Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon aitab ettevõtjatel tagasi saada täiendavad 600 miljonit eurot piiriüleseid võlgu

Brüssel, 25. juuli 2011 – Väike Itaalia juustufirma tarnib mozzarellat külmutatud pitsade valmistajale Prantsusmaal. Kui Prantsuse ettevõte jääb kauba eest tasumisega hiljaks, lõpetab Itaalia firma tarned, kuid tal on tasumata arvete tõttu jäänud saamata tuhandeid eurosid. Kuidas Itaalia ettevõte võla kätte saab? Tänasel päeval puudub konkreetne vastus. Petturid võivad raha hõlpsalt ühest liikmesriigist teise kanda, paigutades vahendeid mitmes riigis asuvatele paljudele kontodele. Kodanikud kannatavad ka siis, kui nad ei saa netist ostetud kaupu kätte või kui eemal välismaal viibiv vanem ei maksa elatist. Praegu peab pangapoolne kliendi kontolt võlausaldajale ülekande tegemise kohustus tulenema liikmesriigi õigusaktidest. Praegune olukord 27 liikmesriigis on õiguslikult keerukas, aeganõudev ja kulukas. Piiriüleste võlgadega on probleeme ligikaudu miljonil väikeettevõtjal ning aastas kantakse vajaduseta maha kuni 600 miljonit eurot, kuna ettevõtted peavad kulukaid ja keerukaid kohtumenetlusi välisriikides ülejõu käivaks. Euroopa Komisjon teeb täna ettepaneku uue üleeuroopalise pangakontode arestimise määruse kohta, et hõlbustada piiriüleste võlgade sissenõudmist nii kodanikelt kui ka ettevõtetelt.

ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding sõnas: „Ma tahan muuta piiriüleste võlgade sissenõudmise sama lihtsaks kui riigisiseste võlgade sissenõudmise.” Ettevõtted kaotavad halbade võlgadena umbes 2,6 % oma aastakäibest. Tegu on meie ühtse turu nõrkusega, mis tuleb kiirelt ja energiliselt parandada! Ettevõtted vajavad lihtsat lahendust – terves Euroopas kehtivat pangakontode arestimise määrust, et raha püsiks vahendite tagasimaksmist käsitleva kohtuotsuseni seal, kus ta on. Praegusel raskel majanduslikul ajal vajavad ettevõtted kiireid vastuseid. Iga euro loeb, eriti väikeettevõtjate puhul.”

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) moodustavad ELi ettevõtetest 99 %. Umbes miljonil neist on probleeme piiriüleste võlgadega. Teise riigi õigusruumis kehtivad võlgade sissenõudmise menetlused on keerukad, mitmekordistades nende ettevõtete kulusid, kes soovivad kaubelda ELis piiriüleselt. Tüüpilised probleemid algavad liikmesriikide õigusaktide erinevustest ning lõpevad täiendavate juristide palkamise ja dokumentide tõlkimise kuludega. Sellised probleemid ei ole tundmatud ka üksikisikutele, kes üritavad oma raha kätte saada teises ELi liikmesriigis asuva petturist kaupmehe või elatise maksmisest kõrvalehoidja käest.

Tänase õigusakti ettepaneku eesmärk on selliste piiriüleste nõuete menetlemist lihtsustada ja see annab võlausaldajatele suurema kindluse võla tagasisaamise osas, suurendades sellega usaldust ELi ühtselt turul kauplemise vastu. Õigusakti ettepanek moodustab osa komisjoni programmist „Õigussüsteem majanduskasvu heaks”, mille eesmärk on rakendada ELi ühise õigusruumi potentsiaali kaubanduse ja majanduskasvu heaks.

Taust

Õigusaktiga võetakse kasutusele uus Euroopa pangakontode arestimise määrus, mis lubaks võlglase pangakontol alles hoida võlausaldajatele võlgnetava summa. Selline määrus võib olla võla sissenõudmise menetluses määrava tähtsusega, kuna see takistaks võlglastel toimetada oma varasid kõrvale või need ära kulutada aja jooksul, mis kulub asjas sisulise kohtuotsuse langetamise ja jõustamiseni. See suurendab piiriülese võla eduka sissenõudmise tõenäosust.

Uus Euroopa määrus lubab võlausaldajatel arestida vahendeid pangakontodel kõigis ELi liikmesriikides samadel tingimustel. Tähtis on see, et vahendite arestimise riiklikud süsteemid ei muutu. Komisjon lisab lihtsalt Euroopa menetluse, mida võlausaldajad võivad soovi korral kasutada, et nõuda sisse piiriüleseid nõudeid teistest ELi riikidest. Uus menetlus on oma olemuselt esialgset laadi kaitsemenetlus. Raha tegelikuks kättesaamiseks peab võlausaldaja saama asjas lõpliku kohtuotsuse vastavalt liikmesriigi õigusele või kasutades ühte lihtsustatud Euroopa menetlustest, näiteks Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust.

Euroopa pangakontode arestimise määrus on võlausaldajale kasutatav alternatiivina liikmesriigi õiguses ettenähtud olemasolevatele õiguslikele vahenditele. Määrus on kaitsev, mis tähendab, et blokeeritakse vaid vahendid võlglase kontol, kuid võlausaldajale neid välja ei maksta. Määrust kasutatakse üksnes piiriüleste juhtumite korral. Euroopa pangakontode arestimise määruse tegemisel kasutatakse võlglase eelneva ärakuulamiseta toimuvat menetlust. See tähendab, et määrus tehakse ilma, et võlglane sellest teaks, võimaldades seega „üllatusefekti”. Õigusaktiga kehtestatakse ühised eeskirjad kohtualluvuse kohta, määruse tegemise tingimused ja menetlus, pangakontodega seonduv avaldamiskorraldus, kuidas liikmesriigi kohtud ja ametiasutused peaksid määrust jõustama ning võlglasele kättesaadavad õiguskaitsevahendid ja muud kostja kaitse elemendid.

Euroopa pangakontode arestimise määrust käsitlev õigusakti ettepanek läheb nüüd Euroopa Parlamenti ja ELi nõukogusse vastuvõtmiseks seadusandliku tavamenetluse teel ja kvalifitseeritud häälteenamusega.

Lisateave

Euroopa Komisjon – Õigusküsimuste uudistesait:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Euroopa Komisjon – Tsiviilõigus:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

Kontaktisikud :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar