Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen griber ind for at fremme retsbeskyttelsen i retstvister på tværs af grænserne

Bruxelles, den 22. juli 2011 – Det er ofte en kostbar og langsommelig affære at få bilagt en tvist ved domstolene. Retssager på tværs af landegrænserne er mere komplicerede på grund af de forskellige nationale love og af mere praktiske årsager som omkostninger og sprog. EU's direktiv om mægling, som blev vedtaget den 23. april 2008 (IP/08/628) og har været i kraft siden den 21. maj 2011, finder anvendelse, når to parter i en tvist på tværs af grænser har valgt at bilægge tvisten med bistand fra en uvildig mægler. Alle EU-medlemsstater burde nu have truffet foranstaltninger til at gennemføre EU-lovgivningen. Der er dog ni lande, som endnu ikke har meddelt alle de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at implementere direktivet fuldt ud. Europa-Kommissionen har derfor besluttet at indlede en retssag og har sendt en åbningsskrivelse til følgende lande: Tjekkiet, Spanien, Frankrig, Cypern, Luxembourg, Nederlandene, Finland, Slovakiet og Det Forenede Kongerige. Landene har to måneder til at reagere.

"Retsbeskyttelse er en hjørnesten i det europæiske retlige område", udtalte Viviane Reding, som er næstformand og kommissær med ansvar for retlige anliggender. "Mægling er et vigtigt alternativ til en retssag i tvister på tværs af grænserne og kan hjælpe parterne til at finde en mindelig løsning. Den sparer tid og penge, og de parter, der er involveret i ofte følelsesladede familiesager, undgår det yderligere traume at skulle for retten. Jeg opfordrer alle ni medlemsstater til hurtigst muligt at fuldende gennemførelsen, således at virksomheder og borgere fuldt ud kan udøve deres ret".

Medlemsstaterne skal sikre, at mæglingsforlig kan tvangsfuldbyrdes. Ifølge en EU-undersøgelse anslås den tid, der spildes ved ikke at bruge mægling, til gennemsnitlig mellem 331 og 446 dage i EU. Hertil kommer ekstraudgifter til retssager på mellem 12 471 EUR og 13 738 EUR for hver sag.

Baggrund

Direktiv 2008/52/EF om mægling på det civil- og handelsretlige område blev vedtaget den 23. april 2008 (IP/08/628). Kommissionen fremsatte forslag til direktivet i oktober 2004 (IP/04/1288).

Ved mægling kan der løses problemer mellem virksomheder, arbejdsgivere og ansatte, udlejere og lejere eller i familier, så de kan bevare og endog styrke deres forhold på en konstruktiv måde – et resultat, der ikke altid kan nås ved retssager. Ved at afgøre retstvister udenretligt spares der på domstolenes ressourcer, og der er mulighed for at begrænse sagsomkostningerne. Et afgørende element i enhver mægling er tillid til proceduren, særligt når de to parter kommer fra forskellige lande. EU-reglerne tilskynder derfor medlemsstaterne til at sørge for kvalitetskontrol, indføre adfærdskodekser og tilbyde uddannelse til mæglere, så det sikres, at der er en effektiv mæglingsordning.

I dag har 17 medlemsstater gennemført disse EU-regler, mens Danmark har valgt ikke at gennemføre dem – i overensstemmelse med Danmarks rettigheder i henhold til en protokol til EU-traktaterne. Der er dog stadig ni lande (Tjekkiet, Spanien, Frankrig, Cypern, Luxembourg, Nederlandene, Finland, Slovakiet og Det Forenede Kongerige), som ikke har meddelt Kommissionen, at de har truffet de fornødne foranstaltninger til fuldt ud at gennemføre direktivet.

Kommissionen kan tage retlige skridt over for medlemsstater, som ikke gennemfører EU-retten korrekt, eller som ikke meddeler, at de har truffet nationale foranstaltninger til at gennemføre EU-regler. Traktatbrudssager indledes med en anmodning om oplysninger (en åbningsskrivelse) til den pågældende medlemsstat, som skal besvares inden for en bestemt frist på normalt to måneder.

Hvis Kommissionen ikke er tilfreds med oplysningerne og konkluderer, at den pågældende medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til EU-retten, kan den sende en formel anmodning om overholdelse af EU-retten (en begrundet udtalelse), hvori den anmoder medlemsstaten om at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger der er truffet for at overholde EU-retten inden for en frist på sædvanligvis to måneder.

Hvis medlemsstaten ikke sikrer, at EU-retten overholdes, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod den ved EU-Domstolen. I over 90 % af traktatbrudssagerne sørger medlemsstaterne imidlertid for at overholde deres forpligtelser i henhold til EU-retten, inden der anlægges sag mod dem. Hvis Domstolen afsiger dom mod en medlemsstat, skal medlemsstaten træffe de fornødne foranstaltninger til at efterkomme dommen.

Yderligere oplysninger

Webstedet:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europa-Kommissionen – civilretlige anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Hjemmesiden for EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar