Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Tabako gaminiai. Komisija skelbia konsultacijų, per kurias sulaukta 85 000 atsakymų, ataskaitą

Briuselis, 2011 m. liepos 27 d. Šiandien Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas skelbia viešų konsultacijų dėl planuojamos Tabako gaminių direktyvos peržiūros rezultatus. Per viešas konsultacijas tiek daug (85 000) atsakymų iki šiol nebuvo gauta. Daugumą atsakymų pateikė piliečiai, o tai rodo didelį susidomėjimą ES tabako kontrolės politika. Taip pat gauta pramonės, nevalstybinių organizacijų, vyriausybių ir valdžios institucijų atsakymų.

Tabakas – pagrindinė išvengiamų ligų priežastis Europos Sąjungoje (ES). Kasmet nuo jo miršta daugiau nei 650 000 ES gyventojų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) skaičiavimu, vien šiemet visame pasaulyje nuo tabako mirs beveik šeši milijonai žmonių. Jei nebus imtasi priemonių, kad ši bauginanti tendencija būtų pakeista, iki 2030 m. aukų skaičius gali išaugti iki aštuonių milijonų. Todėl visiškai aišku, kad reikia ir ES masto veiksmų. Viešos konsultacijos dėl Tabako gaminių direktyvos peržiūros pradėtos praėjusį rudenį. Per jas respondentų prašyta pateikti nuomonę dėl kelių politinių galimybių:

  • privalomųjų vaizdinių įspėjimų arba grafinių vaizdų, iliustruojančių pavojų sveikatai ant tabako pakelių;

  • paprastų arba standartinių pakuočių naudojimo;

  • tabako gaminiuose naudojamų žalingų ir patrauklių medžiagų reglamentavimo ir

  • prekybos tabako gaminiais internetu ir tabako gaminių prekybos automatų ribojimo arba draudimo.

Pateikta daug įvairių nuomonių. Pavyzdžiui, privalomųjų vaizdinių įspėjimų arba grafinių vaizdų ir paprastų pakuočių naudojimo šalininkai pabrėžė, kad šios priemonės labai susilpnintų pakuočių reklamos poveikį ir visi Europos piliečiai būtų vienodai apsaugoti. Kita vertus jų priešininkai nurodė turį teisinių abejonių ir teigė, kad šios priemonės rūkymo masto nelabai paveiktų arba iš viso jo nepaveiktų.

Palaikantieji sudedamųjų dalių reglamentavimą teigė, kad apribojus tam tikrus priedus, pvz., saldaus arba vaisių, gėlių ir saldumynų skonio arba kvapo, pradėtų rūkyti mažiau jaunimo, o ES vidaus prekybai tai būtų naudinga, nes būtų suvienodintos nacionalinės sudedamųjų dalių taisyklės. Pasak priešininkų, sudedamųjų dalių ir priedų reglamentavimas neatgrasytų jaunimo nuo rūkymo ir būtų diskriminuojamos tam tikros tabako rūšys ir prekių ženklai.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Norėčiau padėkoti visiems šių plataus masto viešų konsultacijų dalyviams. Gauti rezultatai padės mums tobulinti kovos su tabako daroma žala veiksmus, visų pirma siekti, kad jaunimas nepradėtų rūkyti.“

Ataskaitą paskelbė Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas. Į konsultacijų rezultatus bus atsižvelgta šiuo metu rengiamame poveikio vertinimo dokumente, kuriame aptariamas ekonominis ir socialinis poveikis, poveikis sveikatai ir įvairios politinės galimybės. Poveikio vertinimo išvados turėtų būti pateiktos kitais metais kartu su teisės akto pasiūlymu.

Pagrindiniai faktai

Tabakas – dažniausia mirties, kurios galima išvengti, priežastis Europos Sąjungoje. Kasmet nuo jo pirma laiko miršta apie 650 000 žmonių.

Tabako gaminių direktyva (2001/37/EB) galioja nuo 2001 m. Nuo tada mokslo ir kitose srityse daug kas pasikeitė. Visų pirma ES ir 26 jos valstybės narės tapo 2005 m. vasario mėn. įsigaliojusios PPO tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) šalimis.

Tai viena iš Tabako gaminių direktyvos peržiūros priežasčių. Kai kurios Direktyvos nuostatos paseno, todėl valstybių narių tabako gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo teisės aktai labai skiriasi.

Be to, peržiūrėti šį teisės aktą ragino Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba, taip pat ir Komisija 2007 m. lapkričio mėn. Tabako gaminių direktyvos taikymo ataskaitoje, kurioje nurodytos galimos tobulinti sritys.

Viešos konsultacijos vyko nuo 2010 m. rugsėjo 24 d. iki 2010 m. gruodžio 17 d. Suinteresuotosios šalys ragintos pateikti savo nuomonę dėl galimų politinių veiksmų ir šešių pagrindinių dalykų: taikymo srities, nerūkomojo tabako, vartotojų informacijos, sudedamųjų dalių nurodymo ir reglamentavimo bei tabako gaminių prieinamumo.

Procedūra ir tolesni veiksmai

Į viešų konsultacijų rezultatus bus atsižvelgta peržiūrint Tabako gaminių direktyvą.

Daug dalyvių į klausimus atsakė labai išsamiai, kai kurie suteikė naujos informacijos. Į daugelį atsakymų bus atsižvelgta šiuo metu rengiamame poveikio vertinimo dokumente, kuriame aptariamas ekonominis ir socialinis poveikis, poveikis sveikatai ir teisiniai skirtingų politinių galimybių aspektai. Šio tyrimo rezultatai turėtų būti pateikti kitais metais kartu su teisės akto pasiūlymu.

Daugiau informacijos

Ataskaita, kurioje glaustai pateikiami viešų konsultacijų dėl Tabako gaminių direktyvos peržiūros rezultatai –

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm.

Galiojanti Tabako gaminių direktyva (2001/37/EB) –

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:EN:PDF.

PPO Tabako kontrolės pagrindų konvencija –

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf.

Europos Komisijos antroji tabako gaminių direktyvos taikymo ataskaita –

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_lt.pdf.

Europos Parlamento rezoliucija dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“ –

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//LT

Europos Parlamento rezoliucija dėl aplinkos be tabako dūmų –

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751.

Ministrų Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be dūmų –

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:LT:PDF.

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar