Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø: Skrappere restriktioner på industriel anvendelse af creosot

Bruxelles, den 26. juli 2011 – Skrappe restriktioner på industrielle anvendelser af creosot, et giftigt kemisk stof, der er kendt for sin anvendelse på jernbanesveller, elmaster og telefonpæle og hegn af træ, træder i kraft den 1. maj 2013 som følge af en regelstramning fra Europa-Kommissionens side. Creosot, som er et kræftfremkaldende stof, må ikke længere markedsføres på EU-markedet, medmindre en virksomhed har fået tilladelse til at gøre det. Anvendelse af creosot blandt forbrugerne har været forbudt siden 2003.

Kommissionens nye beslutning er en ændring af biociddirektivet og følger af en risikovurdering af creosots virkninger på den menneskelige sundhed og miljøet. Creosot er et kræftfremkaldende stof på alle niveauer, og der opstår betydelige miljørisici, når creosotbehandlet træ kommer i direkte berøring med jorden eller vandet.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Med dagens beslutning er der taget et skridt i retning af at skabe et sikrere miljø for alle. Nogle anvendelser af creosot vil fortsætte, men disse restriktioner vil sikre, at sikkerheden er en prioritet i alle sammenhænge. Industrien bør nu øge indsatsen for at finde brugbare og mindre miljøskadelige alternativer."

Creosot er en industriel træbeskyttelsesbehandling, som har været benyttet i mere end hundrede år, men der er stigende bekymring for dets toksicitet. Creosot er en kompleks blanding af flere hundrede forskellige forbindelser, herunder bi- og polycykliske aromatiske kulbrinter, som er meget miljøskadelige og frembyder en uacceptabel risiko for fremtidige generationer.

Creosotbehandlede træsveller benyttes stadig i vid udstrækning af jernbaneselskaberne, især på landet og på vanskeligt tilgængelige steder. En anden velkendt anvendelse er de træpæle, der benyttes til eldistributions- og telefonkabler. Hegn til anvendelse i landbruget og industrien er også et stort marked for creosotbehandlet træ.

Livscyklusanalyser viser, at i visse tilfælde findes der ikke nogen egnede alternativer. Medlemsstaterne har derfor lov til at tillade, at det markedsføres til nøje definerede anvendelser, hvor der ikke findes nogen mindre miljøskadelige alternativer. I disse tilfælde gælder der strenge restriktioner omfattende bl.a. foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod eksponering under behandlingen og håndteringen af det behandlede træ. Den høring blandt berørte parter, som var en del af beslutningsprocessen, viste, at der er betydelige samfundsøkonomiske fordele forbundet med at benytte creosot til visse anvendelser.

De næste skridt

Medlemsstaterne skal senest den 30. april 2012 vedtage og offentliggøre en national lov, der efterlever denne lovgivning. Lovgivningen finder anvendelse fra den 1. maj 2013.

Baggrund

Teknisk set er denne foranstaltning en ændring af biociddirektivet, hvorved creosot føjes til bilag 1, som indeholder en liste over aktive stoffer, med krav aftalt på fællesskabsplan, som må indgå i biocidholdige produkter. Biociddirektivet tager sigte på at harmonisere det europæiske marked for biocidholdige produkter og deres aktive stoffer med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker, dyr og miljøet.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar