Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Tabakas izstrādājumi: Komisija publicē ziņojumu par apspriešanos, kurā saņemti 85 000 atbilžu

Brisele, 2011. gada 27. jūlijs. Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts šodien publicējis rezultātus, kas gūti sabiedriskajā apspriešanā par gaidāmo tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu. Sabiedriskajā apspriešanā saņemts nepieredzēti liels atbilžu skaits – 85 000 atbilžu. Lielākā daļa atbildētāju bija atsevišķi iedzīvotāji, kas liecina, ka interese par ES tabakas kontroles politiku ir ļoti liela. Citi respondenti bija rūpniecības nozares, nevalstisko organizāciju, valdību un publisko iestāžu pārstāvji.

Tabakas lietošana ir visizplatītākais no novēršamajiem slimību cēloņiem Eiropas Savienībā, un tā ik gadu izraisa vairāk nekā 650 000 cilvēku nāvi. Globālā mērogā Pasaules veselības organizācija (PVO) lēš, ka tabakas lietošana izraisīs sešu miljonu cilvēku nāvi šogad vien. Šis rādītājs var sasniegt astoņus miljonus līdz 2030. gadam, ja netiks veikti pasākumi šīs satraucošās tendences novēršanai. Tāpēc ir vajadzīga ES mēroga rīcība. Sabiedrisko apspriešanos par tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu sāka pagājušajā rudenī, un tajā respondentus aicināja paust viedokli par vairākiem politikas risinājumiem, piemēram, šādiem:

  • obligātiem veselības brīdinājuma attēliem vai grafiskiem attēliem uz tabakas paciņām;

  • vienkāršu vai neuzkrītošu iepakojumu;

  • kaitīgu un lietošanu veicinošu vielu reglamentēšanu tabakas izstrādājumos un

  • ierobežojumiem vai aizliegumiem pārdot tabakas izstrādājumus internetā vai tirdzniecības automātos.

Atbildes bija ļoti atšķirīgas. Piemēram, respondenti, kuri atbalsta obligātus veselības brīdinājuma attēlus un neuzkrītošu iepakojumu, uzsvēra, ka šie pasākumi būtiski mazinātu iepakojuma reklāmas ietekmi un nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju vienādu aizsardzību. Savukārt pretinieki pauda tiesiska rakstura bažas, norādot, ka šādi pasākumi ļoti minimāli ietekmētu smēķēšanas sākšanu vai vispār to neietekmētu.

Respondenti, kuri atbalsta sastāvdaļu reglamentēšanu, atbildēja, ka ierobežota atsevišķu piedevu, tostarp saldas, augļu, ziedu un konfekšu garšas, izmantošana kavētu smēķēšanas sākšanu jauniešu vidū un tas vienkāršotu ES iekšējo tirdzniecību, jo tiktu saskaņoti jau esoši valsts noteikumi par sastāvdaļām. Pretinieki apgalvoja, ka sastāvdaļu un piedevu reglamentēšanai būtu pavisam maza nozīme, lai jaunieši nesāktu smēķēt, un varētu tikt diskriminēti atsevišķi tabakas veidi un markas.

Eiropas veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Džons Dalli teica: “Vēlos pateikties visiem, kas pauduši viedokli. Šīs plašās sabiedriskās apspriešanas rezultāti palīdzēs virzīt mūsu darbu ar tabaku saistītā kaitējuma novēršanai un it īpaši panākt, lai jaunieši nesāktu smēķēt.”

Ziņojumu publicējis Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts. Šīs apspriešanas rezultātus ņems vērā patlaban veiktajā ietekmes novērtējumā, kurā tiek apskatīta ekonomikas un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz veselību un dažādo politikas risinājumu īstenojamība. Ietekmes novērtējuma rezultātus publiskos kopā ar nākošgad paredzēto tiesību akta priekšlikumu.

Būtība

Tabakas lietošana ir visizplatītākais no novēršamajiem nāves cēloņiem Eiropas Savienībā, un tā izraisa aptuveni 650 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu gadā.

Pašreizējo tabakas izstrādājumu direktīvu (2001/37/EK) pieņēma 2001. gadā. Kopš tā laika zinātnē gūti ievērojami sasniegumi, un arī starptautiskā mērogā bijušas būtiskas norises. Piemēram, ES un 26 no tās dalībvalstīm piedalās PVO Pamatkonvencijā par tabakas kontroli, kura stājās spēkā 2005. gada februārī.

Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšana ir saistīta ar šo notikumu. Daži no direktīvā iekļautajiem noteikumiem ir novecojuši, tāpēc radušās lielas atšķirības starp dalībvalstu tiesību aktiem par tabakas izstrādājumu ražošanu, noformējumu un tirdzniecību.

Pārskatīšana tiek veikta arī, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Ministru padomes pieprasījumu un Komisijas 2007. gada novembra ziņojumu par tabakas izstrādājumu direktīvas piemērošanu, kurā konstatēja uzlabojamas jomas.

Sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2010. gada 24. septembra līdz 17. decembrim. Ieinteresētās personas tika aicinātas paust viedokli par iespējamiem politikas risinājumiem un izteikties par sešām galvenajām jomām: darbības jomu, bezdūmu tabaku, informāciju patērētājiem, informēšanu par sastāvdaļām, sastāvdaļu reglamentēšanu un tabakas izstrādājumu pieejamību.

Procedūra/Turpmākie pasākumi

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti ir noderīgs ieguldījums tabakas izstrādājumu direktīvas aktuālajā pārskatīšanas procesā.

Daudzi dalībnieki sniedza ļoti detalizētas atbildes, un dažās no tām bija jauna informācija. Lielu šā darba daļu ņems vērā patlaban veiktajā ietekmes novērtējumā, kurā tiek apskatīta ekonomikas un sociālā ietekme, kā arī ietekme uz veselību un dažādo politikas risinājumu juridiskā īstenojamība. Analīzes rezultātus publiskos kopā ar nākošgad gaidāmo tiesību akta priekšlikumu.

Papildinformācija

Ziņojums, kurā apkopoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti par tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Pašreizējā tabakas izstrādājumu direktīva (2001/37/EK):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:EN:PDF

PVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Eiropas Komisijas Otrais ziņojums par tabakas izstrādājumu direktīvas piemērošanu:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_lv.pdf

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Zaļo grāmatu “Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī”:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//LV

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vidi, kas brīva no tabakas dūmiem:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Ministru padomes Ieteikums attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:LV:PDF

Kontaktpersonas

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar