Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия предприема действия, за да улесни достъпа до правосъдие при трансгранични правни спорове

Брюксел, 22 юли 2011 г. Уреждането на спорове и разногласия в съда често излиза скъпо и отнема много време. Заради различаващите се национални закони и практически аспекти като разходи или езици трансграничните дела са особено сложни. Директивата на Европейския съюз относно медиацията, приета на 21май 2008 г. (IP/08/628) и е действаща от 21 май 2011 г., се прилага, когато двете страни по трансграничен спор доброволно се съгласят да го решат с помощта на безпристрастен медиатор. Във всички държави-членки на ЕС понастоящем трябва да има действащи мерки за транспониране на законодателството на ЕС. Въпреки това девет държави все още не са обявили всички национални мерки, необходими за цялостното прилагане на директивата. Поради това Европейската комисия започна съдебни производства, като изпрати официални уведомителни писма до следните държави: Чехия, Испания, Франция, Кипър, Люксембург, Холандия, Финландия, Словакия и Великобритания. Държавите разполагат с два месеца за отговор.

„Достъпът до правосъдие е основа на европейското пространство за правосъдие“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Медиацията е важна алтернатива на решаването на трансгранични спорове в съда и може да помогне на страните да постигнат уреждане на спора по взаимно съгласие. Това спестява време и пари, а и по този начин се избягва допълнителният стрес от ходенето в съда на тези, които са обременени от емоционални семейни спорове. Призовавам останалите девет държави-членки бързо да приключат с транспонирането, така че гражданите и представителите на бизнеса напълно да се ползват от своите права.“

Държавите-членки трябва да гарантират, че постигнатите с посредничество споразумения имат правна сила. Данните от финансирано от ЕС проучване сочат, че когато не се използва медиация, в ЕС се губят средно между 331 и 446 допълнителни дни, като допълнителните съдебни разходи варират между 12 471 и 13 738 евро на дело.

Контекст

Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси беше приета на 21 май 2008 г. (IP/08/628). Комисията внесе предложението за директивата през октомври 2004 г. (IP/04/1288).

Медиацията може да реши конфликти между представители на бизнеса, между работодатели и служители, хазяи и наематели или между семейства, така че те да запазят, дори да укрепят отношенията си по един конструктивен начин – резултат, който не винаги може да бъде постигнат при съдебно производство. Извънсъдебното уреждане на спорове спестява на правосъдните системи ресурси и може да доведе до съкращаване на съдебните разходи. При медиацията от решаващо значение е доверието в процеса, особено когато двете страни по спора са от различни държави. За тази цел с правилата си ЕС насърчава държавите-членки да осигуряват качествен контрол, да създадат кодекси за поведение и да предлагат обучение за медиаторите, така че да гарантират, че е налице ефективна система за медиация.

До днес 17 държави-членки са привели в действие правилата на ЕС — Дания предпочете да не прилага тези правила, което е нейно право съгласно протокол към Договорите за ЕС. Досега девет държави (Чехия, Испания, Франция, Кипър, Люксембург, Холандия, Финландия, Словакия и Великобритания) не са информирали Комисията, че са въвели необходимите правила за цялостно транспониране на директивата.

Комисията може да предприеме съдебни действия срещу държавите-членки, които не транспонират законодателството на ЕС правилно или не уведомят, че са приели национални мерки за прилагане на правилата на ЕС. Процедурата за нарушение започва с искане за информация („официално уведомително писмо“) до съответната държава-членка, на което трябва да се отговори в определен срок, който обикновено е в рамките на два месеца.

Ако Комисията не е удовлетворена от информацията и заключи, че въпросната държава-членка не е изпълнила задълженията си съгласно правото на ЕС, Комисията може да изпрати официално искане за спазване на правото на ЕС („мотивирано становище“), призовавайки държавата-членка да информира Комисията за предприетите мерки, с цел да се спази определения срок, който обикновено е в рамките на два месеца.

Ако държава-членка не успее да гарантира съответствие със законодателството на ЕС, тогава Комисията може да реши да изправи държавата-членка пред Съда на ЕС. Въпреки това, в над 90 % от случаите на нарушения държавите-членки спазват своите задължения съгласно законодателството на ЕС преди да бъдат изправени пред Съда. Ако Съдът осъди държава-членка, тя ще трябва да вземе необходимите мерки за изпълнение на съдебното решение.

За повече информация

Новини по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Европейска комисия — гражданско правосъдие:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Уебстраница на Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar