Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide — mazinās elektriskās un elektroniskās iekārtās izmantoto bīstamo vielu radītais apdraudējums

Briselē, 2011. gada 20. jūlijā. Aizliegums elektriskās un elektroniskās iekārtās izmantot smagos metālus un citas bīstamas ķīmiskās vielas nu ir attiecināts uz daudz plašāku ražojumu klāstu, un rīt jaunie noteikumi stāsies spēkā. Jaunais tiesību akts uzlabos tādu elektronisku preču kā termostatu, medicīnas ierīču un vadības paneļu drošumu un nepieļaus bīstamu vielu nonākšanu vidē. Dalībvalstīm atvēlēti 18 mēneši jauno noteikumu transponēšanai.

Jaunais tiesību akts ir Direktīvas par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva) pārskatītā redakcija. Ar to pagarināts svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma un antipirēnu polibrombifenilu (PBB) un polibromdifenilēteru (PBDE) izmantošanas aizliegums. Iepriekšējā RoHS direktīva attiecās uz vairākām elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, arī mājsaimniecības ierīcēm, IT un patērētāju iekārtām, taču tās darbības jomā neietilpa visas elektroniskās iekārtas, kabeļi un rezerves daļas. Atbrīvojumus joprojām var piešķirt gadījumos, kad nav piemērotu alternatīvu. Aizliegto vielu sarakstu regulāri pārskatīs.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Ja ir pieejamas alternatīvas, nav pieļaujams mūsu Planētu vai tās iedzīvotājus pakļaut bīstamām vielām. Katru dienu mēs nonākam saskarē ar ražojumiem, un šie jaunie noteikumi palielinās to drošuma pakāpi. Tie uzlabos patērētāju drošību, veselības un vides aizsardzību un uzlabos arī noteikumu darbību valsts mērogā.”

Jaunās direktīvas galvenie elementi ir šādi:

  • pakāpeniska noteikumu darbības jomas paplašināšana, lai tie aptvertu visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kabeļus un rezerves daļas, panākot pilnīgu atbilstību līdz 2019. gadam;

  • aizliegto vielu saraksta pārskatīšana līdz 2014. gada jūlijam un periodiska pārskatīšana pēc tam;

  • skaidrāki un pārredzamāki noteikumi par to, kā piešķirami atbrīvojumi no vielu izmantošanas aizlieguma;

  • labāka saskaņotība ar REACH regulu, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu;

  • svarīgu definīciju precizējumi un

  • CE zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas normām un rezervēta elektroniskiem ražojumiem, kuri atbilst arī RoHS direktīvas prasībām.

Tā kā jaunās direktīvas darbības joma ir ievērojami paplašināta, tajā noteikti pārejas periodi (kas var ilgt pat 8 gadus) jauniem ražojumiem, kurus skar šie noteikumi.

Jaunā direktīva neattiecas uz saules fotoelementu paneļiem, lai palīdzētu ES sasniegt tās mērķus atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā.

Īstenošana un atbilstība ir svarīgi aspekti jaunajos noteikumos, kuros iestrādāts mehānisms, lai Komisija varētu vieglāk uzraudzīt to ievērošanu.

Turpmākie pasākumi

Komisija cenšas panākt vienmērīgu pāreju no “vecās” RoHS direktīvas uz “jauno” direktīvu. Lai ražotājiem atvieglinātu noteikumu ievērošanu, pirms termiņa, līdz kuram direktīva jātransponē dalībvalstīs, tiks atjauninātas vadlīnijas par biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar RoHS direktīvu. Komisija pārskatīs arī pantus, kurus ietekmē vecās un jaunās direktīvas darbības jomu atšķirības un kuru ietekmes novērtējums vēl nav veikts, lai apsvērtu to iekļaušanu direktīvā.

Pamatinformācija

Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS I) stājās spēkā 2003. gada 13. februārī. Tajā noteiktas stingras svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibrombifenilu un polibromdifenilēteru maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vērtības konkrētu veidu elektriskās un elektroniskās iekārtās, un šīs vērtības regulāri jākoriģē. Šis tiesību akts ir novērsis to, ka tūkstošiem tonnu aizliegto vielu nokļūst atkritumos un, iespējams, nonāk vidē. Direktīvas prasību dēļ ir ievērojami mainījusies ražojumu konstrukcija Eiropas Savienībā un visā pasaulē, un tā ir bijusi paraugs līdzīgiem likumiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Pārskatīšana tika uzsākta 2008. gadā. Eiropas Parlaments un Padome panāca vienošanos 2010. gadā, un direktīva tika pieņemta 2011. gada jūnijā. Dalībvalstīm atvēlēti 18 mēneši direktīvas transponēšanai. Līdz norādītajam termiņam turpina piemērot RoHS I direktīvu.

Vairāk informācijas:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:LV:PDF

Skatīt arī:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar