Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Strängare restriktioner för industriell användning av kreosot

Bryssel, den 26 juli 2011 – Den 1 maj 2013 inför EU-kommissionen strängare restriktioner för industriell användning av kreosot, en giftig kemikalie som används för järnvägssliprar av trä, elstolpar och staket. Kreosot, som är ett cancerframkallande ämne, får inte längre saluföras i EU utan särskilt tillstånd. Det har varit förbjudet för konsumenter att använda kreosot sedan 2003.

Kommissionens nya beslut ändrar biociddirektivet och bygger på en riskbedömning av hur kreosot påverkar människors hälsa och miljön. Kresosot är cancerframkallande i alla former och utgör en stor miljörisk när trä som är behandlat med kreosot kommer i direktkontakt med mark eller vatten.

Dagens beslut bidrar till att skapa en säkrare miljö för alla. Kreosot kommer fortsättningsvis att användas i vissa fall men dessa restriktioner garanterar att säkerheten prioriteras i alla sammanhang. Nu borde industrin öka ansträngningarna för att hitta fungerande och mindre miljöbelastande alternativ, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Kreosot är ett medel som används för träskyddsbehandling. Det har använts i mer än hundra år men har blivit allt mer uppmärksammat på grund av sin giftighet. Kreosot är en komplex blandning av hundratals olika föreningar, inklusive bi- och polycykliska aromatiska kolväten som är mycket skadliga för miljön och utgör en oacceptabel risk för framtida generationer.

Kreosotbehandlade träsliprar används fortfarande i stor utsträckning av järnvägsbolag, särskilt i landsbygdsområden eller på svårtillgängliga platser. Kreosot finns även på de trästolpar som används för elledningar eller telekommunikationsledningar. Kreosotbehandlat trä används också ofta för staket i industri och jordbruk.

Livscykelanalyser visar att det i vissa fall inte finns några lämpliga alternativ. Därför får medlemsländerna tillåta kreosot på marknaden i tydligt definierade fall där inga alternativ som är mindre skadliga för miljön finns tillgängliga. I dessa fall gäller stränga villkor, till exempel åtgärder för att skydda arbetstagare mot exponering vid behandling och hantering av behandlat trä. Samrådet med berörda parter, som var en del av beslutsprocessen, tydde på att det finns betydande socioekonomiska fördelar med kreosot vid vissa tillämpningar.

Nästa steg

Medlemsländerna måste anta och offentliggöra nationella lagar som följer denna lagstiftning senast den 30 april 2012. Lagstiftningen kommer att vara tillämplig från och med den 1 maj 2013.

Bakgrund

Dagens åtgärd är en ändring av biociddirektivet och lägger till kreosot i bilaga 1, förteckningen över verksamma ämnen som får ingå i biocidprodukter med krav som beslutats på gemenskapsnivå. Med biociddirektivet strävar man efter att harmonisera den europeiska marknaden för biocidprodukter och deras verksamma ämnen i syfte att garantera en hög skyddsnivå för människor, djur och miljö.

Närmare upplysningar

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar