Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: Vähemmän riskejä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävistä vaarallisista aineista

Bryssel, 20.7.2011 – Kieltoa raskasmetallien ja muiden vaarallisten kemikaalien käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on nyt laajennettu huomattavasti useampiin tuotteisiin. Uudet säännöt tulevat voimaan huomenna. Uudella lainsäädännöllä parannetaan termostaattien, lääkinnällisten laitteiden ja valvontalaitteiden kaltaisten sähkölaitteiden turvallisuutta ja estetään vaarallisten aineiden pääsy ympäristöön. Jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Uudella säädöksellä tarkistetaan ns. RoHS-direktiiviä, jolla rajoitetaan vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Myös uudessa direktiivissä kielletään lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuudenarvoisen kromin sekä palonestoaineina käytettävän polybromibifenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) käyttö. Aiempi RoHS-direktiivi kattoi useita sähkölaiteluokkia, kuten kodinkoneet, tietotekniikkalaitteet ja kulutuselektroniikan. Soveltamisalaa on nyt laajennettu kaikkiin sähkölaitteisiin, kaapeleihin ja varaosiin. Poikkeuksia voidaan edelleen myöntää, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole käytettävissä. Kiellettyjen aineiden luetteloa tarkistetaan säännöllisesti.

Ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik totesi: ”Jos käytettävissä on vaihtoehtoisia ratkaisuja, ei ole hyväksyttävää altistaa ihmisiä tai maapalloa vaarallisille aineille. Me kaikki käytämme päivittäin kyseessä olevia tuotteita, ja uudet säännöt parantavat turvallisuutta entisestään. Ne parantavat kuluttajien turvallisuutta, terveyttä ja ympäristön suojelua. Lisäksi ne parantavat sääntöjen toimivuutta kansallisella tasolla."

Erityisesti uudella direktiivillä

  • laajennetaan soveltamisalaa vaiheittain niin, että säännöt koskevat kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, kaapeleita ja varaosia vuoteen 2019 mennessä,

  • tarkistetaan kiellettyjen aineiden luettelo heinäkuuhun 2014 mennessä ja määräajoin sen jälkeen,

  • luodaan selkeämmät ja avoimemmat säännöt sille, miten voidaan myöntää aineiden käyttökieltoa koskevia poikkeuksia,

  • parannetaan johdonmukaisuutta kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan REACH-asetuksen kanssa,

  • selvennetään keskeisiä määritelmiä sekä

  • säädetään CE-merkinnöistä, jotka osoittavat, että sähkölaite on myös RoHS-vaatimusten noudattamisen takaavien EU:n vaatimusten mukainen.

Koska direktiivin soveltamisalaa laajennetaan huomattavasti, uudessa direktiivissä säädetään jopa 8 vuoden siirtymäajoista sääntöjen soveltamisalaan tuleville uusille tuotteille.

Aurinkokennopaneelit on jätetty uuden direktiivin ulkopuolelle, jotta EU voisi helpommin saavuttaa uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteensa.

Uudessa säädöksessä korostetaan vaatimusten täytäntöönpanoa ja niiden noudattamista. Komission mahdollisuuksia valvoa vaatimusten noudattamista on helpotettu.

Jatkotoimet

Komissio pyrkii varmistamaan ongelmattoman siirtymisen ”vanhasta” direktiivistä ”uuteen”. Jotta valmistajien olisi helpompi noudattaa vaatimuksia, RoHS-ohjeet (RoHS FAQ guidance document) päivitetään ennen täytäntöönpanon määräaikaa jäsenvaltioissa. Komissio myös tarkastelee uudelleen tuotteita, joihin direktiivin soveltamisalan muuttuminen vaikuttaa ja joista ei vielä ole tehty vaikutusten arviointia. Tarkoituksena on arvioida niiden sisällyttämistä direktiiviin.

Tausta

Direktiivi 2009/95/EY tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa tuli voimaan 13. helmikuuta 2003. Siinä asetetaan tiukat raja-arvot lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin sekä polybromibifenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) käytölle tietyntyyppisissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiiviä on tarkoitus mukauttaa säännöllisesti. Direktiivin ansiosta tuhansia tonneja kiellettyjä aineita on jäänyt joutumatta kaatopaikalle ja niiden mahdollinen päätyminen ympäristöön on estetty. Direktiivillä on saatu aikaan huomattavia parannuksia tuotteiden suunnitteluun EU:ssa ja se on toiminut mallina vastaavanlaiselle lainsäädännölle Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Direktiivin tarkistus käynnistettiin vuonna 2008. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen vuonna 2010 ja direktiivi annettiin kesäkuussa 2011. Jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa panna uusi direktiivi täytäntöön. Siihen asti sovelletaan ensimmäistä RoHS-direktiiviä.

Lisätietoja:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:FI:PDF

Katso myös:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar