Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie wil sterker Europees bankwezen met een groter verantwoordelijkheidsbesef

Brussel, 20 juli 2011 – Sinds 2008 heeft de mondiale economie te kampen met een financiële crisis waarin het bankwezen centraal staat. Daaruit zijn inmiddels lessen getrokken. Herhaling van de gemaakte fouten moet worden voorkomen. Daarom is de Europese Commissie vandaag met voorstellen gekomen om een gedragsverandering te bewerkstelligen bij de 8 000 banken die in Europa opereren. Deze moeten er in brede zin voor zorgen dat de EU-banken veerkrachtiger worden zonder dat dit ten koste gaat van de door de banken te financieren bedrijvigheid en economische groei. De voorstellen van de Commissie hebben drie concrete doelstellingen:

1. Banken moeten meer en hoogwaardiger kapitaal aanhouden om de klappen voortaan zelf op te kunnen vangen. Toen de crisis uitbrak, bleken de financiële instellingen over onvoldoende kapitaal te beschikken, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Het gevolg was dat de nationale overheden op ongekende schaal moesten bijspringen. Met haar voorstel vertaalt de Commissie de internationale normen voor bankkapitaal (bekend onder de naam "Bazel III") waarover op G20-niveau overeenstemming is bereikt, naar de Europese situatie. Met de toepassing van deze regels op meer dan 8 000 banken, die samen goed zijn voor 53% van de mondiale activa, neemt Europa het voortouw op dit gebied.

2. Ook wil de Commissie een nieuw governancekader opzetten waarin toezichthouders nieuwe bevoegdheden krijgen om de banken nauwgezetter te volgen en eventueel sancties op te leggen wanneer zij bepaalde risico's zien. Zo mogen zij de kredietverlening aan banden leggen als er een zeepbel lijkt te ontstaan.

3. In het voorstel van de Commissie wordt alle wetgeving op dit gebied samengevoegd. Daarmee ontstaat er een enkel wetboek voor de reglementering van banken. Dit zal de transparantie en de handhaving van de regels ten goede komen1.

De commissaris voor de interne markt, Michel Barnier, heeft in dit verband het volgende verklaard: De Europese huishoudens en bedrijven zijn zwaar getroffen door de financiële crisis. Zo'n crisis mag zich niet nogmaals voordoen en onze welvaart mag niet meer in gevaar komen door de activiteiten van een kleine groep mensen in de financiële wereld. Daarom zijn wij vandaag met voorstellen gekomen om de meer dan 8 000 banken die in Europa actief zijn, sterker te maken. Het bankwezen zal meer en hoogwaardiger kapitaal moeten aanhouden voor de risico's die het neemt. Het is een enorme stap voorwaarts: er is lering getrokken uit de crisis en er ligt nu een nieuwe aanpak van de risico's ter tafel. Ik constateer met genoegen dat Europa opnieuw het voortouw neemt en het eerste gebied in de wereld is waar de G20-afspraken in daden worden omgezet. Pas na de invoering van deze regels kunnen we echt zeggen dat we onze les hebben geleerd.

Achtergrond

Het voorstel bestaat uit twee delen: een richtlijn met regels voor de toegang tot depositoactiviteiten en een verordening met regels voor de activiteiten van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Beide rechtsinstrumenten horen bij elkaar en moeten als één pakket worden gezien. Bij het voorstel is een effectbeoordeling gevoegd. Daaruit blijkt dat de kans op een systeemcrisis in het bankwezen duidelijk afneemt dankzij alle aanpassingen.

1. De voorgestelde verordening bevat gedetailleerde bedrijfseconomische eisen waaraan kredietinstellingen en beleggingsondernemingen moeten voldoen:

  • kapitaal: het bedrag aan eigen vermogen dat banken moeten aanhouden, en de kwaliteit van dit vermogen worden verhoogd. Ook worden de bedragen geharmoniseerd die van het eigen vermogen worden afgetrokken om het vereiste kapitaal te bepalen dat voor toezichtsdoeleinden als prudent wordt aangemerkt;

  • liquiditeit: om de kortetermijnveerkracht van het liquiditeitsrisicoprofiel van financiële instellingen te verbeteren, wordt een liquiditeitsdekkingsratio ingevoerd, waarvan de precieze samenstelling en kalibratie in 2015 zal worden vastgesteld na een waarnemings- en evaluatieperiode;

  • hefboomratio: om te voorkomen dat een buitensporige hefboom op de balans van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ontstaat, wordt een hefboomratio ingevoerd die in het kader van het toezicht moet worden getoetst. De gevolgen van een hefboomratio zullen eerst zorgvuldig worden bestudeerd. Daarna wordt deze mogelijk bindend op 1 januari 2018;

  • tegenpartijkredietrisico: in het kader van het beleid van de Commissie inzake otc-derivaten (IP/10/1125) worden de regels zodanig gewijzigd dat banken worden gestimuleerd om dergelijke derivaten via centrale tegenpartijen te clearen;

  • een enkel wetboek: wanneer regels van land tot land uiteenlopen, brengt dit risico's mee, dit is wel gebleken met de financiële crisis. Een interne markt heeft één wetboek nodig. De verordening is rechtstreeks toepasselijk en hoeft dus niet te worden omgezet in nationale regels. Daarmee is in elk geval een van de oorzaken van de verschillen in de regelgeving die in de loop der tijd zijn ontstaan, geëlimineerd. De verordening bevat daarnaast een reeks kapitaalvoorschriften.

2. De nieuwe richtlijn omvat bepaalde gebieden van de Richtlijn Kapitaalvereisten, en wel EU-regels die de lidstaten bij de invoering ervan in hun wetgeving kunnen afstemmen op hun eigen situatie, zoals de eisen waaraan moet worden voldaan om bancaire activiteiten te starten en uit te oefenen, de voorwaarden voor de uitoefening van het recht tot vestiging en het recht tot het vrij verrichten van diensten, en regels voor de bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten en voor het bedrijfseconomisch toezicht.

De volgende onderdelen van de voorgestelde richtlijn zijn nieuw:

  • versterking van de governance: de eisen waaraan de corporate governance moet voldoen, worden aangescherpt en er worden nieuwe regels ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat de raden van bestuur doeltreffender toezicht kunnen uitoefenen op de risico's, dat er verbetering komt in de status van het risicomanagement en dat toezichthouders de omgang met risico's doeltreffender in het oog kunnen houden;

  • sancties: als instellingen de EU-voorschriften overtreden, mogen toezichthouders sancties opleggen die preventief werken, maar die ook doeltreffend en evenredig zijn. Zo mag een administratieve boete worden opgelegd die kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van een instelling, en kan een lid van het leidinggevend orgaan van een instelling een tijdelijk verbod worden opgelegd om bepaalde activiteiten uit te oefenen;

  • kapitaalbuffers: bovenop de minimumkapitaalvereisten komen twee kapitaalbuffers: een kapitaalinstandhoudingsbuffer, die voor alle banken in de EU hetzelfde is, en een op nationaal niveau vast te stellen anticyclische kapitaalbuffer;

  • intensivering van het toezicht: voor elke instelling die onder toezicht staat, moet jaarlijks een toezichtsprogramma worden opgesteld dat op een risicobeoordeling berust. Bovendien moeten frequenter en systematischer inspecties ter plaatse worden verricht, moeten de normen een solider en indringender karakter krijgen en moeten meer prospectieve beoordelingen worden verricht.

Tot slot moet er met het voorstel zoveel mogelijk voor worden gezorgd dat kredietinstellingen minder op externe ratings gaan vertrouwen. Daartoe wordt de eis ingevoerd dat alle banken hun beleggingsbeslissingen niet alleen moeten baseren op ratings, maar ook op hun eigen interne kredietoordeel en dat banken met een fors aantal vorderingen in een bepaalde portefeuille interne ratings voor die portefeuille moeten opstellen, in plaats van af te gaan op externe ratings voor de berekening van hun vereiste kapitaal.

Met het voorstel van vandaag worden de Richtlijnen Kapitaalvereisten (de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG) vervangen door een verordening en een richtlijn en wordt opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar een solider en veiliger financieel stelsel.

Nadere achtergrondinformatie

Om de stabiliteit in het bankwezen te herstellen en ervoor te zorgen dat er krediet blijft stromen naar de reële economie, hebben zowel de EU als de lidstaten zelf een breed scala aan ongekende maatregelen getroffen, waarvan de rekening uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht is gekomen. In dit verband wordt erop gewezen dat de Europese Commissie haar goedkeuring heeft verleend voor 4,1 biljoen euro aan staatssteun voor financiële instellingen, waarvan meer dan 2 biljoen euro in 2008 en 2009 daadwerkelijk is gebruikt.

Zie verder:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

MEMO/11/527

Contact:

Olivier Bailly (+32 22968117)

Chantal Hughes (+32 22994450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

1 :

Volgens de ramingen van het IMF hebben de Europese banken in de periode 2007-2010 door de crisis in totaal bijna 1 000 miljard euro, ofwel 8% van het bbp van de EU, verloren.


Side Bar