Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide. Stingrāki ierobežojumi kreozota rūpnieciskiem lietojumiem

Brisele, 2011. gada 26. jūlijs. Pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēma stingrākus noteikumus, 2013. gada 1. maijā stāsies spēkā stingri ierobežojumi kreozota rūpnieciskiem lietojumiem. Kreozots ir toksiska viela, ko izmanto koka dzelzceļa gulšņu, elektrības stabu un sētas stabu apstrādē. Kreozots ir kancerogēns, kuru vairs nedrīkst laist ES tirgū, izņemot gadījumus, kad uzņēmums ir saņēmis atļauju to darīt. Kopš 2003. gada kreozotu ir aizliegts izmantot sadzīves lietojumiem.

Komisijas jaunais lēmums groza Biocīdu direktīvu, un tā pamatā ir riska novērtējums par kreozota ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Kreozots ir kancerogēns jebkādā daudzumā un pastāv ievērojami vides riski, kad ar kreozotu apstrādāta koksne nonāk tiešā saskarē ar augsni vai ūdeni.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Šodien pieņemtais lēmums palīdzēs veidot drošāku vidi visiem. Kreozotu turpinās izmantot dažos lietojumos, taču šie ierobežojumi nodrošinās, ka drošība ir prioritāte jebkurā gadījumā. Nozares uzņēmumiem tagad ir jāpieliek pūliņi, lai rastu īstenojamus un videi mazāk kaitīgus alternatīvus risinājumus."

Kreozotu jau vairāk nekā simts gadus rūpnieciski izmanto koksnes apstrādei, taču laika gaitā pieauga bažas par tā toksiskumu. Kreozots ir maisījums, kas satur simtiem dažādu savienojumu, tostarp bicikliskos un policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus (PAO), kas ir ļoti kaitīgi videi un var apdraudēt nākamās paaudzes.

Ar kreozotu apstrādātus koka gulšņus joprojām plaši izmanto dzelzceļa uzņēmumi, jo īpaši lauku apvidos vai grūti sasniedzamās vietās. Kreozotu plaši izmanto arī elektrības vai sakaru gaisa līniju koka stabu apstrādei. Arī lauksaimniecībā un rūpniecībā izmantotie sētas stabi ir liels ar kreozotu pārklātās koksnes noieta tirgus.

Dzīves cikla analīzes liecina, ka dažos gadījumos nav piemērotu alternatīvu. Tāpēc, ja nav pieejamas videi mazāk kaitīgas alternatīvas, dalībvalstis var atļaut to laist savā tirgū skaidri noteiktiem lietojumiem. Šādos gadījumos piemēro stingrus nosacījumus, tostarp pasākumus, lai aizsargātu strādājošos no kaitīgās iedarbības koksnes apstrādes laikā un darbā ar apstrādāto koksni. Lēmumu pieņemšanas procesa ietvaros rīkotajās apspriedēs ar iesaistītajām personām tika norādīts, ka nav būtisku sociāli ekonomisko ieguvumu kreozota izmantošanai konkrētos lietojumos.

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstīm vēlākais līdz 2012. gada 30. aprīlim ir jāpieņem un jāpublicē valstu tiesību akti, kas ir saskaņā ar šo tiesību aktu. Šo tiesību aktu piemēros no 2013. gada 1. maija.

Pamatinformācija

No tehniskā viedokļa šodien pieņemtais pasākums ir grozījums Biocīdu direktīvā, ar ko kreozotu iekļauj 1. pielikumā, kurā ir iekļautas aktīvās vielas, par kurām prasības to noteikšanai par biocīdām vielām ir saskaņotas Kopienas līmenī. Biocīdu direktīvas mērķis ir saskaņot Eiropas biocīdo produktu un to aktīvo vielu tirgu, lai nodrošinātu augstu aizsardzības pakāpi cilvēkiem, dzīvniekiem un videi.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar