Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia pomôže podnikom zvýšiť objem vymožených cezhraničných pohľadávok až o 600 miliónov eur

Brusel, 25. júla 2011 – Malý taliansky výrobca syrov dodáva mozzarellu producentovi mrazenej pizze vo Francúzsku. Keď francúzska spoločnosť začne meškať s platbami, talianska firma zastaví dodávky, ale zostanú jej nepreplatené faktúry vo výške tisícok eur. Ako talianska spoločnosť vymôže svoje pohľadávky? V súčasnosti na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Podvodníci môžu jednoducho presúvať peniaze z jedného členského štátu do druhého a ukrývať finančné prostriedky na viacerých účtoch v rôznych členských štátoch. Občania sa stávajú poškodenými aj v prípadoch, keď im tovar zakúpený on-line nie je nikdy doručený, alebo keď si jeden z rodičov, ktorý sa zdržiava v zahraničí, neplní svoju vyživovaciu povinnosť. V súčasnosti povinnosť bánk vyplatiť peniaze z účtu klienta veriteľovi upravujú vnútroštátne právne predpisy. Aktuálna situácia v 27 členských štátoch je z právneho hľadiska komplikovaná, časovo náročná a nákladná. Približne 1 milión malých podnikov čelí problémom súvisiacim s cezhraničnými pohľadávkami a ročne sa zbytočne odpíšu pohľadávky až vo výške 600 miliónov eur, pretože podniky sa obávajú drahých a komplikovaných súdnych sporov v zahraničí. Európska komisia dnes predkladá návrh nového celoeurópskeho príkazu na zablokovanie účtu, ktorý má zjednodušiť vymáhanie cezhraničných pohľadávok pre občanov, ako aj pre podniky.

„Chcem dosiahnuť, aby vymáhanie cezhraničných pohľadávok bolo rovnako jednoduché ako vymáhanie pohľadávok v domovskom členskom štáte,“ povedala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. V dôsledku nedobytných pohľadávok prichádzajú spoločnosti ročne o približne 2,6 % svojho obratu. Túto slabinu jednotného trhu musíme rýchlo a rázne odstrániť! Podniky potrebujú jednoduché riešenie – príkaz na zablokovanie účtu účinný v celej Európe – aby peniaze zostali tam, kde sú, kým súd nerozhodne o uhradení príslušných pohľadávok. V dnešných zložitých ekonomických podmienkach spoločnosti potrebujú, aby sme reagovali rýchlo. Každé euro sa počíta, a to obzvlášť v prípade malých podnikov.

Až 99 % podnikov v EÚ sú malé a stredné podniky (MSP). Približne milión z nich čelí problémom súvisiacim s cezhraničnými pohľadávkami. Postupy na vymáhanie pohľadávok v právnom systéme inej krajiny sú zložité, čo zvyšuje náklady podnikov, ktoré majú v úmysle venovať sa cezhraničnému obchodu v rámci EÚ. Typické problémy siahajú od rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch až po náklady na dodatočné právne zastúpenie či preklad dokumentov. S podobnými ťažkosťami sú konfrontované aj fyzické osoby, ktoré sa snažia získať späť peniaze od neserióznych obchodníkov alebo neplatičov výživného v inej krajine EÚ.

Dnes predložená legislatívna iniciatíva má uľahčiť uplatnenie takýchto cezhraničných pohľadávok a poskytnúť veriteľom väčšiu istotu, pokiaľ ide o vymoženie ich pohľadávok, a zvýšiť tak dôveru pri obchodovaní na jednotnom trhu EÚ. Iniciatíva je súčasťou programu Komisie „spravodlivosť pre rast“, ktorého cieľom je využiť potenciál spoločného priestoru spravodlivosti EÚ v prospech obchodu a rastu.

Kontext

Nariadením by sa vytvoril nový európsky príkaz na zablokovanie účtu, ktorý by pre veriteľov znamenal, že na bankovom účte dlžníka bude možné zablokovať sumu zodpovedajúcu pohľadávke. Tento príkaz môže mať kľúčový význam v rámci konaní vo veci vymáhania pohľadávok, pretože zabráni dlžníkom, aby presunuli alebo použili finančné prostriedky počas obdobia, ktoré je potrebné na získanie a vykonanie súdneho rozhodnutia vo veci samej. Zvýšia sa tak šance na úspešné vymoženie cezhraničných pohľadávok.

Nový európsky príkaz na zablokovanie účtu umožní všetkým veriteľom dosiahnuť zablokovanie finančných prostriedkov na bankových účtoch za rovnakých podmienok vo všetkých krajinách EÚ. Dôležité je tiež to, že nedôjde k žiadnym zmenám vnútroštátnych systémov blokovania finančných prostriedkov. Komisia len dopĺňa európske konanie, ktoré si môžu veritelia zvoliť a použiť ho pri vymáhaní pohľadávok v iných krajinách EÚ. Nové konanie sa týka vydania predbežného ochranného opatrenia. Na to, aby sa veriteľ skutočne dostal k svojim peniazom, musí získať právoplatné rozhodnutie súdu v danej veci v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo musí použiť niektoré zo zjednodušených európskych konaní, ako je napríklad európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Európsky príkaz na zablokovanie účtu budú mať veritelia k dispozícii ako alternatívu k nástrojom existujúcim vo vnútroštátnych právnych poriadkoch. Bude mať ochrannú povahu, čo znamená, že účet dlžníka len zablokuje, ale neumožní vyplatenie finančných prostriedkov veriteľovi. Nástroj sa bude používať len v cezhraničných prípadoch. Európsky príkaz na zablokovanie účtu sa bude vydávať v konaní ex parte. Znamená to, že bude vydávaný bez toho, aby o tom dlžník vedel, čo umožní dosiahnuť „efekt prekvapenia“. Tento nástroj ustanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa právomoci, podmienok a konania vo veci vydania príkazu; príkazu na poskytnutie informácií o bankových účtoch; spôsobu jeho vykonávania vnútroštátnymi súdmi a orgánmi; a opravných prostriedkov pre dlžníka a ďalších prvkov ochrany odporcu.

Návrh nariadenia o európskom príkaze na zablokovanie účtu sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ na prijatie v rámci riadneho legislatívneho postupu kvalifikovanou väčšinou.

Ďalšie informácie:

Európska komisia – Informačná stránka GR pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Európska komisia – spravodlivosť v občianskych veciach:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar