Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon tegutseb õiguskaitse kättesaadavuse lihtsustamise nimel piiriülestes kohtuvaidlustes

Brüssel, 22. juuli 2011 – Vaidluste ja lahkarvamuste lahendamine kohtu teel on tihti kulukas ja aeganõudev. Piiriülesed juhtumid muudavad eriti keeruliseks nii erinevused riikide õigustes kui ka praktilised küsimused, nagu kulud ja keel. Euroopa Liidu vahendusmenetluse direktiivi, mis võeti vastu 21. mail 2008 (IP/08/628) ja mis kehtib alates 21. maist 2011, kohaldatakse juhul, kui kaks piiriülesesse vaidlusse kaasatud poolt nõustuvad vabatahtlikult kasutama oma vaidluse lahendamiseks erapooletut vahendajat. Kõigis ELi liikmesriikides peaksid nüüdseks olema olemas meetmed ELi õigusakti ülevõtmiseks. Üheksa riiki ei ole aga veel teatanud kõigist riiklikest meetmetest direktiivi täielikuks rakendamiseks. Seetõttu alustas Euroopa Komisjon õigusmenetlust, saates märgukirja järgnevatele riikidele: Tšehhi, Hispaania, Prantsusmaa, Küpros, Luksemburg, Madalmaad, Soome, Slovakkia ja Ühendkuningriik. Riikidel on kaks kuud aega vastata.

Komisjoni asepresident ning ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding sõnas: „Õiguskaitse kättesaadavus on Euroopa õigusruumi nurgakivi. Vahendus on piiriüleste vaidluste puhul tõsiseltvõetav alternatiiv kohtumenetlusele ja see võib aidata pooltel jõuda vastastikusele kokkuleppele. Vahendus säästab aega, raha ja osalevaid pooli, hoides neid niigi emotsionaalsetes perekonnaõiguse asjades lisatraumast: kohtusseminekust. Kutsun seda veel mitte teinud üheksat liikmesriiki ülevõtmist ruttu lõpule viima, et kodanikud ja ettevõtjad saaksid täielikult kasutada oma õigusi.”

Liikmesriigid peavad tagama, et vahendusmenetluse teel jõutud kokkuleppeid saaks täita. ELi rahastatud uuringu kohaselt saaks Euroopa Liidus vahendusmenetluse kasutamise teel hoida kokku keskmiselt 331 kuni 446 päeva ning kohtumenetluskulude pealt 12 471 kuni 13 738 eurot kohtuasja kohta.

Taust

Direktiiv 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades võeti vastu 23. aprillil 2008 (IP/08/628). Komisjon tegi ettepaneku direktiivi kohta 2004. aasta oktoobris (IP/04/1288).

Vahenduse teel on võimalik leida lahendusi ettevõtjate, tööandjate ja töövõtjate, omanike ja üürnike või pereliikmete vahel konstruktiivselt nii, et säilib nendevaheline suhe või see muutub isegi paremaks – tulemus, milleni kohtumenetluse raames ei ole alati võimalik jõuda. Vaidluste lahendamine kohtuväliselt hoiab kokku õigusemõistmisesüsteemi vahendeid ja võib ka vähendada kohtukulusid. Mis tahes vahenduse puhul on äärmiselt oluline usk protsessi, eriti kui mõlemad pooled on pärit eri riigist. Seepärast kutsutakse ELi eeskirjades liikmesriike üles kontrollima kvaliteeti, koostama käitumisjuhiseid ja pakkuma vahendajatele väljaõpet, et tagada tõhus vahendussüsteem.

Tänase seisuga kehtivad kõnealused ELi eeskirjad 17 liikmesriigis ning Taani otsustas jätta need eeskirjad jõustamata – õigus, mida ta võib ELi aluslepingutele lisatud protokolli kohaselt kasutada. Siiani ei ole komisjoni informeerinud direktiivi täielikuks ülevõtmiseks vajalike eeskirjade kehtestamisest üheksa riiki (Tšehhi, Hispaania, Prantsusmaa, Küpros, Luksemburg, Madalmaad, Soome, Slovakkia ja Ühendkuningriik).

Komisjon võib algatada kohtumenetluse liikmesriikide vastu, kes ei võta ELi õigusakte nõuetekohaselt üle või ei teata ELi eeskirjade rakendamiseks vajalike riiklike meetmete vastuvõtmisest. Rikkumismenetlus algab teabenõudega (märgukirjaga) vastavale liikmesriigile, millele tuleb vastata kindlaksmääratud ajavahemiku, tavaliselt kahe kuu jooksul.

Kui komisjon ei pea infot piisavaks ja järeldab, et kõnealune liikmesriik ei täida oma ELi õigusest tulenevaid kohustusi, võib komisjon saata ametliku nõude (põhjendatud arvamuse) ELi õigusaktide täitmiseks, kutsudes liikmesriiki informeerima kindlaksmääratud ajavahemiku, tavaliselt kahe kuu jooksul komisjoni õigusaktide täitmiseks võetud meetmetest.

Kui liikmesriik ei taga ELi õigusaktide täitmist, võib komisjon otsustada kaevata liikmesriigi Euroopa Kohtusse. Rohkem kui 90 % rikkumismenetluse juhtude puhul täidavad aga liikmesriigid oma ELi õigusest tulenevad kohustused enne, kui nendega jõutakse kohtusse. Kui kohus mõistab liikmesriigi süüdi, peab liikmesriik võtma otsuse täitmiseks vajalikud meetmed.

Lisateave

Õigusküsimuste uudistesait: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Euroopa Komisjon – Tsiviilõigus: http://ec.europa.eu/justice/civil

ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar