Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Tubakatooted: komisjon avaldas 85 000 vastust kogunud küsitluse aruande

Brüssel, 27. juuli 2011 – Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat avaldas täna tubakatoodete direktiivi läbivaatamist käsitleva avaliku küsitluse tulemused. Laekus rekordarv vastuseid – 85 000. Enamik vastajaist olid eraisikud, mis näitab, et inimesed on väga huvitatud tubakatoodete tarbimise piiramisest. Arvamust avaldasid ka tootjad, valitsusvälised organisatsioonid, valitsused ja ametiasutused.

Tubakas on Euroopa Liidus ülekaalukalt kõige levinum välditava haigestumise põhjus ning ELis sureb suitsetamise tagajärjel hinnanguliselt üle 650 000 inimese aastas. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) prognoosi kohaselt surmab tubakas ainuüksi sel aastal ligikaudu 6 miljonit inimest. See arv võib kasvada 2030. aastaks 8 miljonini, kui murettekitava suundumuse peatamiseks ei võeta midagi ette. Vajadus ELi meetme järele on ilmne.

Möödunud sügisel algatati tubakatoodete direktiivi läbivaatamisega seoses avalik arutelu, millest osavõtjatel paluti avaldada arvamust järgmiste meetmete kohta:

  • kohustuslik pilthoiatus tubakatoote pakendil;

  • silmatorkamatu või standardpakend;

  • ohtlike ja suitsetama meelitavate ainete reguleerimine tubakatoodetes

  • tubakatoodete interneti teel ja automaatidest müümise piiramine või keelustamine.

Ettepanekud olid väga erinevad. Näiteks märkisid kohustuslike pilthoiatuste ja silmatorkamatute pakendite pooldajad, et need meetmed aitaks oluliselt vähendada tubakatoodete pakendite reklaamimõju ning kaitseksid ühtviisi kõiki Euroopa kodanikke. Vastupidisel seisukohal olijad osutasid aga juriidilistele kaalutlustele ja väitsid, et suitsetamise alustamist need meetmed praktiliselt ei mõjuta.

Tubaka koostisainete reguleerimise pooldajate väitel takistaks teatavate lisaainete (sh magusa-, puuvilja-, lille- ja kommiaroomi) piiramine noortel suitsetamist alustada ning lihtsustaks ELi-sisest kaubandust koostisainete riiklike normide kooskõlastamise kaudu. Sellele väideti vastu, et koostis- ja lisaainete reguleerimine ei takista noori suitsetamist alustamast ja diskrimineeritaks hoopis teatavaid tubakasorte ja -marke.

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijapoliitika volinik John Dalli märkis: „Ma tahaksin tänada kõiki, kes arvamust avaldasid. Selle laialdase arutelu tulemuste põhjal saame välja töötada strateegia, mis aitab meil tubaka vastu võidelda ja hoiatada eeskätt noori suitsetamise alustamise eest.”

Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat on aruande juba avaldanud. Avaliku küsitluse vastuseid võetakse arvesse ka pooleliolevas mõjuhinnangus, mis keskendub tubakatarbimise majandus-, sotsiaal- ja tervisemõjule ning võimalike meetmete teostatavusele. Valminud mõjuhinnangut tutvustatakse järgmisel aastal koos õigusakti ettepanekuga.

Põhiküsimus

Tubakas on Euroopa Liidus ülekaalukalt kõige levinum välditava haigestumise põhjus, mille tagajärjel sureb üle 650 000 inimese aastas.

Praegu kehtiv tubakatoodete direktiiv (2001/37/EÜ) pärineb 2001. aastast. Sestpeale on teaduses ja rahvusvahelises olukorras toimunud märkimisväärsed muutused. EL ja selle 26 liikmesriiki on 2005. aasta veebruaris jõustunud Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni osalised.

Need muutused tingivadki tubakatoodete direktiivi läbivaatamise. Mõningad direktiivi sätted on kaotanud kehtivuse, põhjustades suuri erinevusi tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevates riiklikes õigusnormides.

Direktiivi läbivaatamist nõuavad ka Euroopa Parlament ja ELi nõukogu ning selle vajadust rõhutatakse komisjoni 2007. aasta novembri aruandes tubakatoodete direktiivi kohaldamise kohta, milles on osutatud täiustamist vajavatele aspektidele.

Avalik arutelu kestis 24. septembrist kuni 17. detsembrini 2010. Sidusrühmadel paluti avaldada arvamust võimalike meetmete ja kuue põhiküsimuse üle: reguleerimisala, suitsuvabad tubakatooted, tarbijateave, koostisainete pakendil esitamine, koostisainete reguleerimine ja juurdepääs tubakatoodetele.

Menetlus / Mis saab edasi?

Avaliku küsitluse tulemustest on suur kasu tubakatoodete direktiivi käimasoleval läbivaatamisel.

Paljud osalejad esitasid väga üksikasjalikke seisukohti, osutades ka uutele andmeallikatele. Enamikku vastustest võetakse arvesse ka pooleliolevas mõjuhinnangus, mis keskendub tubakatarbimise majandus-, sotsiaal- ja tervisemõjule ning võimalike meetmete juriidilisele teostatavusele. Analüüsi tulemusi esitletakse koos järgmisel aastal valmiva õigusakti ettepanekuga.

Täiendav teave

Aruanne, milles antakse ülevaade tubakatoodete direktiivi läbivaatamisega seotud avaliku arutelu tulemustest:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Kehtiv tubakatoodete direktiiv (2001/37/EÜ):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:EN:PDF

Tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlev Maailma Terviseorganisatsiooni raamkonventsioon:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Euroopa Komisjoni teine aruanne tubakatoodete direktiivi kohaldamise kohta:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_et.pdf

Euroopa Parlamendi resolutsioon rohelise raamatu „Tubakasuitsuvaba Euroopa poole: poliitikavalikud ELi tasandil" kohta:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//ET

Euroopa Parlamendi resolutsioon suitsuvaba keskkonna kohta:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Euroopa Liidu nõukogu soovitus suitsuvaba keskkonna kohta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:ET:PDF

Kontaktisikud:

Frederic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar