Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija sprejela ukrepe za lažji dostop do pravnega varstva v čezmejnih pravnih sporih

Bruselj, 22. julija 2011 – Reševanje sporov in nesoglasij na sodišču je pogosto drago in dolgotrajno. Zaradi različnih nacionalnih zakonov in praktičnih ovir, kot so stroški in jezik so zlasti kompleksne čezmejne zadeve. Direktiva EU o mediaciji, ki je bila sprejeta 21. maja 2008 (IP/08/628) in je začela veljati 21. maja 2011, se uporablja, kadar se dve stranki v čezmejnem sporu prostovoljno strinjata, da bosta svoj spor reševali s pomočjo nepristranskega mediatorja. Vse države članice bi morale že sprejeti ukrepe za prenos zakonodaje EU, vendar devet držav še ni priglasilo vseh nacionalnih ukrepov, potrebnih za celovito izvajanje direktive. Zato je Evropska komisija začela pravni postopek ter Češki, Španiji, Franciji, Cipru, Luksemburgu, Nizozemski, Finski, Slovaški in Združenemu kraljestvu poslala uradne opomine. Države se morajo odzvati v dveh mesecih.

„Dostop do pravnega varstva je temelj evropskega območja pravice,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Mediacija je pomembna alternativa sodnim postopkom v čezmejnih pravnih sporih in lahko strankam pomaga najti sporazumno rešitev. Prihrani čas in denar, stranke, ki so že vpletene v čustveno nabite družinske zadeve, pa se izognejo dodatnim travmatičnim sodnim postopkom. Preostale države članice pozivam, naj čim prej dokončajo prenos, da bodo lahko državljani in podjetja v celoti uveljavljali svoje pravice.“

Države članice morajo omogočiti izvršitev v mediaciji doseženega dogovora. Po ocenah študije, ki jo je financirala EU, se zaradi neuporabe mediacije v EU porabi povprečno med 331 in 446 dodatnih dni, dodatni pravni stroški pa znašajo med 12 471 EUR in 13 738 EUR na zadevo.

Ozadje

Direktiva 2008/52/ES o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah je bila sprejeta 23. aprila 2008 (IP/08/628). Komisija je predlog direktive pripravila oktobra 2004 (IP/04/1288).

Z mediacijo je mogoče reševati težave med podjetji, delodajalci in zaposlenimi, lastniki in najemniki ali družinske spore, tako da se lahko njihovi odnosi ohranijo in celo okrepijo na konstruktiven način. Takšnega izida ni vedno mogoče doseči s sodnim postopkom. Izvensodno reševanje sporov prihrani sredstva pravosodnih sistemov in lahko celo zmanjša pravne stroške. Bistveni element vsake mediacije je zaupanje v postopek, zlasti kadar stranki izhajata iz različnih držav. Predpisi EU zato države članice spodbujajo k zagotovitvi nadzora kakovosti, uvedbi kodeksov ravnanja in usposabljanju mediatorjev, da je poskrbljeno za učinkovit sistem mediacije.

Na današnji dan je 17 držav že vzpostavilo ta pravila EU, Danska pa se je odločila, da jih ne bo izvajala, do česar ima pravico v skladu s protokolom, priloženim k Pogodbama EU. Doslej devet držav (Češka, Španija, Francija, Ciper, Luksemburg, Nizozemska, Finska, Slovaška in Združeno kraljestvo ) še ni obvestilo Komisije, da so sprejele potrebne ukrepe za celovit prenos direktive.

Komisija lahko začne pravni postopek proti državam članicam, ki nepravilno prenesejo zakonodajo EU ali ne priglasijo sprejetja nacionalnih pravil za izvajanje predpisov EU. Postopek za ugotavljanje kršitev se začne s predložitvijo zahteve za informacije („uradni opomin“) zadevni državi članici, ki mora nanj odgovoriti v navedenem roku, običajno v dveh mesecih.

Če Komisija z informacijami ni zadovoljna in sklene, da zadevna država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti v okviru prava EU, ji lahko nato pošlje zahtevo po skladnosti z zakonodajo EU („obrazloženo mnenje“), s katerim pozove državo članico, naj jo v določenem roku, običajno v dveh mesecih, obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za uskladitev.

Če država članica ne zagotovi skladnosti z zakonodajo EU, se lahko Komisija odloči zadevo predati Sodišču EU. Toda v več kot 90 odstotkih zadev v zvezi s kršitvami države članice izpolnijo svoje obveznosti v okviru prava EU, preden se zadeva preda Sodišču. Če Sodišče razsodi proti državi članici, mora ta sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča.

Dodatne informacije:

Informativno uredništvo generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Spletna stran Evropske komisije o civilnih postopkih http://ec.europa.eu/justice/civil

Spletna stran evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman +32 29622406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar