Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Ochrona środowiska: zaostrzenie ograniczeń dotyczących przemysłowego zastosowania kreozotu

Bruksela, dnia 26 lipca 2011 r. – Surowe ograniczenia dotyczące przemysłowych zastosowań kreozotu, toksycznego związku chemicznego używanego przede wszystkim do impregnacji drewnianych podkładów kolejowych, słupów elektrycznych oraz ogrodzeń, wejdą w życie dnia 1 maja 2013 r. w następstwie zaostrzenia odnośnych przepisów przez Komisję Europejską. Kreozot ma działanie rakotwórcze – dlatego wprowadzenie tej substancji na rynek UE dopuszczone jest wyłącznie w przypadku, gdy firma otrzyma stosowne pozwolenie. Od 2003 r. nie mogą używać jej konsumenci.

Nowa decyzja Komisji, która zmienia dyrektywę w sprawie produktów biobójczych, została przyjęta po przeprowadzeniu analizy ryzyka dotyczącej wpływu kreozotu na zdrowie ludzi oraz na środowisko. Kreozot jest rakotwórczy pod każdą postacią; jeżeli drewno, które zostało zaimpregnowane kreozotem, wejdzie w bezpośredni kontakt z glebą lub wodą, powstają poważne zagrożenia dla środowiska.

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Przyjęta dziś decyzja przyczyni się do stworzenia bezpieczniejszego otoczenia dla nas wszystkich. W niektórych przypadkach kreozot nadal będzie stosowany, ale przyjęte ograniczenia gwarantują, że kwestia bezpieczeństwa będzie zawsze na pierwszym miejscu. Sektor przemysłu powinien zwiększyć swoje wysiłki mające na celu opracowanie opłacalnych i mniej szkodliwych dla środowiska alternatyw.”

Kreozot stosuje się do przemysłowej impregnacji drewna od ponad stu lat, jednak ostatnio wzrosły obawy związane z jego toksycznością. Kreozot składa się ze skomplikowanej mieszaniny setek różnych składników, w tym dwu- i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych („WWA”), bardzo szkodliwych dla środowiska i stanowiących ogromne zagrożenie dla przyszłych pokoleń.

Drewniane podkłady kolejowe, impregnowane za pomocą kreozotu, są nadal powszechnie używane, szczególnie na obszarach wiejskich oraz w miejscach trudno dostępnych. Wiadomo również, że drewniane słupy elektryczne i telekomunikacyjne zostały zaimpregnowane tą substancją. Tak zabezpieczone drewno używa się również do produkcji ogrodzeń rolniczych i przemysłowych.

Analizy cyklu życia produktu pokazują, że w niektórych przypadkach nie jest możliwe zastosowanie alternatywnego rozwiązania. Dlatego też jeżeli nie istnieją mniej szkodliwe dla środowiska alternatywy, państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu produktów impregnowanych kreozotem. W takich przypadkach mają jednak zastosowanie rygorystyczne normy, w tym środki mające na celu ochronę pracowników przed narażeniem na działanie szkodliwych czynników podczas impregnowania drewna oraz posługiwania się nim. Konsultacje z zainteresowanymi stronami, stanowiące element procesu podejmowania decyzji, wykazały, że niektóre zastosowania kreozotu przynoszą znaczne korzyści społeczno-gospodarcze.

Kolejne kroki

Państwa członkowskie muszą przyjąć i opublikować przepisy krajowe zgodne z unijnym prawodawstwem najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 r. Nowe prawo zacznie obowiązywać od dnia 1 maja 2013 r.

Kontekst

Formalnie rzecz biorąc, omawiany środek stanowi zmianę dyrektywy w sprawie produktów biobójczych, w ramach której kreozot włączono do zamieszczonego w załączniku 1 wykazu substancji czynnych wraz z dotyczącymi ich wymogami ustalonymi na szczeblu wspólnotowym w celu zawarcia ich w produktach biobójczych. Dyrektywa w sprawie produktów biobójczych ma na celu harmonizację europejskiego rynku produktów biobójczych oraz ich substancji czynnych w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Dalsze informacje

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar