Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Околна среда: по-строги ограничения за употребата на креозот в промишлеността

Брюксел, 26 юли 2011 г. — В резултат на затягането на правилата от страна на Европейската комисия от 1 май 2013 г. ще влязат в сила строги ограничения върху използването за промишлени цели на креозота — токсичен химикал, известен с употребата си върху дървени траверси за железопътни линии и електрически стълбове и в направата на огради. Креозотът, който е канцерогенно вещество, не може повече да бъде пускан на пазара на ЕС, освен ако някое дружество получи изрично разрешение за това. Употребата на креозот от обикновените потребители е забранена от 2003 г.

Новото решение на Комисията изменя Директивата за биоцидите и е резултат от направена оценка на риска от въздействието на креозота върху човешкото здраве и околната среда. Креозотът е канцероген на много равнища и съществуват значителни рискове за околната среда, когато дървен материал, обработен с креозот, влезе в пряк допир с почвите или водите.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Днешното решение ще допринесе за създаването на по-безопасна среда за всички ни. Креозотът ще продължи да бъде използван за някои цели, но бъдещите ограничения ще гарантират, че безопасността е приоритет във всеки един контекст. Промишлеността ще трябва да положи повече усилия за намиране на работещи алтернативи, които са по-безвредни за околната среда."

Креозотът се използва за промишлена превантивна обработка на дървен материал повече от сто години, но неговата токсичност поражда все по-нарастващо безпокойство. Той е сложна смес от стотици отделни съединения, включително би- и полициклични ароматни въглеводороди (PAHs), които са много вредни за околната среда и представляват неприемлив риск за бъдещите поколения.

Обработените с креозот дървени траверси все още се използват широко от железопътните компании, най-вече в селските райони или на труднодостъпни места. Добре познати са и дървените стълбове, използвани за разпределение на електроенергия или за свързване на далекосъобщителни кабели. Голям пазар за обработения с креозот дървен материал са и оградните съоръжения за селскостопански и промишлени цели.

Анализите на жизнения цикъл показват, че за някои приложения няма подходящи заместители на креозота. Ето защо държавите-членки могат да разрешават пускането му на пазара за ясно определени приложения, за които няма по-безопасни за околната среда алтернативи. В такива случаи ще се прилагат стриктни условия, включително мерки за предпазване на работещите от излагане на вредното въздействие на креозота при боравене с обработен дървен материал. Консултацията със заинтересованите страни, които бяха част от процеса на вземане на решение, показа, че съществуват значителни социално-икономически ползи от употребата на креозота в някои видове приложения.

Следващи стъпки

Най-късно до 30 април 2012 г. държавите-членки трябва да приемат и публикуват национални закони, които да се придържат към новото законодателство. То ще се прилага от 1 май 2013 г.

Контекст

От техническа гледна точка днешната мярка представлява изменение на Директивата за биоцидите, с което креозотът бива добавен в приложение 1 към нея, съдържащо списъка на активните вещества и изискванията спрямо тях, одобрени на ниво Общност за включване в биоциди. Директивата за биоцидите има за цел хармонизиране на европейския пазар на биоциди и техните активни вещества с оглед да се осигури високо равнище на закрила за хората, животните и околната среда.

Допълнителна информация

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

За контакти :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar