Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie helpt ondernemingen zo'n 600 miljoen euro extra aan grensoverschrijdende schuldvorderingen te innen

Brussel, 25 juli 2011 – Een kleine Italiaanse kaasproducent levert mozzarella aan een producent van diepvriespizza's in Frankrijk. Omdat de Franse onderneming een betalingsachterstand heeft, staakt de Italiaanse firma haar toezendingen, maar blijft zitten met voor tienduizenden euro's aan onbetaalde rekeningen. Hoe kan de Italiaanse onderneming haar schuldvorderingen innen? Op dit moment bestaat daarvoor nog geen eenvoudige oplossing. Fraudeurs kunnen geld eenvoudig van de ene naar de andere lidstaat overboeken wanneer zij tegoeden op verschillende rekeningen in meerdere landen stallen. Ook burgers zijn de dupe wanneer goederen die zij online hebben gekocht nooit worden geleverd of een afwezige ouder nalaat om vanuit het buitenland alimentatie te betalen. Nu is het nog een kwestie van nationaal recht of een bank verplicht is geld over te maken van de rekening van een van zijn klanten naar de rekening van een crediteur. De huidige situatie in de 27 lidstaten is juridisch ingewikkeld, tijdrovend en duur. Ongeveer 1 miljoen kleine ondernemingen ondervinden problemen met grensoverschrijdende schuldvorderingen en zo'n 600 miljoen euro per jaar aan schulden wordt onnodig afgeschreven omdat ondernemingen het niet aandurven om in andere landen dure en verwarrende juridische procedures te volgen. Om de inning van grensoverschrijdende schuldvorderingen voor zowel burgers als ondernemingen te vereenvoudigen, stelt de Europese Commissie vandaag een nieuw, voor heel Europa geldend bevel tot conservatoir beslag voor.

"Ik wil het innen van grensoverschrijdende schulden net zo gemakkelijk maken als het binnenlands innen van schulden", aldus EU-commissaris voor Justitie Viviane Reding. "Ondernemingen verliezen ongeveer 2,6 % van hun omzet per jaar als gevolg van moeilijk inbare vorderingen. Dit is een tekortkoming van onze interne markt die snel en voortvarend moet worden verholpen! Ondernemingen hebben een eenvoudige oplossing nodig – een in heel Europa geldig bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen – zodat het geld blijft waar het is totdat een gerecht zich heeft uitgesproken over de schuldvordering. In deze economisch zware tijden hebben ondernemingen snelle oplossingen nodig. Elke euro telt, zéker voor kleine ondernemingen."

99 % van de ondernemingen in de EU bestaat uit kleine en middelgrote bedrijven (mkb's). Ongeveer 1 miljoen daarvan ondervindt problemen bij grensoverschrijdende schuldvorderingen. De procedures om schulden te innen in het rechtsgebied van een ander land zijn ingewikkeld en verhogen de kosten voor ondernemingen die over de grenzen binnen de EU heen handel willen drijven. De typische problemen variëren van verschillen in nationaal recht tot de kosten van een extra advocaat en het vertalen van documenten. Individuen hebben met soortelijke moeilijkheden te maken wanneer zij in een andere EU-land hun geld proberen te krijgen van een handelaar zonder scrupules of iemand die zijn alimentatieverplichtingen niet nakomt.

Het wetgevingsinitiatief van vandaag is bedoeld om de inning van deze grensoverschrijdende vorderingen te vergemakkelijken en biedt crediteuren meer zekerheid over de inning van hun schuldvordering waardoor het vertrouwen in de handel binnen de interne markt van de EU wordt vergroot. Het is een onderdeel van de "justitie voor groei"-agenda van de Commissie, die erop is gericht het potentieel van de gemeenschappelijke justitiële ruimte van de EU in te zetten voor handel en groei.

Achtergrond

De verordening zal een nieuw Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen invoeren, dat crediteuren in staat stelt om beslag te laten leggen op de bankrekening van een debiteur ter hoogte van het verschuldigde bedrag. Dit bevel kan van cruciaal belang zijn bij invorderingsprocedures omdat het, zolang er nog geen vonnis in het bodemgeschil verkregen en ten uitvoer gelegd is, debiteuren belet om hun tegoeden weg te halen of te verbergen. Dit zal de vooruitzichten op een geslaagde inning van grensoverschrijdende schuldvorderingen verbeteren.

Met het nieuwe Europees bevel zullen crediteuren conservatoir beslag kunnen leggen op tegoeden op bankrekeningen op voor alle lidstaten van de EU gelijke voorwaarden. Van belang is dat de nationale regelingen voor het leggen van conservatoir beslag op tegoeden ongewijzigd blijven. De Commissie biedt slechts een extra Europese procedure waarvan crediteuren desgewenst gebruik kunnen maken om hun schuldvorderingen in andere EU-landen te innen. De nieuwe procedure is een tussentijdse procedure ter bewaring. Om het geld ook daadwerkelijk in handen te krijgen, zal de crediteur een eindvonnis in de zaak moeten verkrijgen overeenkomstig het nationale recht of door middel van een van de vereenvoudigde Europese procedures als bijvoorbeeld de Europese procedure voor geringe vorderingen.

Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal de crediteur ter beschikking staan als een alternatief voor bestaande instrumenten op basis van nationaal recht. Het zal bewarend van aard zijn, wat inhoudt dat met dat bevel alleen de rekening van de debiteur wordt geblokkeerd, maar op grond daarvan geen geld aan de crediteur kan worden betaald. Het instrument zal alleen van toepassing zijn op grensoverschrijdende zaken. Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal worden uitgevaardigd in een ex parte-procedure. Dit houdt in dat het wordt gegeven zonder dat de debiteur daarvan op de hoogte is, zodat er sprake is van een "verrassingseffect". Het instrument voorziet in gemeenschappelijke regels inzake rechtsbevoegdheid, de voorwaarden en procedure voor de uitvaardiging van een bevel; een bevel tot het geven van inzage in bankrekeningen; de wijze van tenuitvoerlegging door nationale gerechten en instanties; en rechtsmiddelen voor de debiteur alsmede andere aspecten inzake de bescherming van de verweerder.

Het voorstel voor een verordening betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal nu worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de EU voor vaststelling volgens de gewone wetgevingsprocedure met gekwalificeerde meerderheid.

Nadere informatie

Europese Commissie – Newsroom DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europese Commissie – civiel recht:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Memo/11/540

Contactpersonen:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar