Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: kreosoodi tööstuslikule kasutamisele seatakse rangemad piirangud

Brüssel, 26. juuli 2011 – Euroopa Komisjoni karmistatud eeskirjade kohaselt hakkavad alates 1. maist 2013 kehtima rangemad piirangud kreosoodi tööstuslikule kasutamisele; kreosoot on mürkkemikaal, mida kasutatakse puidust raudteeliiprite, elektri- ja tarapostide immutamiseks. Ettevõtjad ei tohi kantserogeenset kreosooti ELis enam ilma vastava loata turustada. Kreosoodi tarbijakasutus keelati 2003. aastal.

Komisjoni uue otsusega muudetakse biotsiidide direktiivi ning otsuse alus on riskianalüüs, milles käsitleti kreosoodi mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Kreosoot on kantserogeen igal kontsentratsioonil ning kreosoodiga töödeldud puidu otsene kokkupuude pinnase või veega on oluline keskkonnaoht.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: Tänane otsus aitab kaasa meie kõigi jaoks turvalisema keskkonna loomisele. Mõneks otstarbeks kasutatakse kreosooti ka edaspidi, kuid need piirangud tagavad, et ohutus on igal juhul esmatähtis. Ettevõtjad peaksid nüüd suurendama jõupingutusi sobivate, keskkonda vähem kahjustavate alternatiivide leidmiseks.

Kreosoot on tööstuslik ennetav puidutöötlusvahend, mida on kasutatud enam kui sada aastat, kuid selle mürgilisus teeb üha enam muret. Kreosoot on sadade ühendite keeruline segu, mis sisaldab bitsüklilisi ja polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke, mis on keskkonnale väga kahjulikud ning põhjustavad lubamatut ohtu tulevastele põlvkondadele.

Kreosoodiga töödeldud puitliipreid kasutatakse ikka veel laialdaselt raudteede ehitamisel, eriti maapiirkondades või kohtades, millele juurdepääs on keeruline. Levinud on ka elektri- või telekommunikatsiooniliinide puitpostide immutamine kreosoodiga. Ka puidust teraspostid, mida kasutatakse põllumajanduslike ja tööstuse ettevõtete tarapiiretes, on kreosoodiga töödeldud puidu üks suuri turge.

Olelusringi analüüs näitas, et teatavatel juhtudel ei ole kreosoodile sobivat alternatiivi. Seepärast võivad liikmesriigid lubada selle turustamist selgelt määratletud kasutusotstarbeks, mille puhul ei leidu keskkonda vähem kahjustavaid alternatiive. Sellistel juhtudel kehtivad ranged nõuded ja võetakse meetmed töötajate kaitsmiseks kreosoodiga kokkupuutumise eest sellega töödeldud puidu töötlemisel ja käitlemisel. Otsuse tegemisel peeti aru sidusrühmadega ja selgus, et kreosoodi teatavatel kasutusviisidel on märgatavaid sotsiaalseid ja majanduslikke eeliseid.

Edasised sammud

Liikmesriigid peavad hiljemalt 30. aprilliks 2012 vastu võtma ja avaldama riiklikud õigusnormid, mis oleksid kooskõlas kõnealuse õigusaktiga. Õigusakti kohaldatakse alates 1. maist 2013.

Taustteave

Tehniliselt on tänane meede biotsiidide direktiivi muudatus, millega lisatakse kreosoot I lisasse, milles on loetelu biotsiidides kasutatavatest toimeainetest, millele esitatavad nõuded on ühenduse tasandil heaks kiidetud. Biotsiidide direktiivi eesmärk on ühtlustada biotsiidide ja nendes sisalduvate toimeainete Euroopa turgu, et tagada inimeste, loomade ja keskkonna kaitse kõrge tase.

Lisateave

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar