Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Prísnejšie obmedzenia priemyselného využitia kreozotu

Brusel 26. júla 2011 – Po sprísnení pravidiel Európskej komisie nadobudnú 1. mája 2013 účinnosť prísne obmedzenia priemyselného využitia kreozotu, toxickej chemikálie známej pre jej použitie na drevených železničných podvaloch, stĺpoch elektrického vedenia a oplotenia. Kreozot, karcinogénna látka, sa už nemôže uvádzať na trh v rámci , pokiaľ na to spoločnosť neobdrží oprávnenie. Spotrebiteľské použitie kreozotu bolo zakázané od roku 2003.

Novým rozhodnutím Komisie, ktoré vychádza z hodnotenia rizík účinkov kreozotu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa mení a dopĺňa Smernica o biocídoch. Kreozot je karcinogénny na akejkoľvek úrovni a keď sa drevo ošetrené kreozotom dostane do priameho kontaktu s pôdou alebo vodou, vznikajú veľké riziká pre životné prostredie.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: Dnešné rozhodnutie prispeje k vytvoreniu bezpečnejšieho životného prostredia pre všetkých. V niektorých spôsoboch použitia kreozotu sa bude pokračovať, ale týmito obmedzeniami sa zabezpečí, že bezpečnosť bude vždy prioritou. Dotknuté priemyselné odvetvia by teraz mali zvýšiť svoje úsilie nájsť životaschopné, ekologicky menej škodlivé alternatívy.

Kreozot je priemyselne využiteľné preventívne ošetrenie dreva, ktoré sa používalo viac ako sto rokov, ale v poslednej dobe silneli obavy týkajúce sa jeho toxicity. Kreozot je zložitá zmes stoviek rôznych zlúčenín, vrátane bi- a polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), ktoré sú veľmi škodlivé pre životné prostredie a predstavujú neprijateľné riziko pre budúce generácie.

Drevené podvaly ošetrené kreozotom sú však ešte dosť rozšírené – používajú ich železničné podniky najmä vo vidieckych oblastiach alebo na ťažko dostupných miestach. Takisto sú dobre známe drevené tyče používané na rozvod elektriny a telekomunikačných káblov. Poľnohospodárske a priemyselné oplotenie predstavuje tiež veľký trh pre drevo ošetrené kreozotom.

Z analýz životného cyklu vyplýva, že v niektorých prípadoch neexistujú vhodné alternatívy. Preto v prípadoch, kde šetrnejšie alternatívy k životnému prostrediu neexistujú, môžu členské štáty povoliť uvedenie kreozotu na trh s jasne definovaným použitím. V takýchto prípadoch sa uplatňujú prísne podmienky vrátane opatrení na ochranu pracovníkov pred vystavením sa vplyvu kreozotu počas ošetrenia dreva a manipulácie s ním. Počas konzultácií zúčastnených strán, ktoré boli súčasťou rozhodovacieho procesu, sa ukázalo, že v niektorých prípadoch existujú veľké sociálno-ekonomické výhody používania kreozotu.

Ďalšie kroky

Členské štáty musia najneskôr do 30. apríla 2012 prijať a uverejniť vnútroštátne zákony, ktoré budú v súlade s týmito právnymi predpismi. Tieto právne predpisy sa budú uplatňovať od 1. mája 2013.

Kontext

V podstate je dnešné opatrenie zmenou a doplnením smernice o biocídoch, čím sa kreozot pridáva do prílohy 1, ktorá obsahuje zoznam aktívnych látok s požiadavkami na začlenenie medzi biocídne výrobky odsúhlasené na úrovni Spoločenstva. Smernicou o biocídoch sa má harmonizovať európsky trh biocídnych výrobkov a ich aktívnych látok s cieľom poskytnúť vysokú úroveň ochrany človeka, zvierat a životného prostredia.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar