Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Silniejsze i bardziej odpowiedzialne banki w Europie – dzięki nowym inicjatywom Komisji

Bruksela, 20 lipca 2011 r. – Banki znalazły się w centrum kryzysu finansowego, z jakim gospodarka światowa boryka się od 2008 r.1 Wyciągnięto przy tej okazji właściwe wnioski, tak by nie dopuścić do powtórzenia się błędów z przeszłości. W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła dziś odpowiednie inicjatywy legislacyjne, które mają zmienić sposób funkcjonowania 8 tys. banków działających w Europie. Nadrzędnym celem przedłożonych wniosków jest zwiększenie odporności unijnego sektora bankowego, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania banków w finansowanie działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Propozycje Komisji służą osiągnięciu trzech konkretnych celów.

1. Banki zostaną zobowiązane do ilościowego i jakościowego polepszenia swojej bazy kapitałowej, tak by mogły samodzielnie poradzić sobie z ewentualnymi wstrząsami. U progu ostatniego kryzysu instytucje finansowe dysponowały zbyt niskimi kapitałami o wątpliwej jakości, co zmusiło rządy wielu państw do udzielenia im wsparcia na bezprecedensową skalę. Wniosek Komisji służy wprowadzeniu w Europie międzynarodowych standardów dotyczących wymogów kapitałowych dla banków, uzgodnionych przez państwa grupy G20 i określanych powszechnie jako pakiet Bazylea III. Europa odegra w tym względzie pionierską rolę, stosując te przepisy w odniesieniu do ponad 8 tys. banków, w których spoczywa 53% światowych aktywów sektora.

2. Komisja pragnie również wprowadzić nowe ramy nadzorcze, dzięki którym organy nadzoru zyskają uprawnienia do ściślejszego monitorowania banków i podejmowania odpowiednich działań (np. nakładania sankcji) w przypadku stwierdzenia zagrożeń, np. celem ograniczenia akcji kredytowej w sytuacji, gdy może ona prowadzić do powstania baniek finansowych.

3. Poprzez zgrupowanie całej legislacji z tej dziedziny Komisja proponuje stworzenie jednolitego zbioru przepisów dotyczących regulacji sektora bankowego. Przyczyni się to do zwiększenia zarówno przejrzystości, jak i stopnia egzekwowania przepisów.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, podkreśla: „Kryzys finansowy mocno uderzył w europejskie przedsiębiorstwa i naszych obywateli. Nie możemy dopuścić to tego, by kryzys tego rodzaju powtórzył się w przyszłości, jak również do tego, by działania niewielu podmiotów świata finansów stanowiły zagrożenie dla naszego dobrobytu. Dlatego też przedłożyliśmy dziś propozycje, które mają wzmocnić ponad 8 tys. banków, które działają w Europie. Sektor bankowy będzie musiał zabezpieczać podejmowane ryzyka wyższymi i lepszej jakości kapitałami. Jest to niezwykle istotny krok naprzód w procesie wyciągania wniosków z kryzysu i wprowadzania nowego podejścia do ryzyka. Cieszę się, że Europa po raz kolejny odgrywa pionierską rolę i jako pierwsza na świecie wprowadza w życie zobowiązania podjęte przez państwa grupy G20. Dopiero gdy wszystkie te przepisy wejdą w życie, będziemy mogli potwierdzić, że rzeczywiście wyciągnęliśmy właściwe wnioski z kryzysu.

Kontekst

Wniosek Komisji obejmuje projekty dwóch aktów prawnych: dyrektywy określającej warunki podejmowania działalności w zakresie przyjmowania depozytów oraz rozporządzenia regulującego prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne. Oba instrumenty prawne stanowią jeden pakiet i muszą być rozpatrywane łącznie. Do wniosku dołączono ocenę skutków, w której wykazano, że proponowana reforma znacznie ograniczy ryzyko kryzysu bankowego o charakterze systemowym.

1. Rozporządzenie zawiera szczegółowe wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, obejmujące:

  • kapitał: we wniosku Komisja proponuje zwiększenie minimalnej kwoty funduszy własnych banków, jak również zaostrzenie wymogów dotyczących ich jakości. Dokonano również ujednolicenia w zakresie odliczeń od funduszy własnych, co pozwoli określić wysokość kapitału, jaką przy podejściu ostrożnościowym należy uznawać do celów regulacyjnych.

  • płynność: aby zwiększyć krótkoterminową odporność instytucji finansowych pod względem ryzyka utraty płynności, Komisja proponuje wprowadzenie wskaźnika zabezpieczenia płynności (LCR – z ang. Liquidity Coverage Ratio), którego dokładny wzór i kalibracja zostaną określone w roku 2015, po okresie obserwacji i dokonaniu przeglądu.

  • wskaźnik dźwigni finansowej: aby ograniczyć nadmierne wykorzystywanie funduszy obcych przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, Komisja proponuje, by wskaźnik ten podlegał ocenie przez organy nadzoru. Zanim wskaźnik ten przyjmie ewentualnie charakter wymogu obowiązkowego z dniem 1 stycznia 2018 r., konsekwencje jego wprowadzenia będą ściśle obserwowane.

  • ryzyko kredytowe kontrahenta: zgodnie z polityką Komisji w odniesieniu do pozagiełdowych instrumentów pochodnych (IP/10/1125) wprowadzono zmiany mające zachęcić banki do rozliczania tych instrumentów za pośrednictwem partnerów centralnych (CCP).

  • jednolity zbiór przepisów: kryzys finansowy uwydatnił zagrożenia, jakie wynikają z rozbieżnych przepisów krajowych. Jednolity rynek potrzebuje zatem jednolitego zbioru przepisów. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, bez konieczności transpozycji do przepisów krajowych, co eliminuje jedno ze źródeł rozbieżności. Rozporządzenie stanowi również jednolity zbiór podstawowych przepisów.

2. Nowa dyrektywa obejmuje te obszary obecnych dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych, w których przepisy unijne muszą zostać transponowane przez państwa członkowskie z uwzględnieniem warunków lokalnych. Należą do nich warunki podejmowania i prowadzenia działalności przez banki, warunki, na jakich mogą one korzystać ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, jak również wyznaczenie „właściwych organów” i zasady nadzoru ostrożnościowego.

Do nowych elementów w proponowanej dyrektywie należą:

  • wzmocnienie zasad zarządzania: wniosek zawiera zaostrzone wymogi dotyczące rozwiązań i procedur w obszarze ładu korporacyjnego oraz nowe przepisy mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad ryzykiem przez rady nadzorcze, polepszenie statusu funkcji zarządzania ryzykiem oraz zapewnienie efektywnego monitorowania przez organy nadzoru systemu zarządzania ryzykiem.

  • sankcje: w przypadku naruszenia wymogów unijnych przez instytucje finansowe każdy organ nadzoru będzie mógł nakładać sankcje, które nie tylko będą faktycznie odstraszające, ale również skuteczne i proporcjonalne – np. w postaci grzywien, które mogą wynieść nawet do 10% rocznych obrotów przedsiębiorstwa, bądź okresowych zakazów pełnienia funkcji przez członków organów zarządzających.

  • bufory kapitałowe: w uzupełnieniu minimalnych wymogów kapitałowych wprowadzono dwa dodatkowe bufory kapitałowe: ochronny bufor kapitałowy, identyczny dla wszystkich banków w całej UE, oraz antycykliczny bufor kapitałowy określany na poziomie krajowym.

  • wzmocniony nadzór: Komisja proponuje wzmocnienie systemu nadzoru poprzez wprowadzenie wymogu sporządzania – na podstawie oceny ryzyka – corocznego planu nadzoru nad każdą nadzorowaną instytucją, częstsze i bardziej systematyczne przeprowadzanie kontroli na miejscu, zaostrzenie standardów oraz bardziej dogłębne i w większym stopniu wybiegające w przyszłość oceny przygotowywane przez organy nadzoru.

We wniosku dąży się również do jak największego ograniczenia polegania przez instytucje kredytowe na zewnętrznych ocenach wiarygodności kredytowej (ratingach), poprzez: a) wymóg, by wszystkie decyzje inwestycyjne banków opierały się nie tylko na ratingach, ale również na ich własnych, wewnętrznych szacunkach; oraz b) wymóg, by banki, które są w znacznym stopniu zaangażowane w określony portfel aktywów, opracowywały wewnętrzne ratingi dla takiego portfela, a nie opierały się na zewnętrznych ratingach na potrzeby obliczenia swoich wymogów kapitałowych.

Przedstawiony dziś wniosek dotyczy rozporządzenia i dyrektywy, które mają zastąpić dotychczasowe dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (2006/48/WE i 2006/49/WE), i stanowi kolejny ważny krok na drodze do zwiększenia solidności i bezpieczeństwa europejskiego systemu finansowego.

Szerszy kontekst

Aby przywrócić stabilność sektora bankowego i zapewnić europejskim przedsiębiorstwom stały dostęp do finansowania, UE i państwa członkowskie podjęły szereg nadzwyczajnych środków, których ciężar spoczywa ostatecznie na europejskich podatnikach. Komisja Europejska zatwierdziła w tym kontekście środki pomocy państwa dla instytucji finansowych na łączną kwotę 4,1 bln euro, z czego w latach 2008–2009 faktycznie wykorzystano ponad 2 bln euro.

Dodatkowe informacje na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

MEMO/11/527

Kontakt :

Olivier Bailly (+32 2 296 81 17)

Chantal Hughes (+32 2 299 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

1 :

Według szacunków MFW straty poniesione w latach 2007–2010 przez europejskie banki w związku z kryzysem wyniosły blisko 1 bln euro, czyli 8% unijnego PKB.


Side Bar