Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tupakkatuotteet – Komissio julkaisee raportin kuulemismenettelystä, johon tuli 85 000 vastausta

Bryssel 27.7.2011 – Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto julkaisee tänään tulokset julkisesta kuulemismenettelystä, joka koski tupakkatuotedirektiivin tulevaa tarkistusta. Kuulemismenettelyyn saatiin ennennäkemättömät 85 000 vastausta. Valtaosa vastauksista tuli yksittäisiltä kansalaisilta, mikä kertoo suuresta kiinnostuksesta EU:n tupakoinninvähentämispolitiikkaan. Muut vastaajat edustivat teollisuutta, kansalaisjärjestöjä, hallituksia ja viranomaisia.

Tupakka on suurin yksittäinen syy vältettävissä oleviin sairauksiin ja arvioitu syy yli 650 000 ihmisen kuolemaan vuosittain Euroopan unionissa. Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että maailmanlaajuisesti tupakointi tappaa lähes kuusi miljoonaa ihmistä pelkästään tänä vuonna. Luku voi nousta kahdeksaan miljoonaan vuoteen 2030 mennessä, jos tämän huolestuttavan suuntauksen kääntämiseksi ei toteuteta toimia. Siksi on selvää, että tarvitaan EU-tason toimia.

Tupakkatuotedirektiivin tarkistusta koskeva julkinen kuulemismenettely käynnistettiin viime syksynä, ja vastaajia pyydettiin esittämään näkemyksensä useista vaihtoehtoisista toimintalinjoista:

  • pakolliset kuvavaroitukset tupakkapakkauksissa

  • huomaamattomat tai geneeriset pakkaukset

  • tupakkatuotteiden sisältämien haitallisten ja houkuttelevien aineiden sääntely sekä

  • internetin kautta ja automaateista tapahtuvan tupakkatuotteiden myynnin rajoittaminen tai kieltäminen.

Kannanotot vaihtelivat huomattavasti. Esimerkiksi ne, jotka kannattivat pakollisia kuvavaroituksia ja huomaamattomia pakkauksia korostivat, että näillä toimenpiteillä heikennettäisiin huomattavasti pakkausten mainosvaikutuksia ja tarjottaisiin yhtäläinen suoja EU:n kansalaisille. Vastustajat sen sijaan toivat esiin oikeudellisia huolenaiheita ja esittivät, että näillä toimenpiteillä olisi vähän tai ei lainkaan vaikutusta tupakointiin.

Ainesosien sääntelyä kannattavat totesivat, että tiettyjen lisäaineiden ja makeiden, hedelmäisten, kukkaisten ja karkkimaisten aromien rajoittaminen voisi estää nuoria aloittamasta tupakointia ja helpottaa EU:n sisäistä kauppaa lähentämällä olemassa olevia kansallisia säännöksiä ainesosista. Vastustajat väittivät, että ainesosien ja lisäaineiden sääntelyllä ei olisi juurikaan vaikutusta nuorten tupakoinnin aloittamisen torjumiseen ja se voisi syrjiä tiettyjä tupakkalajeja ja ‑merkkejä.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli kiitti kaikkia kannanottonsa lähettäneitä. ”Tämän laajan julkisen kuulemisen tulokset auttavat muovaamaan toimiamme tupakkaan liittyvien haittojen torjumiseksi, ja mikä tärkeintä, auttavat estämään nuoria aloittamasta tupakointia.”

Raportin julkaisee Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon meneillään olevassa vaikutusten arvioinnissa, jossa käsitellään eri toimintavaihtoehtojen taloudellisia, sosiaalisia ja terveysvaikutuksia sekä oikeudellista toteutettavuutta. Vaikutusten arvioinnin tulos esitetään yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa, joka on määrä esittää ensi vuonna.

Asiakysymys

Tupakka on suurin yksittäinen syy vältettävissä oleviin kuolemantapauksiin Euroopan unionissa, ja se aiheuttaa noin 650 000 ennenaikaista kuolemaa joka vuosi.

Nykyinen tupakkatuotedirektiivi (2001/37/EY) on vuodelta 2001. Sen jälkeen on tapahtunut merkittävää edistymistä tieteen saralla ja kansainvälisesti. Erityisesti voidaan mainita, että EU ja 26 sen jäsenvaltiota ovat osapuolia tupakoinnin torjuntaa koskevassa Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksessa (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), joka tuli voimaan helmikuussa 2005.

Tupakkatuotedirektiivin uudelleentarkastelu on vastaus tähän kehitykseen. Jotkin direktiivin nykysäännökset eivät enää ole ajan tasalla, ja tuloksena on huomattavia eroavaisuuksia tupakkatuotteiden valmistusta, esillepanoa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien välillä.

Uudelleentarkastelu on myös vastaus Euroopan parlamentin ja neuvoston pyyntöihin sekä komission omaan raporttiin tupakkatuotedirektiivin soveltamisesta marraskuulta 2007; siinä lueteltiin osa-alueita, joita voitaisiin parantaa.

Julkinen kuuleminen alkoi 24. syyskuuta 2010 ja päättyi 17. joulukuuta 2010. Sidosryhmiä pyydettiin ottamaan kantaa mahdollisiin toimintavaihtoehtoihin ja esittämään näkemyksensä kuudesta keskeisestä osa-alueesta: direktiivin soveltamisala, savuttomat tupakkatuotteet, kuluttajille annettavat tiedot, ainesosien raportointi, ainesosien sääntely ja tupakkatuotteiden saatavuus.

Menettely / seuraavat vaiheet

Julkisen kuulemisen tuloksia hyödynnetään meneillään olevassa tupakkatuotedirektiivin uudelleentarkastelussa.

Monet osallistujat toimittivat hyvin yksityiskohtaisia vastauksia, joista osa sisälsi uusia tietolähteitä. Suuri osa tästä työstä otetaan huomioon meneillään olevassa vaikutusten arvioinnissa, jossa käsitellään eri toimintavaihtoehtojen taloudellisia, sosiaalisia ja terveysvaikutuksia sekä oikeudellista toteutettavuutta. Analyysin tulokset esitetään yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa, joka on määrä antaa ensi vuoden aikana.

Lisätietoja:

Yhteenvetoraportti tupakkatuotedirektiivin tarkistusta koskevasta julkisesta kuulemisesta:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Nykyinen tupakkatuotedirektiivi (2001/37/EY):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:FI:PDF

Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimus:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Euroopan komission toinen raportti tupakkatuotedirektiivin soveltamisesta:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_fi.pdf

Euroopan parlamentin päätöslauselma vihreästä kirjasta ”Tavoitteena savuton Eurooppa: Euroopan toimintavaihtoehdot”:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//FI

Euroopan parlamentin päätöslauselma savuttomista ympäristöistä:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Neuvoston suositus savuttomista ympäristöistä:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:FI:PDF

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar