Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan kommissio – Lehdistötiedote

Komissio perää Eurooppaan vahvempia ja vastuullisempia pankkeja

Bryssel 20. heinäkuuta 2011 – Pankit ovat olleet keskeisessä asemassa maailmantaloutta vuodesta 2008 koettelevassa finanssikriisissä. Kokemuksesta on opittu, eivätkä aikaisemmat virheet saisi toistua. Euroopassa toimii 8000 pankkia, ja Euroopan komissio esitti tänään ehdotuksen niiden toimintakäytäntöjen muuttamiseksi. Ehdotuksen päämääränä on vahvistaa EU:n pankkialan häiriönsietokykyä ja varmistaa samalla, että pankit jatkavat taloudellisen toiminnan ja kasvun rahoittamista. Komission ehdotuksella on kolme konkreettista tavoitetta:

1. Ehdotuksessa edellytetään, että pankeilla on hallussaan enemmän ja laadukkaampaa pääomaa, jotta ne voivat kestää häiriöitä itsenäisesti. Nykyisen kriisin iskiessä rahoituslaitosten pääoma oli sekä määrällisesti että laadullisesti riittämätöntä. Rahoitusvakauden turvaamiseksi kansallisten viranomaisten oli annettava pankkialalle ennennäkemätöntä tukea monissa maissa. Ehdotuksella komissio pyrkii ottamaan Euroopassa käyttöön G20-maiden sopimat, pankkien pääomaa koskevat kansainväliset standardit, jotka tunnetaan yleisesti Basel III -sopimuksen nimellä. Eurooppa tulee johtamaan sopimukseen liittyvää kehitystä soveltamalla näitä sääntöjä yli 8000 pankkiin, joiden hallussa on 53 prosenttia maailmanlaajuisista varoista.

2. Komissio haluaa myös ottaa käyttöön uuden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän, jossa valvontaviranomaisilla on uudenlainen toimivalta valvoa pankkeja entistä tarkemmin. Valvontaviranomaiset voisivat riskejä havaitessaan ryhtyä toimiin, jotka johtaisivat seuraamuksiin. Esimerkiksi luotonantoa voitaisiin hillitä silloin, kun on viitteitä kuplan muodostumisesta.

3. Komissio ehdottaa, että yhdistämällä kaikki tämän alan lainsäädäntö pankkialan sääntelylle muodostettaisiin ohjekirja. Näin lisättäisiin nykyisen säännöstön avoimuutta ja helpotettaisiin sen soveltamista1.

EU:n sisämarkkinakomissaarin Michel Barnier’n mukaan ”Rahoituskriisi koetteli rajusti perheitä ja yrityksiä Euroopassa. Emme voi antaa tällaisen kriisin toistua emmekä pienen joukon toimien uhata vaurauttamme. Tämän vuoksi esitämme tänään ehdotuksen, jolla vahvistetaan Euroopassa toimivia pankkeja, joita on yli 8000. Pankeilla on aina riskejä ottaessaan oltava hallussaan nykyistä enemmän ja laadukkaampaa pääomaa. Pyrimme oppimaan kriisin aikana saaduista kokemuksista ja lähestymään riskejä eri tavalla, ja siinä tämä ehdotus on suuri edistysaskel. Olen tyytyväinen siihen, että G20-tason sitoumukset toteutetaan Euroopassa ensimmäisenä. Vasta silloin, kun säännöt on otettu käyttöön, voimme katsoa ottaneemme kunnolla opiksi kriisistä.”

Tausta

Ehdotukseen sisältyy kaksi osaa: direktiivi, jolla säännellään talletusten vastaanottamistoimintaa, ja asetus, jolla säännellään luottolaitosten ja sijoitusyhtiöiden toimintatapaa. Nämä säädökset muodostavat kokonaisuuden, ja niitä olisi tarkasteltava yhdessä. Ehdotukseen sisältyy vaikutusten arviointi, jolla osoitetaan, että uudistus vähentää huomattavasti pankkijärjestelmän yleisen kriisin todennäköisyyttä.

1. Asetus sisältää luottolaitosten ja sijoitusyhtiöiden toiminnan vakauden valvontaa koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia, ja se kattaa seuraavat alat:

  • pääoma: komission ehdotuksessa esitetään, että omien varojen, jotka pankeilla on oltava hallussaan, määrää lisätään ja laatua parannetaan. Siinä myös yhdenmukaistetaan omista varoista tehtävät vähennykset, jotta voidaan määrittää säädetyn vähimmäispääoman suuruutta koskevat vaatimukset.

  • maksuvalmius: rahoituslaitosten lyhyen aikavälin likviditeettiriskiprofiilin parantamiseksi komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön maksuvalmiusvaatimus, jonka osatekijät ja kalibrointi määritetään tarkemmin arviointijakson jälkeen vuonna 2015.

  • velkaantuneisuusaste: luottolaitosten ja sijoitusyhtiöiden velkaantuneisuuden rajoittamiseksi komissio ehdottaa myös, että velkaantuneisuusastetta valvotaan. Velkaantuneisuusasteen vaikutuksia tarkastellaan perusteellisesti ennen kuin se mahdollisesti muutetaan velvoittavaksi vaatimukseksi 1. tammikuuta  2018.

  • vastapuoliluottoriski: komission OTC-johdannaisia koskevan politiikan (IP/10/1125) mukaisesti tehdään muutoksia, joilla pankkeja kannustetaan selvittämään OTC-johdannaiset keskusvastapuolten välityksellä.

  • ohjekirja: finanssikriisi toi korostetusti esiin vaarat, joita toisistaan poikkeaviin kansallisiin säännöstöihin sisältyy. Sisämarkkinoilla tarvitaan yhteistä ohjekirjaa. Asetusta sovelletaan suoraan ilman, että sitä tarvitsisi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä osaltaan yhdenmukaistaa tilannetta. Asetuksessa määrätään myös yhdenmukaisista vakavaraisuussäännöistä, joita jäsenvaltiot eivät saa ylittää tai alittaa.

2. Uusi direktiivi kattaa nykyiseen EU:n vakavaraisuusdirektiiviin kuuluvat alat, joilla EU:n säännökset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kunkin maan olosuhteisiin parhaiten sopivalla tavalla. Tällaisia kysymyksiä ovat pankkitoiminnan käynnistämistä ja jatkamista koskevat vaatimukset, pankkien sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat ehdot sekä toimivaltaisen viranomaisten ja toiminnan vakauden valvontaa koskevien periaatteiden määritteleminen.

Tämän direktiivin uusia tekijöitä ovat:

  • tehostettu yritysjohdon parantaminen: ehdotuksella vahvistetaan yritysjohdon valvonnassa sovellettavia käytäntöjä ja menetelmiä sekä otetaan käyttöön uusia sääntöjä, joilla johtokunnat voivat valvoa riskejä tehokkaammin. Näin riskinhallintatoiminnon asemaa parannetaan ja varmistetaan, että valvontaviranomainen valvoo riskinhallintaa tehokkaasti.

  • seuraamukset: ehdotuksella varmistetaan, että jos rahoituslaitokset rikkovat EU:n vaatimuksia, kaikki valvontaviranomaiset voivat ottaa käyttöön varoittavia seuraamuksia, jotka ovat samalla tehokkaita ja oikein mitoitettuja. Tällaisia seuraamuksia ovat esimerkiksi sakot, jotka ovat enintään 10 prosenttia rahoituslaitoksen vuosittaisesta liikevaihdosta, tai rahoituslaitoksen johtokunnan jäseniä koskevat väliaikaiset kiellot.

  • pääomapuskurit: vähimmäispääomavaatimusten lisäksi käyttöön otetaan kaksi pääomapuskuria, pääoman säilytyspuskuri, joka on samanlainen kaikissa EU:n pankeissa, ja kansallisella tasolla määritettävä suhdanteita tasaava pääomapuskuri.

  • tehostettu valvonta: komissio ehdottaa valvontajärjestelmän vahvistamista siten, että kullekin valvonnan alaiselle laitokselle laaditaan riskinarvioinnin perusteella valvontaohjelma. Paikan päällä toteutettavaa valvontatarkkailua harjoitettaisiin enemmän ja järjestelmällisemmin, normit olisivat tiukemmat ja valvontaan liittyvällä arvioinnilla puututtaisiin ongelmiin hanakammin ja aikaisempaa ennakoivammin.

Ehdotuksella pyritään vähentämään mahdollisimman pitkälle luottolaitosten riippuvuutta ulkopuolisesta luottoluokituksesta. Keinoina a) vaadittaisiin, että pankkien kaikki sijoituspäätökset perustuvat luokitusten lisäksi niiden omaan sisäiseen luottoarvioon ja b) että pankit, joilla on huomattavan paljon varoja samassa salkussa, kehittävät kyseiselle salkulle sisäisen luokituksen sen sijaan, että ne luottaisivat pääomavaatimuksia määrittäessään ulkoisiin luokituksiin.

Tämänpäiväisessä ehdotuksessa aikaisemmat vakavaraisuusdirektiivit (2006/48/EY ja 2006/49/EY) korvataan asetuksella ja direktiivillä. Tämä uusi ehdotus on ratkaiseva askel kohti aiempaa luotettavampaa ja turvallisempaa eurooppalaista rahoitusjärjestelmää.

Lisää taustatietoja

Pankkialan vakauttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että luottoa virtaa reaalitalouteen, EU ja sen jäsenvaltiot hyväksyivät suuren määrän ennennäkemättömiä toimia, jotka koituvat veronmaksajien maksettaviksi. Tässä yhteydessä Euroopan komissio hyväksyi rahoituslaitoksille myönnettävän 4,1 biljoonan euron valtiontuen, josta käytettiin vuosina 2008–2009 tosiasiallisesti yli 2 biljoonaa euroa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

MEMO/11/527

Yhteyshenkilöt:

Olivier Bailly +32 2 296 81 17

Chantal Hughes +32 2 299 44 50

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

IMF:n arvioiden mukaan eurooppalaisten pankkien kriisiin liittyvät tappiot vuosina 2007–2010 ovat lähes biljoona euroa tai 8 prosenttia suhteessa EU:n BKT:hen.


Side Bar