Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Okolje: manjše tveganje zaradi nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Bruselj, 20. julija 2011 – Prepoved za težke kovine in druge nevarne kemikalije v električni in elektronski opremi je zdaj razširjena na mnogo več proizvodov, ta nova pravila bodo začela veljati jutri. Nova zakonodaja bo izboljšala varnost elektronskih proizvodov, na primer termostatov, medicinskih pripomočkov in krmilnih plošč, ter bo preprečila izpust nevarnih snovi v okolje. Države članice imajo 18 mesecev časa za prenos novih pravil.

Nova zakonodaja je pregled Direktive RoHS o omejevanju nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Nadaljevala bo s prepovedjo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma ter zaviralcev gorenja polibromiranih bifenilov (PBB) in polibromiranih difeniletrov (PBDE). Predhodna Direktiva RoHS je zajemala več kategorij električne in elektronske opreme, vključno z gospodinjskimi aparati, IT in potrošniško opremo, vendar je bila zdaj razširjena na vso elektronsko opremo, kable in rezervne dele. Izjeme se lahko dodelijo, če ni na voljo zadovoljivih drugih možnosti. Seznam prepovedanih snovi se bo redno pregledoval.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Če so na voljo druge možnosti, ni sprejemljivo izpostavljati ljudi ali planeta nevarnim snovem. Vsi smo dnevno v stiku s proizvodi in ta nova pravila še povečujejo raven varnosti, ki jo lahko pričakujemo. Izboljšujejo varnost potrošnikov, varstvo zdravja in okolja ter način, kako bodo pravila delovala na nacionalni ravni.“

Ključni elementi nove direktive so:

  • postopna razširitev pravil na električno in elektronsko opremo, kable in rezervne dele, z namenom doseči popolno skladnost do leta 2019;

  • pregled seznama prepovedanih snovi do julija 2014 in občasno po tem datumu;

  • jasnejša in preglednejša pravila za dodeljevanje izjem prepovedi snovi;

  • boljša usklajenost z Uredbo REACH o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij;

  • pojasnitev pomembnih opredelitev ter

  • označevanje CE, kar pomeni skladnost z evropskimi normami, rezerviranimi za elektronske proizvode, ki spoštujejo tudi zahteve RoHS.

Nova direktiva zaradi pomembne razširitve obsega uvaja prehodna obdobja do 8 let za nove proizvode, za katere veljajo pravila.

Fotovoltaični paneli so iz nove direktive izvzeti, da bi EU lahko dosegla svoje cilje za obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost.

Izvajanje in skladnost sta pomembna vidika novih pravil, ki vključujejo mehanizem, s katerim bo Komisija lažje nadzirala skladnost.

Naslednji koraki

Komisija si prizadeva zagotoviti nemoten prehod med „staro“ in „novo“ Direktivo RoHS. Za poenostavitev skladnosti za proizvajalce bo dokument s pogosto zastavljenimi vprašanji o RoHS posodobljen pred rokom za prenos v državah članicah. Komisija bo pregledala tudi člene, ki so zajeti v spremembi obsega med staro in novo direktivo in še niso bili predmet presoje vplivov, da bi se vključili v direktivo.

Ozadje

Direktiva 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva RoHS) je začela veljati 13. februarja 2003. Določa stroge mejne vrednosti za svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom in polibromirane bifenile ali polibromirane difeniletre pri posebnih vrstah električne in elektronske opreme ter jo je treba redno prilagajati. Zakonodaja je preprečila, da bi se tisoči ton prepovedanih snovi odložili in morebiti sprostili v okolje. Povzročila je pomembne spremembe oblik proizvodov v Evropski uniji in po svetu ter predstavlja vzor za podobne zakonodaje zunaj evropskega gospodarskega prostora.

Pregled se je začel leta 2008. Sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom je bil dosežen leta 2010, direktiva pa je bila sprejeta junija 2011. Države članice imajo 18 mesecev časa za prenos direktive. Do takrat se bo uporabljala RoHS I.

Dodatne informacije:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:SL:PDF

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar