Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: nižší rizika plynoucí z nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Brusel 20. července 2011 – Zákaz používání těžkých kovů a dalších nebezpečných chemických látek v elektrických a elektronických zařízeních byl nyní rozšířen na mnohem širší škálu výrobků. Nová pravidla vstoupí v platnost zítra. Nový právní předpis zlepší bezpečnost elektronických výrobků, jako jsou termostaty, lékařské přístroje a ovládací panely, a zabrání unikání nebezpečných látek do životního prostředí. Členské státy mají 18 měsíců na to, aby nová pravidla zapracovaly do svých právních řádů.

Nový právní předpis má podobu revidované směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „směrnice o nebezpečných látkách“). Nadále zakazuje používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE). Předchozí směrnice o nebezpečných látkách se vztahovala na několik kategorií elektrických a elektronických zařízení, k nimž patřily domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a spotřební elektronika. Nyní však byla rozšířena na všechna elektronická zařízení, kabely a náhradní díly. V případech, kdy neexistuje žádná přijatelná alternativa, lze stále ještě udělit výjimku. Seznam zakázaných látek bude pravidelně přezkoumáván.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Existují-li alternativní řešení, nelze připustit, aby byli lidé a planeta vystavováni nebezpečným látkám. Každý z nás přichází s těmito výrobky denně do kontaktu, a proto nová pravidla dále zvýší úroveň bezpečnosti, kterou můžeme očekávat. Zvyšují bezpečnost spotřebitele, ochranu zdraví a životního prostředí a také zlepšují způsob, jakým budou pravidla fungovat na úrovni jednotlivých členských států.“

Hlavními prvky nové směrnice jsou:

  • postupné rozšiřování pravidel na všechna elektrická a elektronická zařízení, kabely a náhradní díly, aby bylo do roku 2019 dosaženo úplného souladu s požadavky;

  • přezkum seznamu zakázaných látek do července 2014 a poté v pravidelných intervalech;

  • jasnější a transparentnější pravidla pro udělování výjimek ze zákazu používání látek;

  • lepší provázanost s nařízením REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek;

  • objasnění důležitých definic a

  • označování výrobků značkou CE, která vyjadřuje shodu s evropskými normami a je vyhrazena pro elektronické výrobky, které rovněž vyhovují požadavkům směrnice o nebezpečných látkách.

Protože byla významně rozšířena oblast působnosti, zavádí nová směrnice přechodné období až osmi let pro nové výrobky, kterých se pravidla dotýkají.

Z působnosti nové směrnice jsou vyňaty fotovoltaické panely, aby EU mohla lépe dosahovat svých cílů v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti.

Důležitými aspekty nových pravidel je jejich zavedení a dodržování v členských státech, včetně mechanismu, který Komisi usnadní na jejich dodržování dohlížet.

Další kroky

Komise se snaží zajistit hladký přechod od „staré“ směrnice o nebezpečných látkách ke směrnici „nové“. Aby bylo výrobcům usnadněno dosahování souladu s požadavky, bude před uplynutím lhůty pro zapracování směrnice do právních řádů členských států aktualizován podpůrný dokument obsahující často kladené otázky ke směrnici o nebezpečných látkách. Komise rovněž přezkoumá články, kterých se týká změna oblasti působnosti mezi starou a novou směrnicí a u nichž zatím nebylo provedeno posouzení dopadů, aby je mohla do směrnice zahrnout.

Souvislosti

Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „směrnice o nebezpečných látkách z roku 2002“) vstoupila v platnost dne 13. února 2003. Stanoví přísné limitní hodnoty olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů ve specifikovaných typech elektrického a elektronického zařízení a je ji třeba pravidelně upravovat. Zabránila likvidaci tisíců tun zakázaných látek a jejich možnému uvolnění do životního prostředí. Vedla k důležitým změnám ve vývoji produktů v Evropské unii i na celém světě a posloužila rovněž jako vzor pro podobné zákony mimo Evropský hospodářský prostor.

Její přezkum byl zahájen v roce 2008. V roce 2010 dosáhly Evropský parlament a Rada shody a v červnu 2011 byla přijata revidovaná směrnice. Členské státy mají 18 měsíců na to, aby ji zapracovaly do svých právních řádů. Do té doby bude platit směrnice o nebezpečných látkách z roku 2002.

Další informace:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:CS:PDF

Viz též:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar