Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: Strengere beperkingen van industrieel gebruik creosoot

Brussel, 26 juli 2011 – Ingevolge aangescherpte regels van de Europese Commissie zullen per 1 mei 2013 strenge beperkingen gelden op het industriële gebruik van creosoot, een giftige chemische stof, bekend om zijn gebruik bij houten dwarsliggers, elektriciteitspalen en omheiningen. Creosoot, een kankerverwekkende stof, mag niet langer op de EU-markt worden gebracht tenzij een onderneming daar een vergunning voor krijgt. Het gebruik van creosoot door de consument is sinds 2003 verboden.

Het nieuwe besluit van de Commissie wijzigt de biocidenrichtlijn en komt voort uit een risicobeoordeling van de effecten van creosoot op de volksgezondheid en op het milieu. Creosoot is bij elke concentratie kankerverwekkend en er dreigen aanzienlijke milieurisico´s als met creosoot behandeld hout in direct contact komt met de bodem of met water.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik: “Het besluit van vandaag zal bijdragen aan een veiliger omgeving voor iedereen. Sommige toepassingen van creosoot zullen blijven, maar deze beperkingen garanderen dat veiligheid in alle situaties prioriteit heeft. De industrie moet nu meer haar best gaan doen om levensvatbare, minder milieuonvriendelijke alternatieven te vinden.”

Creosoot is een industrieel houtbeschermingsmiddel dat al meer dan honderd jaar wordt gebruikt, maar er bestaat toenemende ongerustheid over zijn giftigheid. Creosoot is een complex mengsel van honderden verschillende verbindingen, inclusief bi- en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK´s), die zeer schadelijk voor het milieu zijn en onaanvaardbare risico´s voor toekomstige generaties met zich meebrengen.

Met creosoot behandelde houten dwarsliggers worden nog altijd op grote schaal gebruikt door spoorwegmaatschappijen, vooral in landelijke gebieden of in plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Ook bekend zijn de houten palen die gebruikt worden voor de distributie van elektriciteit of telecommunicatiekabels. Omheiningen voor de landbouw en industrie zijn ook een grote markt voor gecreosoteerd hout.

Analyses van de levenscyclus tonen aan dat er in bepaalde gevallen geen geschikte alternatieven voor creosoot zijn. Daarom mogen lidstaten toestaan dat creosoot op de markt wordt gebracht als het gaat om duidelijk omschreven toepassingen waarvoor geen minder milieuschadelijke alternatieven voorhanden zijn. In dergelijke gevallen gelden er strikte voorwaarden, inclusief maatregelen om werknemers te beschermen tegen blootstelling tijdens de behandeling en hantering van behandeld hout. Overleg met belanghebbenden, dat deel uitmaakte van het besluitvormingsproces, wees uit dat gebruik van creosoot bij bepaalde toepassingen aanzienlijke sociaal-economische voordelen oplevert.

Volgende stappen

Uiterlijk 30 april 2012 moeten de lidstaten nationale wetgeving vaststellen en bekendmaken die aan deze wetgeving voldoet. De wetgeving is van toepassing met ingang van 1 mei 2013.

Achtergrond

Technisch gezien is de vandaag genomen maatregel een wijziging van de biocidenrichtlijn, waarbij creosoot wordt toegevoegd aan bijlage 1, de lijst van werkzame stoffen met op gemeenschapsniveau overeengekomen eisen voor opneming in biociden. Het doel van de biocidenrichtlijn is om de Europese markt voor biociden en hun werkzame stoffen te harmoniseren, met het oog op een hoog beschermingsniveau voor mens, dier en milieu.

Verdere informatie

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Contactpersonen :

Joe Hennon (+32-2) 295.35.93.

Monica Westeren (+32-2) 299.18.30.


Side Bar