Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο τύπόυ

Η Επιτροπή θέλει ισχυρότερες και πιο υπεύθυνες τράπεζες στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2011 – Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο της χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει την παγκόσμια οικονομία από το 2008. Από αυτήν εξήχθησαν διδάγματα και τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. Γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα προτάσεις για την αλλαγή της συμπεριφοράς των 8000 τραπεζών που λειτουργούν στην Ευρώπη. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις οικονομικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη. Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν τρεις συγκεκριμένους στόχους:

1. Η πρόταση απαιτεί από τις τράπεζες να διαθέτουν περισσότερα και καλύτερης ποιότητας κεφάλαια για να αντισταθούν στα μελλοντικά πλήγματα από μόνες τους. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εισήλθαν στην τελευταία κρίση με ανεπαρκή κεφάλαια τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και από πλευράς ποιότητας, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άνευ προηγουμένου στήριξη από τις εθνικές αρχές. Με την πρόταση της η Επιτροπή μεταφέρει στην Ευρώπη τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τα τραπεζικά κεφάλαια που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο G20 (και είναι ευρύτερα γνωστά ως συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ). Η Ευρώπη θα πρωτοπορήσει στο ζήτημα αυτό, εφαρμόζοντας τους εν λόγω κανόνες σε περισσότερες από 8000 τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το 53% του παγκόσμιου ενεργητικού.

2. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης παρέχοντας νέες εξουσίες στους ελεγκτές για να παρακολουθούν τις τράπεζες πιο στενά και να λαμβάνουν μέτρα μέσω ενδεχόμενων κυρώσεων όταν εντοπίζουν κινδύνους, για παράδειγμα προκειμένου να περιορίσουν τον δανεισμό όταν φαίνεται ότι εξελίσσεται σε φούσκα.

3. Συγκεντρώνοντας όλη την ισχύουσα νομοθεσία επί του θέματος, η Επιτροπή προτείνει την διαμόρφωση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Αυτό θα βελτιώσει τόσο τη διαφάνεια όσο και την επιβολή του νόμου1.

Ο Michel Barnier, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά δήλωσε «Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει πλήξει σκληρά τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κρίση αυτή να επαναληφθεί και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τις ενέργειες ορισμένων κύκλων του χρηματοπιστωτικού τομέα να υποθηκεύσουν την ευημερία μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα προτάσεις ενίσχυσης των άνω των 8000 τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Ο τραπεζικός τομέας θα υποχρεωθεί να κατέχει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας κεφάλαια κάθε στιγμή που θα αναλαμβάνει κινδύνους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προς την αξιοποίηση των διδαγμάτων που αποκομίσαμε από την κρίση και την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης της διακινδύνευσης. Είμαι ικανοποιημένος που διαπιστώνω ότι η Ευρώπη συνεχίζει να ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο και να είναι η πρώτη νομική οντότητα σε παγκόσμιο επίπεδο που ενσωματώνει τις δεσμεύσεις του G20. Μόνον όταν εφαρμοστούν όλοι αυτοί οι κανόνες θα μπορέσουμε πράγματι να πούμε ότι εφαρμόσαμε τα διδάγματα από την κρίση.»

Ιστορικό

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο μέρη: μια οδηγία που διέπει την πρόσβαση στις δραστηριότητες αποδοχής καταθέσεων και ένα κανονισμό που διέπει τον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών επενδύσεων. Αμφότερες οι νομικές πράξεις αποτελούν δέσμη και πρέπει να εξεταστούν από κοινού. Η πρόταση συνοδεύεται από εκτίμηση των επιπτώσεων που αποδεικνύει ότι η υπόψη μεταρρύθμιση θα μειώσει σημαντικά την πιθανότητα συστημικής τραπεζικής κρίσης.

1. Ο κανονισμός περιέχει τις λεπτομερείς απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες επενδύσεων και καλύπτει τα εξής:

  • κεφάλαιο: με την πρόταση της Επιτροπής αυξάνεται το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να κατέχουν οι τράπεζες και ενισχύεται η ποιότητα των εν λόγω κεφαλαίων. Με την πρόταση εναρμονίζονται επίσης οι αφαιρέσεις από τα ίδια κεφάλαια για τον καθορισμό του ύψους του υποχρεωτικού κεφαλαίου που είναι φρόνιμο να αναγνωρίζεται για ρυθμιστικούς λόγους.

  • ρευστότητα: για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη ανθεκτικότητα του προφίλ κινδύνου ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση, το 2015, ενός δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio ή LCR), η ακριβής σύσταση και διακρίβωση του οποίου θα καθοριστούν μετά από μια περίοδο παρακολούθησης και επανεξέτασης.

  • δείκτης μόχλευσης: για να περιοριστεί η υπερβολική αύξηση της μόχλευσης στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών επενδύσεων, η Επιτροπή προτείνει επίσης την υπαγωγή του δείκτη μόχλευσης σε εποπτικό έλεγχο. Οι επιπτώσεις ενός δείκτη μόχλευσης θα αποτελέσουν αντικείμενο στενής παρακολούθησης πριν να καταστεί πιθανώς υποχρεωτική απαίτηση την 1η Ιανουαρίου 2018.

  • πιστωτικός κίνδυνος του αντισυμβαλλόμενου: σε συμφωνία με την πολιτική της Επιτροπής στον τομέα των εξωχρηματιστηριακών παράγωγων (παράγωγα OTC ) (IP/10/1125) προτείνονται αλλαγές με τις οποίες οι τράπεζες θα ενθαρρυνθούν να εκκαθαρίζουν τα παράγωγα OTC επί κεντρικών αντισυμβαλλόμενων.

  • ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων: η χρηματοπιστωτική κρίση υπογράμμισε τους κινδύνους λόγω της απόκλισης μεταξύ των εθνικών κανόνων. Για την ενιαία αγορά απαιτούνται ενιαίοι κανόνες. Ο κανονισμός εφαρμόζεται άμεσα χωρίς να απαιτείται ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία και κατά συνέπεια εξαλείφεται μια πηγή τέτοιων αποκλίσεων. Με τον κανονισμό θεσπίζεται επίσης ενιαίο σύνολο για τους κανόνες που αφορούν τα κεφάλαια.

2. Η νέα οδηγία καλύπτει τομείς της ισχύουσας οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις οποίες οι διατάξεις της ΕΕ πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο των κρατών μελών με τρόπο που να αντιστοιχεί στο δικό τους περιβάλλον, όπως οι απαιτήσεις πρόσβασης στην ανάληψη και την άσκηση τραπεζικής δραστηριότητας, οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να ασκήσουν την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, και ο ορισμός των αρμόδιων αρχών και των προϋποθέσεων που διέπουν την προληπτική εποπτεία.

Η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει τα εξής νέα στοιχεία:

  • ενισχυμένη διακυβέρνηση: με την πρόταση ενισχύονται οι απαιτήσεις όσον αφορά τις διευθετήσεις και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και εισάγονται νέοι κανόνες με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας των κινδύνων από τα διοικητικά συμβούλια, βελτιώνεται η λειτουργία της διαχείρισης των κινδύνων και εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση της διακυβέρνησης των κινδύνων από τις εποπτικές αρχές.

  • κυρώσεις: σε περίπτωση που τα ιδρύματα καταστρατηγήσουν τις απαιτήσεις της ΕΕ, η πρόταση θα εξασφαλίσει ότι όλες οι εποπτικές αρχές θα είναι σε θέση να επιβάλουν κυρώσεις που θα είναι πραγματικά αποτρεπτικές αλλά και αποτελεσματικές και αναλογικές – για παράδειγμα διοικητικά πρόστιμα ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ιδρύματος ή προσωρινές απαγορεύσεις σε μέλη του διαχειριστικού οργάνου του ιδρύματος.

  • κεφαλαιακές εφεδρείες: πλέον των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων εισάγονται δύο κεφαλαιακές εφεδρείες: ένα αποθεματικό κεφαλαιακής συντήρησης ταυτόσημο για όλες τις τράπεζες στην ΕΕ και μια αντικυκλική κεφαλαιακή εφεδρεία που θα προσδιοριστεί σε εθνικό επίπεδο.

  • ενισχυμένη εποπτεία: η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του εποπτικού καθεστώτος με την υποχρέωση ετήσιας κατάρτισης εποπτικού προγράμματος για κάθε εποπτευόμενο ίδρυμα βάσει εκτίμησης κινδύνου, αυστηρότερων προτύπων και διεισδυτικότερων και πιο μακρόπνοων αξιολογήσεων εποπτείας.

Τέλος, με την πρόταση επιδιώκεται η κατά το δυνατόν μείωση της εξάρτησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω της απαίτησης: α) όλες οι επενδυτικές αποφάσεις της τράπεζας να στηρίζονται όχι μόνο στις εξωτερικές αξιολογήσεις αλλά και στις εσωτερικές γνωμοδοτήσεις περί πιστοληπτικής ικανότητας, και β) οι τράπεζες με ουσιαστικό αριθμό ανοιγμάτων σε δεδομένο χαρτοφυλάκιο να αναπτύξουν εσωτερικές αξιολογήσεις του χαρτοφυλακίου αυτού αντί να στηρίζονται σε εξωτερικές αξιολογήσεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων.

Η σημερινή πρόταση αντικαθιστά τις προηγούμενες οδηγίες για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) με ένα κανονισμό και μια οδηγία και αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία υγιέστερου και ασφαλέστερου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Επιπλέον στοιχεία

Για να αποκατασταθεί η σταθερότητα στον τραπεζικό τομέα και να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έλαβαν ευρύ φάσμα μέτρων άνευ προηγουμένου των οποίων το τελικό κόστος κλήθηκαν να καλύψουν οι φορολογούμενοι. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μέτρα κρατικών ενισχύσεων ύψους 4,1 τρισεκ. ευρώ προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τα οποία άνω των 2 τρισεκ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν στην πραγματικότητα το 2008 και το 2009.

Περαιτέρω πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

MEMO/11/527

Αρμόδιοι:

Olivier Bailly (+32 2 296 81 17)

Chantal Hughes (+32 2 299 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

1 :

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, οι ζημίες που υπέστησαν οι Ευρωπαϊκές τράπεζες λόγω της κρίσης από το 2007 έως το 2010 πλησιάζουν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ή 8% του ΑΕΠ της ΕΕ.


Side Bar