Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att förenkla tillgången till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister

Bryssel den 22 juli 2011 – Det är ofta dyrt och tidskrävande att avgöra tvister och meningsskiljaktigheter i domstol. Ärenden som berör flera länder är särskilt komplexa på grund av de olika nationella lagarna och av praktiska skäl som kostnad och språk. Europeiska unionens medlingsdirektiv – som antogs den 21 maj 2008 (IP/08/628) och är i kraft sedan den 21 maj 2011 – är tillämpligt när två parter som är involverade i en gränsöverskridande tvist frivilligt kommer överens om att lösa tvisten genom en opartisk medlare. EU:s samtliga medlemsländer borde nu ha antagit de bestämmelser som krävs för att införliva EU-lagstiftningen. Emellertid har nio medlemsländer ännu inte anmält alla nationella bestämmelser som krävs för att till fullo tillämpa direktivet. Därför inledde Europeiska kommissionen rättsliga förfaranden genom att sända formella underrättelser till följande medlemsländer: Tjeckien, Spanien, Frankrike, Cypern, Luxemburg, Nederländerna, Finland, Slovakien och Förenade kungariket. Länderna måste svara inom två månader.

– Tillgången till rättslig prövning är en grundsten i det europeiska området med rättvisa. Medling är ett viktigt alternativ till att väcka talan vid domstol vid gränsöverskridande tvister och kan hjälpa parterna att nå en uppgörelse i godo. Det sparar tid och pengar och gör att de parter som redan är involverade i känslomässigt svåra familjerättsliga ärenden förskonas från det ytterligare lidande som det innebär att gå till domstol. Jag uppmanar de återstående nio medlemsländerna att så snabbt som möjligt slutföra införlivandet så att medborgarna och företagen fullt ut kan utnyttja sina rättigheter, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättvisa.

Medlemsländerna ska se till att överenskommelser som är resultatet av medling kan verkställas. Enligt en EU-finansierad undersökning slösar man i EU i genomsnitt bort mellan 331 och 446 dagar på att inte använda medling, vilket även medför extra rättsliga kostnader på mellan 12 471 och 13 738 euro per ärende.

Bakgrund

Direktiv 2008/52/EG om medling på privaträttens område antogs den 23 april 2008 (IP/08/628). Kommissionen lade fram ett förslag till direktiv i oktober 2004 (IP/04/1288).

Medling kan lösa problem mellan företag, mellan arbetsgivare och anställda, mellan hyresvärdar och hyresgäster eller inom familjer, så att de kan upprätthålla och även stärka sitt förhållande på ett konstruktivt sätt, vilket inte alltid kan uppnås genom domstolsförfaranden. Att lösa tvister utanför domstolarna sparar rättssystemens resurser och ger möjlighet att undvika onödiga rättegångskostnader. Ett viktigt inslag i all medling är att parterna har förtroende för proceduren, särskilt när de kommer från olika kulturer. EU:s bestämmelser uppmuntrar därför medlemsstaterna att tillhandahålla kvalitetskontroll, upprätta uppförandekoder och erbjuda utbildning till medlare för att se till att det finns ett effektivt medlingssystem på plats.

I dag har 17 medlemsländer genomfört dessa EU-bestämmelser, medan Danmark har valt att inte genomföra dem, vilket landet kan göra eftersom det har ett undantag enligt ett protokoll till EU-fördragen. Hittills har nio länder (Tjeckien, Spanien, Frankrike, Cypern, Luxemburg, Nederländerna, Finland, Slovakien och Förenade kungariket) inte informerat kommissionen att de har genomfört de bestämmelser som krävs för att införliva direktivet.

Europeiska kommissionen får vidta rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte korrekt införlivar EU-bestämmelser eller underlåter att anmäla att de har antagit nationella bestämmelser för att införliva EU-bestämmelser. Överträdelseförfarandet inleds med att en anmodan att lämna upplysningar (”formell underrättelse”) görs till det berörda medlemslandet, som måste svara inom en angiven period, vanligtvis två månader.

Om kommissionen inte är nöjd med svaret och konstaterar att medlemslandet i fråga underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, får kommissionen sända en formell begäran om att medlemslandet ska följa EU-lagstiftningen (ett ”motiverat yttrande”), i vilken den uppmanar medlemslandet att underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att följa EU-lagstiftningen inom en angiven period, vanligtvis två månader.

Om ett medlemsland inte säkerställer att EU-lagstiftningen följs får kommissionen besluta att överlämna ärendet till Europeiska unionens domstol. I över 90 % av överträdelseärendena uppfyller emellertid medlemsländerna sin skyldigheter enligt EU-lagstiftningen innan ärendet överlämnas till domstol. Om domstolen fäller medlemslandet, måste detta vidta de åtgärder som krävs för att rätta sig efter domstolens beslut.

Mer information:

Nyhetssida för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europeiska kommissionen – civilrättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Hemsida för EU:s kommissionär för rättvisa Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar