Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen vil hjælpe erhvervslivet med at inddrive yderligere 600 mio. EUR i grænseoverskridende gæld

Bruxelles, den 25. juli 2011 – Et lille italiensk ostefirma leverer mozzarella til en producent af frosne pizzaer i Frankrig. Da det franske firma begynder at komme bagud med betalingen, standser det italienske firma sine leverancer, men sidder tilbage med ubetalte regninger på mange tusind euro. Hvordan skal det italienske firma få inddrevet sine tilgodehavender? Det er ikke nogen let opgave i dag. Bedragere kan nemt flytte penge fra en medlemsstat til en anden og gemme penge væk på konti i mange forskellige lande. Det er også til skade for borgerne, når varer der købes online, aldrig leveres, eller når en ikke samlevende forælder undlader at betale underholdsbidrag fra udlandet. På nuværende tidspunkt afhænger det af medlemsstaternes lovgivning, om en bank kan pålægges at udbetale penge fra en kundes bankkonto til en kreditor. Den nuværende situation i de 27 medlemsstater er juridisk set kompliceret, dyr og tidkrævende. Omkring 1 million små virksomheder er udsat for problemer med grænseoverskridende gæld, og hvert år afskrives gæld på op til 600 mio. EUR unødvendigt, fordi virksomhederne finder det skræmmende at skulle føre dyre uigennemskuelige retssager i udlandet. Europa- Kommissionen foreslår i dag en ny europæisk kontosikringsordre, som skal gøre det lettere for både borgerne og erhvervslivet at inddrive grænseoverskridende gæld.

"Jeg vil gøre det lige så let at inddrive gæld på tværs af grænserne som at inddrive gæld på nationalt plan", udtalte EU's retskommissær Viviane Reding. "Virksomhederne mister omkring 2,6 % af deres omsætning om året på grund af uerholdelige fordringer. Det er en svaghed ved det indre marked, som vi må afhjælpe ved en hurtig og energisk indsats! Virksomhederne har behov for en enkel løsning – en europæisk kontosikringsordre – så pengene bliver, hvor de er, indtil en domstol har truffet afgørelse om tilbagebetaling af dem. I disse svære økonomiske tider har virksomhederne behov for hurtige reaktioner. Hver euro tæller, især for små virksomheder."

Små og mellemstore virksomheder (SMV) udgør 99 % af virksomhederne i EU, og omkring 1 million af dem er udsat for problemer med overskridende gæld. Procedurerne for indrivelse af gæld fra andre lande er indviklede og medfører betydelige meromkostninger for virksomheder, som ønsker at drive handel på tværs af EU's grænser. De typiske problemer består blandt andet i forskelle i medlemsstaternes lovgivning samt omkostninger ved at hyre endnu en advokat og ved oversættelse af dokumenter. Privatpersoner støder på de samme vanskeligheder, når de forsøger at få deres penge tilbage fra useriøse handlende eller personer, der ikke har opfyldt deres underholdspligt, i et andet EU-land.

Formålet med det foreliggende lovgivningsinitiativ er at gøre det lettere at inddrive grænseoverskridende gæld og give kreditorer større sikkerhed for inddrivelse af deres fordringer og dermed forbedre tilliden til samhandelen inden for EU’s indre marked. Initiativet indgår i Kommissionens dagsorden for et vækstfremmende retsområde, der søger at udnytte mulighederne i EU's fælles retsområde til at fremme samhandel og vækst.

Baggrund

Forordningen indfører en ny europæisk kontosikringsordre, der skal give kreditorerne mulighed for indefrysning af det beløb, de har til gode på debitors bankkonto. Den kan få væsentlig betydning i forbindelse med gældsinddrivelse, fordi den vil forhindre debitorer i at fjerne eller sprede deres aktiver i den tid, det tager at få afsagt og håndhævet en realitetsafgørelse. Herved forbedres udsigterne til inddrivelse af grænseoverskridende gæld.

Den nye europæiske kontosikringsordre vil give kreditorerne mulighed for indefrysning af midler på bankkonti på de samme betingelser i alle EU's medlemsstater, og det er vigtigt at bemærke, at den ikke medfører ændringer i de nationale regler for sikring af midler. Kommissionen indfører blot en yderligere europæisk procedure, som kreditorerne kan vælge at anvende til inddrivelse af fordringer i andre EU-lande. Den nye procedure er en midlertidig sikringsforanstaltning. For at få udbetalt pengene skal kreditor i praksis have en endelig dom i sagen i henhold til national ret eller i henhold til de forenklede europæiske procedurer, såsom den europæiske småkravsprocedure.

Den europæiske kontosikringsordre vil for kreditor være et alternativ til de instrumenter, der findes i henhold til national ret. Den vil være en beskyttelsesforanstaltning, dvs. at den kun vil spærre debitors konto, ikke give mulighed for, at pengene udbetales til kreditor. Instrumentet vil kun kunne anvendes i grænseoverskridende sager. Den europæiske kontosikringsordre vil kun blive udstedt i en ikke-kontradiktorisk procedure. Det betyder, at den udstedes uden debitors vidende og dermed har "overraskelsesvirkning". Forordningen indeholder følgende: fælles regler for jurisdiktion, betingelser og procedurer for udstedelse af en ordre, oplysningspåbud vedrørende bankkonti, regler for, hvordan den skal håndhæves af de nationale domstole og myndigheder, debitors retsmidler og andre elementer til beskyttelse af sagsøgte.

Forslaget til den europæiske kontosikringsordre vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union til vedtagelse med kvalificeret flertal efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – Presserummet for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europa-Kommissionen – civilret:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Næstformand i EU-Kommissionen og retskommissær Viviane Redings hjemmeside:

http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar