Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise usiluje o snazší přístup ke spravedlnosti v přeshraničních právních sporech

Brusel, 22. července 2011 – Řešení sporů a neshod prostřednictvím soudů je často finančně i časově náročné. Přeshraniční případy jsou zvláště složité kvůli odlišnému vnitrostátnímu právu a také z praktických důvodů, jako jsou náklady a jazykové otázky. Směrnice Evropské unie o mediaci – která byla přijata dne 21. května 2008 (IP/08/628) a platí od 21. května 2011 – je použitelná v případech, kdy dvě či více stran přeshraničního sporu dobrovolně souhlasí s tím, že svůj spor vyřeší pomocí nestranného mediátora. Všechny členské státy EU by nyní měly mít zavedena opatření pro provedení právních předpisů EU do svého práva. Devět zemí však dosud všechna vnitrostátní opatření, která jsou pro úplné provedení směrnice potřebná, neoznámilo. Evropská komise proto zahájila právní řízení zasláním výzev k poskytnutí informací těmto zemím: České republice, Španělsku, Francii, Kypru, Lucembursku, Nizozemsku, Finsku, Slovensku a Spojenému království. Tyto státy mají dva měsíce na odpověď.

„Přístup ke spravedlnosti je základem evropského prostoru spravedlnosti,“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Mediace je významnou alternativou soudního řízení v přeshraničních sporech a může stranám pomoci, aby nalezly přátelské řešení. Stojí méně času i peněz a stranám zapojeným do beztak emotivních rodinných případů ušetří další traumata, která jsou spojena s řízením u soudu. Vyzývám zbývajících devět členských států, aby co nejrychleji provedení směrnice do svého práva dokončily, tak aby občané i podniky mohli plně požívat svých práv.“

Členské státy mají zajistit, aby mohly být mediované dohody vykonány. Studie financovaná EU odhadla, že v důsledku nevyužití mediace došlo v EU ke ztrátě času odpovídající průměrně 331 až 446 dnům a další právní náklady vystoupaly na 12 471 EUR až 13 738 EUR na případ.

Souvislosti

Směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech byla přijata dne 23. dubna 2008 (IP/08/628). Komise předložila návrh této směrnice v říjnu 2004 (IP/04/1288).

Pomocí mediace se mohou vyřešit problémy mezi podniky, zaměstnavateli a zaměstnanci, pronajímateli a nájemníky nebo v rodinách tak, aby mohli konstruktivním způsobem udržet či dokonce upevnit své vztahy – a takového výsledku nelze při soudním řízení vždy dosáhnout. Mimosoudní urovnávání sporů šetří zdroje soudních systémů a může snížit právní náklady. Klíčovým prvkem každé mediace je důvěra v tento proces, zejména pokud obě strany pocházejí z různých zemí. Pravidla EU proto vyzývají členské státy, aby prováděly kontroly kvality, vypracovávaly kodexy chování a nabízely mediátorům odborné vzdělávání, čímž zajistí vytvoření efektivního systému mediace.

Do dnešního dne tato pravidla EU zavedlo 17 členských států, přičemž Dánsko se provádění těchto pravidel neúčastní – tuto možnost mu dává protokol připojený ke Smlouvám o EU. Devět zemí (Česká republika, Španělsko, Francie, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Finsko, Slovensko a Spojené království) Komisi dosud o zavedení pravidel nezbytných k plnému provedení směrnice neinformovalo.

Komise může proti členskými státům, které neprovedou správně právní předpis EU do svého práva nebo které neoznámí, že přijaly vnitrostátní opatření k provedení pravidel EU, přijmout právní kroky. Řízení pro nesplnění povinností začíná zasláním žádosti o informace (výzva k poskytnutí informací) dotčenému členskému státu, na niž je třeba reagovat ve stanovené lhůtě, obvykle do dvou měsíců.

Pokud Komise není s poskytnutými informacemi spokojena a dojde k závěru, že dotčený členský stát neplní své povinnosti podle práva EU, může Komise zaslat formální výzvu ke splnění práva EU (tzv. odůvodněné stanovisko), v níž je členský stát vyzván, aby Komisi ve stanovené lhůtě, obvykle dvou měsíců, informoval o přijatých opatřeních k dosažení souladu.

Pokud členský stát soulad s právem EU nezajistí, může Komise rozhodnout o postoupení jeho případu Soudnímu dvoru EU. Členské státy však v 90 % případů své nesplněné povinnosti podle práva EU splní dříve, než je věc Soudnímu dvoru postoupena. Rozhodne-li Soudní dvůr v neprospěch členského státu, musí dotčený stát přijmout nezbytná opatření, aby jednal v souladu s tímto rozsudkem.

Další informace

Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Evropská komise – občanskoprávní soudnictví: http://ec.europa.eu/justice/civil

Internetové stránky Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby :

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar