Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Тютюневи изделия: Комисията публикува доклада от консултацията, събрала 85 000 отговора

Брюксел, 27 юли 2011 г. – Днес генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ на Европейската комисия публикува резултатите от публичната консултация по предстоящото преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия. Публичната консултация събра безпрецедентните 85 000 отговора. По-голямата част от коментарите са от отделни граждани, което е показателно за големия интерес към политиката на ЕС за контрол на тютюна. Сред останалите респонденти са производители, неправителствени организации, правителствени и публични органи.

Тютюнът е главният виновник за предотвратимите заболявания в Европейския съюз и според оценките годишно става причина за смъртта на повече от 650 000 души в ЕС. По света употребата на тютюн само тази година ще убие близо 6 млн. души, сочат данните на Световната здравна организация (СЗО). До 2030 г. тази цифра може да достигне 8 млн., ако не се предприемат мерки, които да доведат до обрат в тревожната тенденция. Затова е и твърде ясно, че са необходими действия на равнище ЕС.

Публичната консултация по преразглеждането на Директивата за тютюневите изделия стартира миналата есен, а участниците в нея бяха запитани за мнението им по редица възможности за провеждане на политика, като:

  • задължителни здравни предупреждения под формата на снимка или графично изображение върху опаковката на тютюневите изделия;

  • опаковки без специален дизайн или еднотипни опаковки;

  • регулаторен режим за вредните и привлекателните вещества в тютюневите продукти;

  • ограничаване на продажбата на тютюневи изделия по интернет и от монетни автомати или пълна забрана на тези видове продажба.

Различията в изразените мнения са големи. Така например подкрепящите задължителните здравни предупреждения под формата на изображения и опаковките без специален дизайн наблягат на това, че тези мерки ще отслабят значително рекламния ефект на опаковката и ще осигурят еднаква степен на защита на европейските граждани. Противниците на тези предложения посочват от своя страна правни проблеми и смятат, че подобни мерки няма да повлияят на тези, които сега започват да пушат, или ще имат твърде слаб ефект.

Застъпващите се в полза на регулирането на съставките на тютюневите изделия посочват, че ограничаването на някои добавки, както и на тютюните със сладък, плодов, цветен или бонбонен аромат, може да предпази младите хора от пушенето и да улесни търговията вътре в ЕС, като хармонизира съществуващите национални разпоредби относно съставките. Техните опоненти са на мнение, че регулацията на съставките и добавките няма почти никакво отношение към това дали младите пропушват или не и може да дискриминира някои видове и марки тютюн.

Европейският комисар по здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали заяви: „Искам да благодаря на всички, които споделиха мнението си. Резултатите от този широк обществен дебат ще ни помогнат да действаме по-добре срещу вредата от тютюна и, което е най-важното — да не допуснем младите хора да стават пушачи.“

Докладът се публикува от генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ на Европейската комисия. Резултатите от консултацията ще бъдат взети предвид в провежданата в момента оценка на въздействието, която е специално насочена към икономическите, социалните и здравните последици от различните варианти на политиката, както и към тяхната осъществимост. Резултатите от нея ще бъдат представени догодина заедно със законодателното предложение.

Данни по темата

Тютюнът е най-големият причинител на предотвратима смърт в Европейския съюз — всяка година заради него преждевременно умират около 650 хил. души.

Сега действащата Директива за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) е от 2001 г. Оттогава в науката беше постигнат значителен напредък, а на международната сцена се случиха много събития. По-конкретно самият ЕС и 26 от неговите държави-членки са страни по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, която влезе в сила през февруари 2005 г.

Преразглеждането на Директивата за тютюневите изделия се прави в отговор на тези промени. Някои от разпоредбите на сегашната директива са вече остарели и пораждат значително разминаване между законите на държавите-членки за производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия.

Преразглеждането е в отговор и на исканията от страна на Европейския парламент и Съвета на министрите, както и в отговор на доклада на Комисията „Прилагане на Директивата за тютюневите изделия“ от ноември 2007 г., в който се набелязват сфери, в които е възможно да се постигнат по-добри резултати.

Публичната консултация се проведе от 24 септември до 17 декември 2010 г. Заинтересованите страни бяха приканени да коментират възможните варианти на политиката и да споделят мненията си по шест основни теми: приложно поле на директивата, бездимни тютюни, информация за потребителите, съобщаване на съставките, регламентиране на съставките и достъп до тютюневи изделия.

Процедура / Какво следва?

Резултатите от публичната консултация са полезен материал за продължаващото и в момента преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия.

Отговорите на много от участниците са изключително подробни и в някои от тях се посочват нови източници на информация. Голяма част от тях ще бъдат взети предвид в провежданата в момента оценка на въздействието, която е насочена към икономическите, социалните и здравните последици от различните варианти на политиката, както и към тяхната правна осъществимост. Резултатите от този анализ ще бъдат представени заедно със законодателното предложение, което трябва да се направи през следващата година.

За повече информация:

Доклад обобщение на публичната консултация по преразглеждането на Директивата за тютюневите изделия:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

Сега действащата Директива за тютюневите изделия (2001/37/ЕО):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32001L0037:BG:PDF

Рамкова конвенция на СЗО за контрол на тютюна:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Втори доклад на Европейската комисия относно прилагането на Директивата за тютюневите изделия:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_bg.pdf

Резолюция на Европейския парламент по зелената книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//BG

Резолюция на Европейския парламент за среда без тютюнев дим:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

Препоръка на Съвета на министрите за среда без тютюнев дим:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:BG:PDF

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar