Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Mažiau pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje – mažiau pavojų

2011 m. liepos 20 d. Briuselis. Rytoj įsigalios naujos taisyklės, kuriomis išplėsta draudimo naudoti sunkiuosius metalus ir kitas pavojingas chemines medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje taikymo sritis – dabar jis taikomas didesnei produktų grupei. Taikant naująjį teisės aktą pagerės tokių elektroninių gaminių kaip temperatūros reguliatoriai, medicinos prietaisai ir valdymo pultai sauga ir bus užkirstas kelias pavojingų medžiagų patekimui į aplinką. Valstybės narės naująsias taisykles į nacionalinę teisę turi perkelti per 18 mėnesių.

Naujasis teisės aktas – peržiūrėta Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva, kuria ribojamas pavojingų medžiagų naudojimas elektros ir elektroninėje įrangoje. Šiuo aktu toliau bus draudžiama naudoti šviną, gyvsidabrį, kadmį, šešiavalentį chromą ir antipirenus polibromintus bifenilus (PBB) ir polibromintus difenileterius (PBDE). Ankstesnė Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva taikyta kelioms elektros ir elektroninės įrangos kategorijoms, įskaitant buitinius prietaisus, IT ir vartotojams skirtą įrangą, tačiau dabar jos taikymo sritis išplėsta ir ji apima visą elektroninę įrangą, laidus ir atsargines dalis. Išimtys gali būti taikomos, kai nėra kitos priimtinos alternatyvos. Draudžiamų medžiagų sąrašas bus reguliariai peržiūrimas.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Kai yra kitų alternatyvų, negalime leisti, kad žmonės ar mūsų planeta susidurtų su pavojingomis medžiagomis. Mes visi kasdien susiduriame su įvairiais gaminiais ir šiomis naujomis taisyklėmis toliau didinamas saugos lygis, kurio mes galime tikėtis. Taisyklėmis gerinama vartotojų sauga, sveikata ir aplinkos apsauga, taip pat tobulinamas taisyklių taikymas nacionaliniu lygmeniu.“

Svarbiausi naujosios direktyvos aspektai yra tokie:

  • palaipsniui taisyklės bus taikomos visai elektros ir elektroninei įrangai, laidams ir atsarginėms dalims; tikimasi iki 2019 m. užtikrinti visišką atitiktį;

  • draudžiamų medžiagų sąrašas bus peržiūrėtas iki 2014 m. liepos mėn., o vėliau – periodiškai;

  • medžiagų naudojimo draudimo išimčių taikymo taisyklės bus aiškesnės ir skaidresnės;

  • geresnis suderinamumas su REACH reglamentu dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų;

  • pagrindinės apibrėžtys bus aiškiau suformuluotos; ir

  • „CE“ ženklu, kuris rodo, kad laikomasi europinių standartų, bus žymimi elektroniniai gaminiai, kuriuos gaminant laikytasi ir Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos reikalavimų.

Kadangi taikymo sritis buvo labai išplėsta, naujoje direktyvoje naujiems gaminiams, kuriuos gaminant turės būti taikomos šios taisyklės, numatyti pereinamieji laikotarpiai, ilgiausias kurių – 8 metai.

Naujoji direktyva netaikoma fotovoltinėms plokštėms, nes norima padėti ES pasiekti užsibrėžtus atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo tikslus.

Taisyklių įgyvendinimas ir jų laikymasis yra svarbūs naujųjų taisyklių, kuriose numatytas mechanizmas, leisiantis Komisijai lengviau prižiūrėti, kaip jų laikomasi, aspektai.

Tolesni veiksmai

Komisija siekia užtikrinti sklandų perėjimą nuo ankstesnės Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos prie naujosios. Kad gamintojams būtų lengviau laikytis reikalavimų, RoHS FAQ guidance document bus atnaujintas iki termino, per kurį direktyva turi būti perkelta į valstybių narių nacionalinę teisę. Komisija taip pat peržiūrės straipsnius, kuriuos reikės pakeisti dėl pakeistos senosios ir naujosios direktyvos taikymo srities ir kurių poveikio vertinimas dar neatliktas, kad galėtų juos įtraukti į direktyvą.

Pagrindiniai faktai

Direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo įsigaliojo 2003 m. vasario 13 d. Joje nustatytos griežtos švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų ir polibromintų difenileterių ribinės vertės nurodytų rūšių elektros ir elektroninėje įrangoje, kurias reikia reguliariai atnaujinti. Taikant šį teisės aktą buvo išvengta tūkstančių tonų draudžiamų medžiagų, kurios galbūt būtų patekusios į aplinką, šalinimo. Tai taip pat pakeitė gaminių kūrimo procesą Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje ir juo remiantis panašūs įstatymai buvo priimti už Europos ekonominės erdvės ribų.

2008 m. pradėta vykdyti direktyvos peržiūra. 2010 m. pasiektas Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas ir 2011 m. birželio mėn. direktyva buvo priimta. Valstybės narės direktyvą į nacionalinę teisę turi perkelti per 18 mėnesių. Iki tol galios Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva.

Daugiau informacijos

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:LT:PDF

Taip pat žr.

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar