Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Sugriežtinti kreozoto naudojimo pramonėje reikalavimai

Briuselis, 2011 m. liepos 26 d. 2013 m. gegužės 1 d. įsigalios naujos, Europos Komisijos sugriežtintos kreozoto naudojimo pramonėje taisyklės. Šiuo nuodingu ir kancerogenišku chemikalu paprastai apdorojami mediniai geležinkelio pabėgiai, elektros stulpai ir tvoros. Bendrovės nebegalės kreozoto ES rinkai teikti be leidimo. Vartotojams naudoti kreozotą draudžiama jau nuo 2003 m.

Sprendimą, kuriuo iš dalies keičiama Biocidinių produktų direktyva, Komisija priėmė remdamasi kreozoto poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai rizikos vertinimu. Bet koks kreozoto kiekis turi kancerogeninį poveikį, todėl kai kreozotu apdorotai medienai liečiantis su žeme arba vandeniu šis chemikalas patenka į aplinką, kyla gana didelė rizika.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: Šiandienos sprendimas padės kurti visiems saugesnę aplinką. Tam tikroms reikmėms kreozotas bus naudojamas ir toliau, tačiau visų pirma bus siekiama užtikrinti saugą. Pramonė turėtų labiau pasistengti rasti perspektyvių ir aplinkai mažiau kenksmingų sprendimų.“

Pramonėje kreozotas naudojamas jau šimtą metų medienai prevenciškai apdoroti, tačiau auga susirūpinimas dėl jo nuodingų savybių. Kreozotą sudaro šimtai cheminių junginių, įskaitant aplinkai labai kenksmingus biciklinius ir policiklinius aromatinius angliavandenilius, dėl kurių naudojimo kyla nepriimtina rizika ateities kartoms.

Geležinkelio bendrovės vis dar plačiai naudoja kreozotu apdorotus medinius pabėgius, ypač kaimo ir sunkiai pasiekiamose vietovėse. Taip pat plačiai paplitę mediniai elektros ir telekomunikacijų stulpai. Kita didelė kreozotu apdorotos medienos rinka – žemės ūkio ir pramonės objektų tvoros.

Gyvavimo ciklo analizės rodo, kad tam tikrais atvejais tinkamos alternatyvos nėra. Todėl, valstybės narės gali leisti šią medžiagą teikti rinkai aiškiai apibrėžtoms reikmėms, kai nėra mažiau aplinkai kenksmingų alternatyvų. Tokiais atvejais taikomi griežti reikalavimai, pavyzdžiui, susiję su darbuotojų sauga apdorojant ir tvarkant medieną. Sprendimas priimtas pasitarus su suinteresuotosiomis šalimis, kurių teigimu tam tikroms reikmėms naudojant kreozotą užtikrinama akivaizdi socialinė ir ekonominė nauda.

Tolesni veiksmai

Valstybės narės turi ne vėliau kaip 2012 m. balandžio 30 d. priimti ir paskelbti nacionalinius įstatymus, kuriais įgyvendinamas minėtas Komisijos sprendimas. Jis bus taikomas nuo 2013 m. gegužės 1 d.

Pagrindiniai faktai

Teisiškai šiandien priimtas sprendimas yra Biocidinių produktų direktyvos pakeitimas, kuriuo kreozotas įrašomas į tos direktyvos I priedą. Šį priedą sudaro cheminių medžiagų, kurioms taikomi Sąjungos lygmeniu suderinti naudojimo biocidiniuose produktuose reikalavimai, sąrašas. Biocidinių produktų direktyva siekiama suderinti Europos biocidinių produktų ir jų veikliųjų medžiagų rinką ir užtikrinti aukštą žmonių bei gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar