Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: Přísnější omezení pro používání průmyslového kreozotu

Brusel 26. července 2011 – Evropská komise zpřísnila pravidla průmyslového užití kreozotu, toxické chemické látky, jež je známa díky používání na dřevěných železničních pražcích, sloupech elektrického vedení a oploceních. Nová přísnější omezení vstoupí v platnost 1. května 2013. Rakovinotvornou látku kreozot již nelze uvádět na trh EU, pokud ovšem některá společnost nezíská k takovému kroku oprávnění. Spotřebitelské používání kreozotu je zakázáno od roku 2003.

Nové rozhodnutí Komise mění směrnici o biocidech a vychází z posouzení rizik dopadů kreozotu na lidské zdraví a životní prostředí. Kreozot je rakovinotvorný v jakékoli míře, a proto je pro životní prostředí značné rizikové, pokud dřevo ošetřené kreozotem přijde do přímého styku s půdou nebo vodou.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Dnešní rozhodnutí přispěje k vytvoření bezpečnějšího životního prostředí pro všechny. V některých případech se bude kreozot nadále používat, avšak prostřednictvím těchto omezení bude zajištěno, že bezpečnost bude ve všech ohledech prvořadá. Průmysl by nyní měl ještě více usilovat o nalezení funkčních alternativ šetrnějších k životnímu prostředí.“

Kreozot je průmyslový přípravek na ochranu dřeva, který se používá po více než sto let, avšak obavy vyplývající z jeho toxicity neustále rostou. Jedná se o komplexní směs stovek různých složek zahrnujících bicyklické a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), jež velmi škodí životnímu prostředí a představují nepřijatelné riziko pro budoucí generace.

Železniční společnosti stále ve velké míře používají kreozotem ošetřené dřevěné pražce, a to zejména ve venkovských oblastech nebo v místech, která jsou obtížně dostupná. Dobře známé jsou rovněž dřevěné sloupy používané k rozvodu elektrické energie nebo telekomunikačních kabelů. Kreozotem ošetřené dřevo je též velmi žádané na trhu se zemědělským a průmyslovým oplocením.

Analýzy životního cyklu ukazují, že v některých případech neexistují vhodné alternativy. Členské státy proto mohou povolit jejich uvádění na trh pro jednoznačně vymezená použití, nejsou-li dostupné žádné jiné, životní prostředí méně poškozující, alternativy. V takových případech musí být splněny přísné podmínky zahrnující opatření k ochraně pracovníků, kteří s takto ošetřeným dřevem pracují nebo s ním přijdou do styku. Z konzultace se zúčastněnými subjekty, jež byla součástí rozhodovacího procesu, vyšlo najevo, že v některých případech přináší použití kreozotu významný společensko-ekonomický užitek.

Další kroky

Členské státy musí nejpozději do 30. dubna 2012 přijmout a zveřejnit vnitrostátní právní předpis, který bude v souladu s tímto aktem. Právní předpis se použije ode dne 1. května 2013.

Souvislosti

Technicky je dnešní opatření změnou směrnice o biocidech a kreozot se doplňuje do přílohy 1 seznamu účinných látek s požadavky schválenými na úrovni Společenství pro použití v biocidních přípravcích. Záměrem směrnice o biocidech je harmonizovat evropský trh s biocidními přípravky a jejich účinnými látkami s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidí, zvířat a životního prostředí.

Další informace

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar