Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: minder risico’s van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Brussel, 20 juli 2011 – Morgen treden nieuwe voorschriften in werking die het verbod op zware metalen en andere gevaarlijke chemische stoffen in elektrische en elektronische apparatuur uitbreiden tot een veel breder scala van producten. De nieuwe wetgeving maakt elektronische producten als thermostaten, medische toestellen en controlepanelen veiliger en voorkomt dat gevaarlijke stoffen in het milieu vrijkomen. De lidstaten hebben 18 maanden om de nieuwe voorschriften om te zetten.

De nieuwe wetgeving is een herziening van de BGS-richtlijn betreffende beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en de brandvertragers polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) blijven verboden. De vorige BGS-richtlijn had betrekking op verschillende categorieën elektrische en elektronische apparatuur, waaronder huishoudelijke apparaten en IT- en consumentenapparatuur, maar is nu uitgebreid tot alle elektronische apparatuur, kabels en reserveonderdelen. In gevallen waarvoor geen toereikend alternatief voorhanden is, kunnen nog steeds vrijstellingen worden verleend. De lijst met verboden stoffen zal regelmatig worden geëvalueerd.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelde het zo: “Als er alternatieven zijn, is het onaanvaardbaar dat de mensen of de planeet aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Wij komen allemaal dagelijks in contact met dergelijke producten en deze nieuwe voorschriften verhogen verder het veiligheidsniveau dat wij mogen verwachten. Zij verbeteren de veiligheid van de consument, de volksgezondheid en de milieubescherming en zorgen ook voor een betere functionering van de voorschriften op nationaal niveau.”

De belangrijkste elementen van de nieuwe richtlijn zijn als volgt:

  • een geleidelijke uitbreiding van de voorschriften tot alle elektrische en elektronische apparatuur (EEA), kabels en reserveonderdelen, met het oog op volledige naleving tegen 2019;

  • een herziening, uiterlijk in juli 2014 en vervolgens op gezette tijden, van de lijst van verboden stoffen;

  • duidelijker en transparanter regels voor het verlenen van vrijstellingen van het verbod op bepaalde stoffen;

  • meer samenhang met de REACH-verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen;

  • verduidelijking van belangrijke definities; en

  • CE-markering die aangeeft dat de Europese normen worden nageleefd en alleen mag worden aangebracht op elektronische producten die ook aan de BGS-voorschriften voldoen.

Gezien de aanzienlijke uitbreiding van het toepassingsgebied voorziet de nieuwe richtlijn in overgangsperioden van ten hoogste acht jaar voor de nieuwe producten die onder de regels vallen.

De nieuwe richtlijn geldt niet voor fotovoltaïsche panelen om de EU te helpen haar doelstellingen inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te halen.

Toepassing en naleving zijn belangrijke aspecten van de nieuwe regels, die ook een mechanisme omvatten om het voor de Commissie gemakkelijker te maken toezicht op de naleving te houden.

Volgende stappen

De Commissie streeft naar een vlotte overgang tussen de “oude” en de “nieuwe” BGS-richtlijn. Om de naleving door de fabrikanten te vergemakkelijken zal de leidraad met de vaak over BGS gestelde vragen worden bijgewerkt vóór de uiterste datum voor de omzetting in de lidstaten. De Commissie zal ook, met het oog op opneming daarvan in de richtlijn, de artikelen herzien waarop het gewijzigde toepassingsgebied van de richtlijn betrekking heeft en waarvoor nog geen effectbeoordeling is uitgevoerd.

Achtergrond

Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (BGS-I) is op 13 februari 2003 in werking getreden. Deze richtlijn bevat strenge grenswaarden voor lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers (PBDE's) in bepaalde soorten elektrische en elektronische apparatuur en moet regelmatig worden aangepast. Deze wetgeving heeft voorkomen dat duizenden tonnen verboden stoffen werden verwijderd en mogelijk in het milieu vrijkwamen. Zij heeft in de Europese Unie en wereldwijd grote veranderingen in het productontwerp teweeggebracht en heeft model gestaan voor soortgelijke wetten buiten de Europese Economische Ruimte.

De herziening is in 2008 van start gegaan. In 2010 bereikten het Europees Parlement en de Raad een akkoord en in juni 2011 werd de richtlijn aangenomen. De lidstaten hebben 18 maanden om de richtlijn om te zetten. Tot dan blijft BGS-I van toepassing.

Voor meer informatie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:NL:PDF

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Contactpersonen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar