Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø: Mindre risiko for farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Bruxelles, den 20. juli 2011 – Med de nye regler, der træder i kraft i morgen, udvides forbuddet mod tungmetaller og andre farlige kemikalier i elektrisk og elektronisk udstyr nu til at omfatte et meget bredere udvalg af produkter. Den nye lov vil forbedre sikkerheden i elektroniske produkter som termostater, medicinsk udstyr og kontrolpaneler og vil forhindre, at der udledes farlige stoffer i miljøet. Medlemsstaterne har 18 måneder til at gennemføre de nye regler.

Den nye lov er en revision af direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet). Den forbyder fortsat anvendelse af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE). Det tidligere RoHS-direktiv gjaldt for en række kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, blandt andet husholdningsapparater, it-udstyr og forbrugerudstyr, men direktivet er nu udvidet til at omfatte alt elektronisk udstyr, kabler og reservedele. Der kan stadig indrømmes undtagelser i tilfælde, hvor der ikke findes noget tilfredsstillende alternativ. Listen over forbudte stoffer vil blive revideret med jævne mellemrum.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Det er uacceptabelt at udsætte mennesker og miljø for farlige stoffer, hvis der findes alternative stoffer. Vi kommer alle dagligt i kontakt med diverse produkter, og de nye regler øger yderligere det sikkerhedsniveau, vi kan forvente. Reglerne styrker sikkerheden for forbrugerne, folkesundheden og miljøbeskyttelsen, og samtidig vil de komme til at fungere bedre på nationalt plan."

De vigtigste elementer i det nye direktiv er følgende:

  • en gradvis udvidelse af reglerne frem til 2019, så de kommer til at gælde for alt elektrisk og elektronisk udstyr, samt kabler og reservedele,

  • en revision af listen over forbudte stoffer inden juli 2014 og derefter med jævne mellemrum,

  • klarere og lettere gennemskuelige regler for indrømmelse af undtagelser fra forbuddet,

  • bedre sammenhæng med REACH-forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier,

  • tydeliggørelse af vigtige definitioner og

  • CE-mærkning, der angiver overensstemmelse med europæiske normer og er forbeholdt elektroniske produkter, der også overholder RoHS-kravene.

I betragtning af den væsentlige udvidelse af direktivets anvendelsesområde fastsættes der en overgangsperiode på op til otte år for de nye produkter, der berøres af reglerne.

Solcellepaneler er undtaget fra anvendelsesområdet for det nye direktiv for at gøre det lettere for EU at nå målene for vedvarende energi og energieffektivitet.

Gennemførelse og overholdelse er vigtige aspekter af de nye regler, der omfatter en ordning, som skal gøre det nemmere for Kommissionen at føre tilsyn med overholdelsen.

Næste skridt

Kommissionen tilstræber en glat overgang fra de gamle til de nye regler. For at gøre det lettere for producenterne at overholde reglerne vil det vejledende dokument med hyppigt stillede spørgsmål om RoHS-direktivet blive ajourført inden fristen for gennemførelse i national ret. Kommissionen vil også undersøge artikler, der er berørt af ændringen i anvendelsesområdet fra det gamle til det nye direktiv, og som endnu ikke har været genstand for en konsekvensanalyse, med henblik på at lade dem indgå i direktivet.

Baggrund:

Direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS I) trådte i kraft den 13. februar 2003. Direktivet sætter strenge grænseværdier for indholdet af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler og polybromerede diphenylethere i bestemte typer elektrisk og elektronisk udstyr og skal tilpasses med jævne mellemrum. Det har forhindret, at tusinder tons forbudte stoffer bortskaffes og potentielt udledes i miljøet. Det har medført vigtige ændringer i produkters konstruktion i EU og resten af verden og har også tjent som model for tilsvarende lovgivning uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Revisionen blev iværksat i 2008. I 2010 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed, og direktivet blev vedtaget i juni 2011. Medlemsstaterne har 18 måneder til at gennemføre direktivet. Indtil da gælder det gamle RoHS–direktiv fortsat.

Yderligere oplysninger:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:DA:PDF

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar