Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Околна среда: намалява рискът от опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Брюксел, 20 юли 2011 г. От утре забраната за използване на тежки метали и други опасни химикали в електрическото и електронното оборудване ще обхване много по-широка гама от продукти. Новите правила ще подобрят безопасността на редица електронни уреди като термостати, медицинска апаратура и устройства за управление, и ще предотвратят попадането на опасни вещества в околната среда. Те трябва да бъдат транспонирани в държавите-членки в срок от 18 месеца.

Тези нови разпоредби представляват актуализация на Директивата за ограничение на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване. В сила остава забраната за олово, живак, кадмий, хексавалентен хром и бромирани вещества, забавящи горенето, като полибромирани бифенили (PBB) и полибромдифенили (PBDE). За разлика от предишната директива, която засягаше само няколко категории електрическо и електронно оборудване (в това число домакински уреди, компютърна и битова техника), новите правила обхващат всички видове електронно оборудване, кабели и резервни части, като все още са възможни изключения в случаите, когато няма задоволителна алтернатива. Списъкът на забранените вещества ще бъде преразглеждан редовно.

По този повод комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Недопустимо е хората или планетата да бъдат излагани на въздействието на вредни вещества в случаите, когато съществуват алтернативни решения. В ежедневието си всички ние използваме електрическо и електронно оборудване и новите правила помагат за допълнителното повишаване на нивото на защита, което можем да очакваме. Така не само се подобрява грижата за здравето и безопасността на потребителите и за околната среда, но и начинът, по който правилата функционират на национално равнище.“

Основните елементи на новата директива са следните:

  • постепенно разширяване на правилата с цел те да обхванат всички видове електрическо и електронно оборудване, кабели и резервни части, като предвиденият срок за тяхното пълно прилагане е 2019 г.,

  • не по-късно от юли 2014 г. да се извърши преглед на списъка на забранените вещества, който впоследствие да се актуализира периодично,

  • по-ясни и прозрачни правила относно изключенията от забраната за използване на някои вещества,

  • по-добра съгласуваност с Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),

  • яснота относно основните дефиниции, както и

  • маркировката „CE“, обозначаваща съответствие с европейските норми за електронни уреди, да се прилага и за уреди, които отговарят на изискванията на Директивата за ограничение на опасните вещества.

Тъй като обхватът на новата директива е значително по-широк, тя предвижда преходни периоди с продължителност до осем години за новите продукти, за които се отнасят правилата.

За да се подпомогне изпълнението на целите на ЕС, свързани с добива на енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност, от новата директива са изключени фотоволтаичните панели.

Тъй като в актуализираното законодателство се поставя специален акцент върху въвеждането и изпълнението на правилата, предвиден е механизъм, позволяващ на Комисията да извършва по-ефективен контрол върху спазването на изискванията.

Следващи стъпки

Целта на Комисията е да се постигне плавен преход между предишната и новата версия на Директивата за ограничение на опасните вещества. За да се улесни спазването на правилата от страна на производителите, списъкът с често задаваните въпроси по директивата ще бъде актуализиран преди срока за транспониране в държавите-членки. Комисията също така ще преразгледа разпоредбите, засегнати от промяната в обхвата между предишната и новата директива, за които все още не е изготвена оценка на въздействието и които следва да бъдат включени в новото законодателство.

Контекст

Действащата в момента Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване влезе в сила на 13 февруари 2003 г. В нея са посочени строги ограничения за използването на олово, живак, кадмий, хексавалентен хром, полибромирани бифенили или полибромдифенили в определени видове електрическо и електронно оборудване, като директивата следва да бъде редовно актуализирана. Благодарение на този акт бе предотвратено изхвърлянето и потенциалното освобождаване на хиляди тонове забранени вещества в околната среда. Той не само доведе до съществени промени в продуктовите разработки в ЕС и в света, но също така послужи като модел за изготвянето на подобно законодателство извън Европейското икономическо пространство.

Преразглеждането на директивата започна през 2008 г., през 2010 г. бе постигнато съгласие между Европейския парламент и Съвета, а новият акт бе приет през юни 2011 г. Държавите-членки разполагат с 18 месеца, за да транспонират правилата, като дотогава в сила остава Директива 2002/95/ЕО.

Допълнителна информация:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:BG:PDF

Вж. също:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

За контакти :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar