Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen ska hjälpa företagen att inkassera 600 miljoner euro i gränsöverskridande fordringar

Bryssel den 25 juli 2011 – En småskalig italiensk osttillverkare levererar mozzarella till ett franskt företag som säljer fryst pizza. När det franska företaget börjar halka efter med betalningarna slutar den italienska tillverkaren att leverera, men har kvar tusentals euro i obetalda fakturor. Hur kan det italienska företaget få in de utestående beloppen? I dagens läge finns det ingen enkel lösning. Bedragare kan flytta sina pengar från ett medlemsland till ett annat, och gömma undan pengar på konton i flera olika länder. Privatpersoner blir lidande när varor som betällts via internet aldrig levereras, eller när en förälder som bor utomlands inte betalar underhåll. Idag beror det helt på nationell lagstiftning om en bank kan tvingas betala ut medel från en kunds konto för att ersätta en fordringsägare. Det varierande rättsläget i de 27 medlemsländerna är komplicerat, tidskrävande och dyrt att hantera. Omkring 1 miljon europeiska småföretag har idag problem med att få in gränsöverskridande fordringar, och omkring 600 miljoner euro per år skrivs av i onödan därför att företag inte vill driva krångliga och dyrbara rättsprocesser i utländsk domstol. Europeiska kommissionen föreslår därför idag en ny Europatäckande procedur för frysning av tillgångar, som ska hjälpa såväl företag som enskilda att inkassera fordringar från andra medlemsländer.

Viviane Reding, som är kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, sa följande:
– Det bör vara lika lätt att kräva in en fordran från ett annat medlemsland som inom sitt eget land. Idag förlorar företagen ungefär 2,6 % av sin omsättning på grund av osäkra fordringar. Detta är en brist i den inre marknaden som vi snabbt måste komma till rätta med. Företagen behöver en enkel lösning som garanterar att pengarna stannar där de är tills det finns ett domstolsbeslut om att de ska återbetalas, och vi menar att ett Europatäckande beslut om frysning av tillgångar är den lösning som behövs.
Under de rådande ekonomiska villkoren behöver företagen snabba svar, och varje euro räknas, inte minst för de små företagen.

Små och medelstora företag utgör 99 % av det totala antalet företag i EU. Omkring 1 miljon av dessa företag har idag problem med gränsöverskridande fordringar. Procedurerna för att återvinna fordringar i ett annat land är komplicerade, vilket kraftigt ökar kostnaderna för företag som handlar över EU:s inre gränser. Vanliga problem är t.ex. skillnader i nationell lagstiftning när det gäller kostnader för att involvera ytterligare en advokat eller för att få dokument översatta. Enskilda kan stöta på liknande problem när de vill kräva in belopp från oseriösa företag eller från underhållsskyldiga som vägrar betala.

Dagens lagstiftningsinitiativ ska underlätta för företag och enskilda att inkassera fordringar i andra medlemsländer och generellt stärka tilliten hos fordringsägare, så att enskilda och företag inte behöver tveka att göra affärer på EU:s inre marknad. Det utgör en del av kommissionens agenda för ”rättvisa till gagn för tillväxten”, som har till syfte att få ut den fulla potentialen av EU:s gemensamma område med rättvisa, särskilt när det gäller att gynna handel och tillväxt.

Bakgrund

Syftet med förordningen är att införa ett europeiskt beslut om frysning av tillgångar, som skulle göra det möjligt för fordringsägare att begära att beloppet för en given fordran fryses på den betalningsskyldiges bankkonto. Ett sådant beslut skulle vara till mycket stor hjälp för att driva in fordringar, eftersom det skulle hindra den betalningsskyldige från att flytta eller dölja sina tillgångar under den tid det tar att få fram och genomdriva ett domstolsbeslut grundat på fakta i ärendet. Frysningen av beloppet skulle således förbättra förutsättningarna att framgångsrikt driva in fordringar över nationsgränserna.

Genom det nya europeiska beslutet skulle således fordringsägare kunna frysa tillgångar på samma villkor i alla medlemsländer. Det bör understrykas att förslaget inte påverkar befintliga nationella regler för frysning av tillgångar. Kommissionen vill enbart komplettera dessa regler med ett europeiskt förfarande som fordringsägarna kan välja när de behöver kräva in en fordran i ett annat medlemsland. Det nya förfarandet har alltså till syfte att skydda beloppet under den tid ärendet behandlas. För att faktiskt kunna inkassera beloppet måste fordringsägaren invänta en slutgiltig dom enligt nationell lagstiftning eller enligt något av de förenklade europeiska förfarandena, t.ex. det europeiska småmålsförfarandet.

För fordringsägaren ska alltså det europeiska beslutet om frysning av tillgångar utgöra ett alternativ till befintliga bestämmelser i nationell lagstiftning. Det är avsett att utgöra ett skydd, och innebär alltså inte att fordringsägaren direkt förfogar över beloppet. Det ska bara tillämpas på gränsöverskridande ärenden, och ska fattas i ett separat, icke-kontradiktoriskt förfarande. Detta innebär att beslutet fattas utan att den betalningsskyldige får reda på det i förväg, vilket skapar den avsedda ”överraskningseffekten”. De föreslagna bestämmelserna reglerar bland annat frågan om behörig domstol, villkor och förfarande för beslutet, upplysningsskyldighet rörande bankuppgifter, former för genomförande av beslutet vid nationella domstolar och myndigheter samt den betalningsskyldiges möjlighet att överklaga och andra former av rättsligt skydd för den svarande.

Förslaget om ett europeiskt beslut om frysning av tillgångar kommer nu att lämnas över till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för antagande enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, med kvalificerad majoritet.

Mer information

Europeiska kommissionen – Nyhetssida för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europeiska kommissionen – civilrätt: http://ec.europa.eu/justice/civil

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande med särskilt ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

Kontaktpersoner :

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar