Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia chce, aby banky v Európe boli silnejšie a zodpovednejšie

Brusel 20. júla 2011 – Banky sa nachádzajú v centre finančnej krízy, ktorej svetové hospodárstvo čelí od roku 2008. Vzali sme si z toho ponaučenie a chyby minulosti by sa už nemali opakovať. Európska komisia dnes preto predložila návrhy na zmenu správania 8 000 bánk, ktoré v Európe pôsobia. Hlavným cieľom tohto návrhu je posilniť odolnosť bankového sektora EÚ a zaistiť, aby banky naďalej financovali hospodársku činnosť a rast. Návrhy Komisie majú tri konkrétne ciele:

1. V návrhu sa bude od bánk požadovať, aby držali viac kapitálu a aby bol tento kapitál kvalitnejší, aby tak dokázali sami odolávať budúcim otrasom. Inštitúcie vstúpili do poslednej krízy s nedostatočným kapitálom, tak z hľadiska kvantity, ako aj kvality, čo viedlo k podpore vnútroštátnych orgánov, ktorá nemá obdoby. Komisia svojim návrhom transponuje v Európe medzinárodné normy pre bankový kapitál dohodnuté na úrovni G20 (známe ako dohoda Bazilej III). Európa bude v tejto oblasti zohrávať vedúcu úlohu a bude tieto pravidlá uplatňovať na viac ako 8 000 bánk, čo zodpovedá 53 % svetových aktív.

2. Komisia chce takisto stanoviť nový rámec pre riadenie, pričom orgánom dohľadu udelí nové právomoci na dôkladnejšie monitorovanie bánk a na prijímanie opatrení v podobe možných sankcií v prípade odhalenia rizík, napr. zníženie úverov, ak sa zdá, že vzniká „bublina“.

3. Komisia spojením všetkých právnych predpisov platných v tejto oblasti navrhuje vytvoriť jednotný súbor pravidiel pre regulovanie bankového sektora. Zlepší sa tým transparentnosť a presadzovanie predpisov1.

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier uviedol: „Finančná kríza tvrdo zasiahla európske rodiny a podniky. Nemôžeme dovoliť, aby opäť došlo k takejto kríze a nemôžeme dovoliť, aby konanie niekoľkých subjektov finančného sveta ohrozilo náš blahobyt. Preto sme dnes predložili návrhy na posilnenie viac ako 8 000 bánk, ktoré v Európe pôsobia. Bankový sektor bude musieť pri každom riskovaní držať viac kapitálu, pričom tento kapitál bude musieť byť kvalitnejší. Predstavuje to nesmierne dôležitý krok k tomu, aby sme si vzali ponaučenie z krízy a aby sme k riziku začali pristupovať novým spôsobom. Teší ma, že môžem skonštatovať, že Európa naďalej preberá vedúcu úlohu a že na celosvetovej úrovni predstavuje prvú jurisdikciu, ktorá transponuje záväzky G20. Iba vtedy, keď sa prijmú všetky tieto pravidlá, môžeme naozaj povedať, že sme si v plnej miere vzali ponaučenie z krízy.“

Kontext

Návrh pozostáva z dvoch častí: smernice upravujúcej prístup k činnostiam využívania vkladov a nariadenia upravujúceho spôsob vykonávania činností úverových inštitúcií a investičných spoločností. Oba právne nástroje tvoria balík a mali by sa zohľadňovať spolu. Návrh je sprevádzaný posúdením vplyvu, ktoré preukazuje, že touto reformou sa výrazne zníži pravdepodobnosť systémovej krízy bankového sektora.

1. Nariadenie obsahuje podrobné požiadavky prudenciálneho podnikania pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a vzťahuje sa na:

  • kapitál: v návrhu Komisie sa zvyšuje množstvo vlastných zdrojov, ktoré banky musia držať, ako aj kvalita týchto zdrojov. Takisto sa v ňom harmonizujú odpočty z vlastných zdrojov s cieľom určiť výšku minimálneho regulačného kapitálu, ktorý sa na regulačné účely považuje za obozretný.

  • likviditu: s cieľom zlepšiť krátkodobú odolnosť profilu rizika likvidity finančných inštitúcií Komisia navrhuje zaviesť v roku 2015 pomer krytia likvidity, ktorého presné zloženie a nastavenie bude stanovené po období pozorovania a skúmania.

  • pomer pákového efektu: s cieľom obmedziť nadmerné využívanie pákového efektu v súvahách úverových inštitúcií a investičných spoločností Komisia takisto navrhuje podrobiť pomer pákového efektu preskúmaniu orgánmi dohľadu. Vplyvy pomeru pákového efektu sa pred jeho možnou zmenou na záväznú požiadavku, ktorá sa má uskutočniť 1. januára 2018, budú dôkladne monitorovať.

  • kreditné riziko protistrany: v súlade s politikou Komisie v oblasti mimoburzových derivátov (IP/10/1125) sa vykonávajú zmeny s cieľom podnietiť banky, aby zúčtovali mimoburzové deriváty prostredníctvom centrálnych protistrán (central counterparties).

  • jednotný súbor pravidiel: finančnou krízou sa zdôraznilo nebezpečenstvo odlišných vnútroštátnych pravidiel. Jednotný trh si vyžaduje jednotný súbor pravidiel. Toto nariadenie je priamo uplatniteľné bez potreby transpozície v jednotlivých štátoch, a tým sa teda náležite odstraňuje jeden zdroj takýchto odlišností. V nariadení sa takisto ustanovuje jednotný súbor kapitálových pravidiel.

2. Nová smernica sa vzťahuje na oblasti aktuálnej smernice o kapitálových požiadavkách, v ktorých je potrebné, aby členské štáty transponovali ustanovenia EÚ spôsobom, ktorý je vhodný pre ich prostredie, ako napr. požiadavky vzťahujúce sa na prístup k vykonávaniu bankových činností a k ich začatiu, podmienky vykonávania slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby a vymedzenie príslušných orgánov a zásad upravujúcich prudenciálny dohľad.

Novými prvkami tejto smernice sú:

  • posilnené riadenie: návrhom sa posilňujú požiadavky vzťahujúce sa na úpravy a postupy správy a riadenia spoločností a zavádzajú sa nové pravidlá zamerané na zvýšenie účinnosti dohľadu správnych rád nad rizikami, zlepšenie statusu funkcie riadenia rizík a zaistenie účinného sledovania riadenia rizík orgánmi dohľadu.

  • sankcie: ak inštitúcie porušia požiadavky EÚ, návrhom sa zaistí, aby orgány dohľadu mohli uplatniť sankcie, ktoré sú naozaj odradzujúce, ale zároveň účinné a primerané – napr. administratívne pokuty vo výške až do 10 % ročného obratu inštitúcie, alebo dočasné zákazy pre členov riadiaceho orgánu inštitúcie.

  • kapitálové rezervy: návrhom sa popri minimálnych kapitálových požiadavkách zavádzajú aj dve kapitálové rezervy: rezerva na zachovanie kapitálu zhodná pre všetky banky v EÚ a proticyklická kapitálová rezerva, ktorá sa určí na vnútroštátnej úrovni.

  • posilnený dohľad: Komisia navrhuje posilniť režim dohľadu a požadovať každoročnú prípravu programu dohľadu pre každú sledovanú inštitúciu, pričom tento program sa opiera o posúdenie rizika, väčšie a systematickejšie využívanie previerok vykonávaných orgánmi dohľadu priamo na mieste, stabilnejšie normy a podrobnejšie posúdenia vykonávané orgánmi dohľadu, ktoré sa viac zameriavajú na budúcnosť.

Na záver je potrebné uviesť, že návrh sa bude usilovať v čo najväčšej možnej miere znížiť spoliehanie sa úverových inštitúcií na externé ratingy, a to prostredníctvom: a) požadovania, aby sa všetky investičné rozhodnutia bánk zakladali nielen na ratingoch, ale aj na ich vlastných interných stanoviskách a b) toho, že banky s podstatným angažovaním sa v danom portfóliu vyvinú pre dané portfólio interné ratingy, namiesto toho, aby sa pri výpočte svojich kapitálových požiadaviek spoliehali na externé ratingy.

Ďalšie súvislosti:

Dnešným návrhom sa predchádzajúce smernice o kapitálových požiadavkách (2006/48/ES a 2006/49/ES) nahrádzajú nariadením a smernicou, pričom tento návrh predstavuje ďalší významný krok smerom k vytvoreniu lepšieho a bezpečnejšieho európskeho finančného systému.

S cieľom obnoviť stabilitu bankového sektora a zaistiť ďalšie poskytovanie úverov v reálnej ekonomike EÚ a jej členské štáty prijali široké spektrum nebývalých opatrení, ktoré nakoniec pôjdu na účet daňového poplatníka. Európska komisia v tejto súvislosti schválila viac ako 4,1 bilióna EUR na opatrenia štátnej pomoci pre finančné inštitúcie, z ktorých sa v rokoch 2008 a 2009 účinne využili viac ako 2 bilióny EUR.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

MEMO/11/527

Kontaktné osoby:

Olivier Bailly (+32 2 296 81 17)

Chantal Hughes (+32 2 299 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

1 :

Podľa odhadov MMF zaznamenali európske banky v období rokov 2007 – 2010 straty spojené s krízou dosahujúce takmer 1 bilión EUR alebo 8 % HDP EÚ.


Side Bar