Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Antitrustová politika: Zmenšovanie cenových rozdielov v EÚ pri nových autách podľa správy (EK) o cenách automobilov

Brusel 26 júla 2011 – Podľa najnovšej správy Európskej Komisie o cenách automobilov poklesli skutočné ceny automobilov v EÚ celkovo o 2,5 % v roku 2010. Ceny v cenníkoch sa tiež mierne priblížili. Tento dlhodobý vývoj cien potvrdzuje minuloročné rozhodnutie Komisie o tom, že určité pravidlá týkajúce sa hospodárskej súťaže v oblasti predaja automobilov už nie sú oprávnené.

„Je potešujúce, že spotrebitelia v Európe profitujú z hospodárskej súťaže na trhu s novými vozidlami a môžu sa aj naďalej tešiť z výrazného poklesu reálnych cien. Skutočnosť, že cenové rozdiely medzi členskými štátmi ďalej poklesli je kladný znak cezhraničnej hospodárskej súťaže. Rovnako je pre mňa veľkým potešením prvýkrát za uplynulých desať rokov sledovať, že ceny za opravárenské služby a údržbu v rámci EÚ prestali narastať, čo naznačuje, že toto odvetvie pochopilo nové pravidlá hry,“ uviedol Joaquín Almunia, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže.

Podľa cien v cenníkoch výrobcov automobilov sa rozdiely v cenách osobných automobilov v jednotlivých členských štátoch vo všeobecnosti znížili. V niektorých prípadoch sú však aj naďalej značné, čo znamená veľké úspory pre spotrebiteľov, ktorí nakupujú v zahraničí. V rámci eurozóny sa ukazovateľ cenových rozdielov nezmenil (pozri tab. 1).

Cenový index EÚ pre automobily (odrážajúci nominálne ceny, ktoré zaplatili spotrebitelia vrátane zliav, DPH a registračných poplatkov) sa zvýšil o 0,3 % oproti 2,8 % rastu celkových spotrebných cien, čo v prepočte znamená pokles reálnych cien automobilov o 2,5 %.

Celkovo 24 členských štátov EÚ zaznamenalo pokles reálnych cien automobilov (pozri tab. 1). Ceny sa nezmenili v dvoch štátoch (+ 0,2 % pre Taliansko aj Maltu) a zvýšili sa v Portugalsku (+ 2,6 %). V prípade Portugalska je však nutné podotknúť, že kupujúci mohli rok predtým využiť viac než priemerný pokles reálnych cien automobilov (– 6,7 %).

Pokles reálnych cien bolo badať veľmi výrazne na Slovensku (– 17,4 %), v Bulharsku (– 13,5 %), Slovinsku (– 11,6 %) a Českej republike (– 9,0 %). V Poľsku ceny poklesli o 5,6 %. Spomedzi veľkých trhov poklesli ceny najviac vo Veľkej Británii (– 3,7 %), zatiaľ čo v Nemecku, Španielsku a Francúzsku sa zaznamenali miernejšie poklesy cien (– 1,9 %, – 1,6 %, resp. – 0,6 %).

Pokles reálnych cien automobilov v rámci EÚ je znakom pokračujúceho vývoja, ktorý naznačuje, že hospodárska súťaž medzi výrobcami automobilov na trhu s novými vozidlami funguje.

Reálne ceny opráv a údržby, ktoré sa za uplynulých desať rokov zvýšili viac než je všeobecná miera inflácie, sa v roku 2010 nezmenili.

Správa o cenách automobilov

Správa o cenách automobilov je súčasťou monitorovania odvetvia motorových vozidiel zo strany Komisie. Uvádza cenníkové ceny 89 najpredávanejších modelov automobilov od 26 výrobcov v rámci EÚ. Správa umožňuje spotrebiteľom porovnať ceny automobilov v celej Európe a využiť výhody a príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh EÚ.

Memorandum obsahujúce podrobnejší rozbor vývoja cien je dostupné na:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Pravidlá hospodárskej súťaže v automobilovom odvetví

Nový rámec právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže nadobudol účinnosť v júni 2010 (pozri IP/10/619 a MEMO/10/217). Hlavným cieľom reformy je podporiť a zlepšiť hospodársku súťaž na popredajných trhoch, t. j. v oblasti opravy a údržby, ktoré vlastníkom áut spôsobujú značné náklady počas životnosti automobilu. Nové pravidlá uľahčujú riešenie problémov týkajúcich sa napr. neposkytnutia technických údajov nezávislým servisom alebo zneužívania záruk. Na druhej strane umožňujú výrobcom automobilov organizovať svoje predajné siete podľa svojho uváženia, lebo skúsenosti ukazujú, že medzi jednotlivými značkami existuje silná hospodárska súťaž.

TABUĽKA 1

Rozdiely v cenách najpredávanejších áut

(Cenové rozdiely vyjadrené ako % podiel cien v EUR bez DPH, pričom sa porovnáva najdrahší a najlacnejší štát v eurozóne, z 1.januára 2011). Zdroj: Cenník výrobcov automobilov

Segmenty malých áut

A a B:

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

Peugeot 207

36,9 %

39,7 %

32,7 %

Renault Clio

39,5 %

32,3 %

44,9 %

Fiat Grande Punto/Punto

44,3 %

29,2 %

30,4 %

VW Polo

34,4 %

28,1 %

26,8 %

Ford Fiesta

25,4 %

24,3 %

17,9 %

Segment stredných áut C:

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

Peugeot 308

36,1 %

36,0 %

31,7 %

VW Golf

24,4 %

27,4 %

25,8 %

Ford Focus

23,8 %

27,9 %

28,7 %

Renault Mégane

30,3 %

26,8 %

51,6 %

Audi A3

23,4 %

18,1 %

17,4 %

Segmenty veľkých áut

D, E a F:

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

VW Passat

31,8 %

28,1 %

24,1 %

Mercedes C

17,3 %

14,2 %

12,8 %

Audi A4

14,0 %

13,1 %

17,0 %

BMW 320D

8,7 %

10,6 %

10,3 %

TABUĽKA 2

Medziročná zmena cenového indexu a reálnych cien automobilov v %

(Január 2011 v porovnaní s januárom 2010)

Ceny automobilov sú vyjadrené v miestnych menách a sú v nich zohľadnené zľavy a DPH. Zdroj: Eurostat

Eurozóna
Štáty

Nominálne ceny automobilov

Celková inflácia

Skutočné ceny automobilov

Rakúsko

0,9

2,5

3,4

Belgicko

0,7

3,7

3,0

Cyprus

1,6

3,0

4,5

Estónsko

0,1

5,1

5,2

Fínsko

1,2

3,1

1,9

Francúzsko

1,1

2,0

0,9

Nemecko

0,1

2,0

1,9

Grécko

1,1

4,9

3,8

Írsko

5,5

0,2

5,7

Taliansko

2,1

1,9

0,2

Luxembursko

0,9

3,4

2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Holandsko

1,7

2,0

3,7

Portugalsko

6,2

3,6

2,6

Slovensko

14,2

3,2

17,4

Slovinsko

9,3

2,3

11,6

Španielsko

1,4

3,0

1,6

Eurozóna

0,8

2,3

1,5

Štáty mimo eurozóny

Nominálne ceny automobilov

Celková inflácia

Skutočné ceny automobilov

Bulharsko

9,2

4,3

13,5

Česká republika

7,1

1,9

9,0

Dánsko

1,0

2,6

3,6

Estónsko

0,1

5,1

5,2

Maďarsko

2,5

4,0

6,5

Lotyšsko

2,6

3,5

6,1

Litva

4,4

2,8

7,2

Poľsko

2,1

3,6

5,6

Rumunsko

4,7

7,0

2,3

Švédsko

0,3

1,4

1,1

Spojené kráľovstvo

0,3

4,0

3,7

Nominálne ceny automobilov

Celková inflácia

Skutočné ceny automobilov

0,3

2,8

2,5

Kontaktné osoby:

Amelia Torres (+32 22954629)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar