Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: vähendame ohtlike ainete sisaldust elektri- ja elektroonikaseadmetes

Brüssel, 20. juuli 2011 – Homme jõustuvate eeskirjadega laiendatakse elektri- ja elektroonikaseadmetes raskmetallide ja muude ohtlike ainete kasutamise keeldu hoopis suuremale hulgale toodetele. Uue õigusaktiga suurendatakse selliste elektroonikatoodete, nagu termostaadid, meditsiiniseadmed ja juhtimispuldid, turvalisust ning välditakse ohtlike ainete sattumist keskkonda. Liikmesriikidel on uute eeskirjade ülevõtmiseks aega 18 kuud.

Uue õigusaktiga on läbi vaadatud direktiiv 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. Sellega on endiselt keelatud plii, elavhõbeda, kaadmiumi, kuuevalentse kroomi ja selliste leegiaeglustite nagu polübroomitud bifenüülid (PBB) ja polübroomitud difenüüleetrid (PBDE) kasutamine. Varasema direktiiviga olid hõlmatud paljud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad, nagu kodumajapidamises kasutatavad seadmed, IT- ja tarbijaseadmed, kuid nüüd on direktiivi reguleerimisala laiendatud kõikidele elektroonikaseadmetele, juhtmetele-kaablitele ja varuosadele. Erandeid on siiski võimalik lubada juhtudel, kus sobivat asendusvõimalust ei ole. Keelatud ainete loetelu vaadatakse korrapäraselt läbi.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Kui on olemas asendusvõimalused, siis ei saa leppida sellega, et inimeste ja kogu meie planeedi jaoks tekitatakse võimalusi puutuda kokku ohtliku ainega. Me kõik puutume selliste toodetega kokku iga päev. Uute eeskirjadega suurendatakse turvalisust, mida meil on õigus eeldada. Eeskirjadega parandatakse tarbija turvalisust, vähendatakse ohtu inimeste tervisele ja kaitstakse keskkonda, samuti parandatakse eeskirjade toimimist liikmesriigi tasandil.”

Uue direktiivi põhipunktid on järgmised:

  • eeskirju laiendatakse järk-järgult kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmetele, juhtmetele, kaablitele ja tagavaraosadele; direktiivi täielik täitmine tuleb tagada 2019. aastaks;

  • keelatud ainete loetelu vaadatakse läbi 2014. aasta juuliks ja pärast seda korrapäraselt teatava aja tagant;

  • aine kasutamise keelust erandi tegemise eeskirju muudetakse selgemaks ja täpsemaks;

  • parandatakse kooskõla määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH);

  • selgitatakse tähtsaid mõisteid; ning

  • CE-märgisega tähistatakse elektroonikatoote vastavust sellekohastele Euroopa normidele, mis on muidugi kooskõlas ka direktiivi 2002/95/EÜ nõuetega.

Arvestades direktiivi reguleerimisala olulist laiendamist, on uues direktiivis uute toodete jaoks, mille kohta need eeskirjad kehtivad, ette nähtud pikad üleminekuajad – kuni kaheksa aastat.

Päikesepaneelid on uue direktiivi reguleerimisalast välja jäetud, et aidata ELil saavutada taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärke.

Uute eeskirjade olulised osad on rakendamine ja eeskirjade täitmise jälgimine; selleks on lisatud teatav mehhanism, millega kergendatakse komisjonil täitmise jälgimist.

Edasised sammud

Komisjon püüab tagada, et üleminek „vanalt“ RoHSi direktiivilt „uuele" oleks võimalikult sujuv. Et aidata ettevõtjatel direktiivi täita, ajakohastatakse RoHSi direktiivi juhisdokument enne seda, kui jõuab kätte tähtaeg, milleks liikmesriigid peavad direktiivi üle võtma. Komisjon vaatab läbi ka need artiklid, mida mõjutab vana ja uue direktiivi reguleerimisala erinevus ja mida ei ole veel käsitletud mõjuhinnangus, et võtta need direktiivi sisse.

Taust

Direktiiv 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS I) jõustus 13. veebruaril 2003. Sellega seati karmid piirangud plii, elavhõbeda, kaadmiumi, kuuevalentse kroomi, polübroomitud bifenüülide ja polübroomitud difenüüleetrite sisaldusele teatavates elektri- ja elektroonikaseadmetes ning seda direktiivi ajakohastati regulaarselt. Tänu direktiivile on ära hoitud tuhandete tonnide keelatud ainete sattumine või laskmine keskkonda. Direktiivi mõjul on toodete projekteerimises toimunud olulised muutused nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas ning direktiiv on olnud eeskujuks sarnaste õigusaktide vastuvõtmisel väljaspool Euroopa majanduspiirkonda.

Läbivaatamist alustati 2008. aastal. Kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutati aastal 2010 ja direktiiv võeti vastu juunis 2011. Liikmesriikidel on direktiivi ülevõtmiseks aega 18 kuud. Seni kohaldatakse direktiivi 2002/95/EÜ.

Täiendav teave

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF

Vt ka

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar