Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Mindre risker med farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Bryssel den 20 juli 2011 – Förbudet mot tungmetaller och andra farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter har nu utvidgats till många fler typer av produkter, och i morgon träder nya regler i kraft. Den nya lagen kommer att förbättra säkerheten hos elektroniska produkter som t.ex. termostater, medicintekniska produkter och kontrollpaneler, och förhindra utsläpp av farliga ämnen i miljön. Medlemsländerna har 18 månader på sig att införliva de nya reglerna.

Den nya lagen är en ändring av RoHS-direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Den förlänger förbuden mot bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Det förra RoHS-direktivet omfattade flera kategorier elektriska och elektroniska produkter, bl.a. hushållsapparater, IT-produkter och konsumentprodukter, men direktivet har nu utvidgats till att omfatta all elektronisk utrustning, kablar och reservdelar. Undantag kan fortfarande beviljas där ingen annan lämplig lösning finns. Förteckningen över förbjudna ämnen kommer regelbundet att ses över.

Om det finns alternativ är det inte acceptabelt att utsätta människor eller vår planet för farliga ämnen. Vi kommer alla varje dag i kontakt med produkter, och med dessa nya regler hamnar den säkerhetsnivå vi kan förvänta oss ännu högre. De förbättrar konsumentskyddet, hälsan och skyddet av miljön, och de gör också att reglerna kommer att fungera bättre på nationell nivå, säger kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Janez Potočnik.

De viktigaste delarna i det nya direktivet är följande:

  • En gradvis utökning av reglerna till alla elektriska och elektroniska produkter (EEE), kablar och reservdelar, med sikte på full överensstämmelse senast 2019.

  • En översyn av förteckningen över förbjudna ämnen senast i juli 2014, och därefter regelbundet.

  • Klarare och tydligare regler för beviljande av undantag från förbudet.

  • Förbättrad överensstämmelse med Reach-förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

  • Förtydligande av viktiga definitioner.

  • CE-märkning som anger överensstämmelse med europeiska normer för elektroniska produkter som också uppfyller RoHS-kraven.

Mot bakgrund av det betydligt större tillämpningsområdet medger det nya direktivet övergångsperioder på upp till 8 år för nya produkter som omfattas av reglerna.

Solcellspaneler är undantagna från det nya direktivet i ett försök att hjälpa EU att uppnå sina mål för förnybar energi och energieffektivitet.

Genomförande och efterlevnad är viktiga aspekter av de nya reglerna, som omfattar en mekanism för att underlätta för kommissionen att övervaka efterlevnaden.

Nästa steg

Kommissionen strävar efter en smidig övergång mellan det ”gamla” och det ”nya” RoHS-direktivet. För att underlätta för tillverkarna att efterleva bestämmelserna kommer dokumentet med de vanligaste frågorna om RoHS att uppdateras före sista dag för genomförande i medlemsstaterna. Kommissionen kommer också att gå igenom de artiklar som omfattas av ändringen av tillämpningsområdet mellan det gamla och det nya direktivet, och som ännu inte har varit föremål för en konsekvensbedömning, med avsikt att inlemma dem i direktivet.

Bakgrund

Direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS I) trädde i kraft den 13 februari 2003. Direktivet fastställer strikta gränsvärden för bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar i bestämda typer av elektriska och elektroniska produkter och ska regelbundet anpassas. Lagstiftningen har förhindrat tusentals ton förbjudna ämnen från att släppas ut och eventuellt hamna i miljön. Det har lett till betydande förändringar av utformningen av produkter i Europeiska unionen och i världen, och har också tjänat som förebild för liknande lagstiftning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Översynen inleddes 2008. Europaparlamentet och rådet nådde enighet 2010 och direktivet antogs i juni 2011. Medlemsländerna har 18 månader på sig att införliva direktivet. Fram till dess fortsätter RoHS I att gälla.

Ytterligare information:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:SV:PDF

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar