Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija rīkojas, lai uzlabotu piekļuvi tiesu iestādēm pārrobežu strīdos

Brisele, 2011. gada 22. jūlijs – Strīdu un domstarpību risināšana tiesās bieži vien ir dārga un laikietilpīga. Pārrobežu lietas ir īpaši sarežģītas valstu atšķirīgo tiesību aktu dēļ, kā arī tādu praktisku jautājumu dēļ kā izmaksas un valodas problēmas. Eiropas Savienības Mediācijas direktīva, kas tika pieņemta 2008. gada 21. maijā (IP/08/628) un ir spēkā kopš 2011. gada 21. maija, tiek piemērota, ja pārrobežu strīdā iesaistītās puses brīvprātīgi piekrīt atrisināt savu strīdu, izmantojot neatkarīgu mediatoru. Visās ES dalībvalstīs pašlaik būtu jābūt spēkā pasākumiem, ar kuriem šī direktīva ir transponēta. Tomēr deviņas valstis vēl nav paziņojušas visus valsts pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā īstenotu direktīvu. Tāpēc Eiropas Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru, nosūtot "formālus paziņojumus" šādām valstīm: Čehijas Republikai, Spānijai, Francijai, Kiprai, Luksemburgai, Nīderlandei, Somijai, Slovākijai un Apvienotajai Karalistei. Šīm valstīm jāsniedz atbilde divu mēnešu laikā.

"Piekļuve tiesu iestādēm ir Eiropas tiesiskuma telpas stūrakmens," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Mediācija ir būtiska alternatīva tiesvedības uzsākšanai pārrobežu strīdos un var palīdzēt pusēm panākt izlīgumu. Tā ietaupa laiku, naudu un aiztaupa pusēm, kuras iesaistītas jau tā emocionāli smagos ģimenes strīdos, papildu ciešanas, kas var rasties tiesāšanās dēļ. Es aicinu atlikušās deviņas dalībvalstis steidzami pabeigt transponēšanu, lai pilsoņi un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot savas tiesības."

Dalībvalstīm ir jānodrošina iespēja īstenot mediācijā panāktus izlīgumus. Saskaņā ar ES finansētu pētījumu, tiek lēsts, ka, neizmantojot mediācijas pakalpojumus, ES vidēji tiek nelietderīgi izmantotas 331 līdz 446 dienas, bet papildu juridiskās izmaksas katrā lietā ir no 12 471 līdz 13 738 eiro.

Pamatinformācija

Direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās tika pieņemta 2008. gada 23. aprīlī (IP/08/628). Komisija šo direktīvu ierosināja 2004. gada oktobrī (IP/04/1288).

Ar mediācijas palīdzību var atrisināt problēmas starp uzņēmumiem, darba devējiem un darba ņēmējiem, mājokļu īpašniekiem un īrniekiem, vai arī starp ģimenēm, saglabājot un pat konstruktīvi nostiprinot viņu attiecības – šādu rezultātu ne vienmēr var panākt tiesvedības ceļā. Strīdu atrisināšana ārpus tiesas ļauj ietaupīt tiesu sistēmas līdzekļus un var samazināt juridiskās izmaksas. Jebkurā mediācijā ļoti svarīgs elements ir uzticēšanās pašam procesam, jo īpaši, ja iesaistītās puses ir no dažādām valstīm. Tādēļ ES noteikumi mudina dalībvalstis veikt kvalitātes kontroli, izveidot rīcības kodeksus un piedāvāt mediatoriem mācības, lai nodrošinātu efektīvas mediācijas sistēmas ieviešanu.

Pašlaik 17 dalībvalstīs ir spēkā šie ES noteikumi, savukārt Dānija ir izvēlējusies neīstenot šos noteikumus – šādas tiesības tai ir saskaņā ar protokolu, kas pievienots ES Līgumiem. Līdz šim deviņas valstis (Čehijas Republika, Spānija, Francija, Kipra, Luksemburga, Nīderlande, Somija, Slovākija un Apvienotā Karaliste) nav informējušas Komisiju par to, ka ir pieņemti nepieciešamie noteikumi, lai transponētu direktīvu.

Komisija var uzsākt tiesvedību pret dalībvalstīm, kuras pareizi netransponē ES tiesības vai neziņo par valsts pasākumiem, ar kuriem tiek īstenoti ES noteikumi. Pārkāpuma procedūra sākas ar informācijas pieprasījumu ("formālu paziņojumu") attiecīgajai dalībvalstij, uz kuru ir jāatbild noteiktā termiņā, parasti divu mēnešu laikā.

Ja Komisija nav apmierināta ar informāciju un secina, ka attiecīgā dalībvalsts nepilda savus pienākumus, kas noteikti ES tiesību aktos, Komisija var nosūtīt formālu pieprasījumu ievērot ES tiesību aktus ("argumentētu atzinumu"), ar ko aicina dalībvalsti noteiktā laika posmā (parasti divu mēnešu laikā) informēt Komisiju par pasākumiem, kas tiek veikti, lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem.

Ja dalībvalsts nenodrošina ES tiesību aktu ievērošanu, Komisija var uzsākt tiesvedību ES Tiesā. Tomēr vairāk nekā 90 % no pārkāpumu pocedūrām dalībvalstis nodrošina ES tiesību aktu ievērošanu pirms tiesvedības uzsākšanas Tiesā. Ja Tiesa lemj par sliktu dalībvalstij, tai ir jāīsteno nepieciešamie pasākumi, lai izpildītu spriedumu.

Sīkāka informācija

Tieslietu jomas ziņas: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Eiropas Komisija – Civiltiesības: http://ec.europa.eu/justice/civil

ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar