Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropski program za vključevanje – uspešna vključitev migrantov za gospodarsko in kulturno obogatitev EU

Bruselj, 20. junija 2011 – Komisija je danes sprejela evropski program za vključevanje državljanov tretjih držav, s katerim naj bi izboljšala gospodarske, družbene in kulturne koristi migracij v Evropi. Program poudarja polno udeležbo migrantov pri vseh vidikih življenja v skupnostih in izpostavlja ključno vlogo lokalnih organov.

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je dejala: „Uspešno vključevanje pomeni, da migrantom ponudimo možnost celovite udeležbe v njihovih novih skupnostih. Ključni elementi uspešnega vključevanja migrantov so učenje jezika države, ki jih sprejme, dostop do sistemov zaposlovanja in izobraževalnih sistemov ter družbeno-gospodarska sposobnost za lastno preživljanje. Do sedaj vključevanje migrantov v Evropi ni bilo preveč uspešno. Vsi se moramo še bolj potruditi – v dobro ljudi, ki prihajajo k nam, pa tudi zato, ker uspešna vključitev migrantov koristi EU, saj našo družbo kulturno in gospodarsko bogatijo.“

Danes je bila predstavljena tudi spomladi izvedena kvalitativna raziskava Eurobarometra o vključevanju. Omogoča prosto izmenjavo mnenj državljanov EU in migrantov ter kaže, da so si njihova mnenja v zvezi z vključevanjem precej podobna. Veliko ljudi se strinja, da je pomembno medsebojno druženje na delovnih mestih in v šolah ter da migranti pozitivno prispevajo k lokalni kulturi. Obe skupini se strinjata tudi o dejavnikih, ki pripomorejo k vključevanju: znanje jezika, pridobitev zaposlitve in razumevanje lokalne kulture. Državljani EU in migranti, ki so sodelovali v raziskavi, se strinjajo tudi, da si bodo morali vsi akterji za koristi priseljevanja bolj prizadevati. Pomanjkanje znanja jezikov in izločevanje migrantov v revnejše soseske naj bi bili glavni oviri za vključevanje. V zvezi s temi vprašanji moramo vsi odločno in vztrajno ukrepati.

Več v nadaljevanju

Ozadje

Raznolikost, ki jo prinaša migracija, lahko ob ustreznem ravnanju pomeni konkurenčno prednost in izvor dinamike za evropska gospodarstva. Če naj bi EU izpolnila svoj cilj zvišanja ravni zaposlenosti na 75 % do leta 2020, mora nujno odstraniti ovire za dostop migrantov do sistema zaposlovanja, predvsem zato, ker se evropska delovna sila zmanjšuje zaradi demografskih izzivov, s katerimi se sooča EU. Delovna sila v Evropski uniji se bo do leta 2060 v primerjavi z letom 2008 zmanjšala za približno 50 milijonov. Leta 2010 je bilo na vsako osebo, staro 65 let ali več, 3,5 delovno sposobne osebe (starosti od 20 do 64 let). Po pričakovanjih bo leta 2060 razmerje 1 proti 1,7. Kar zadeva prihodnje potrebe po negovalcih starejših oseb, se v programu Komisije za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta iz leta 2010 ocenjuje, da bo do leta 2020 v zdravstvenem sektorju primanjkovalo približno en milijon strokovnjakov, oziroma skoraj dva milijona, če upoštevamo še pomožne poklice v zdravstvu.

Bistveni del postopka vključevanja je zagotoviti, da migranti uživajo iste pravice in imajo iste odgovornosti kot državljani EU. Med ovirami, ki za migrante pomenijo tveganje za brezposelnost, podzaposlenost in izkoriščanje, sta tudi diskriminacija in nepriznavanje izobrazbe ter izkušenj, pridobljenih zunaj EU.

Vključevanje se mora začeti tam, kjer se ljudje srečujejo vsak dan (na delovnih mestih, v šolah, na javnih prostorih itd.). Ukrepi za okrepitev demokratične udeležbe bi morali vključevati usposabljanje in mentorje, omogočanje migrantom, da lahko volijo na lokalnih volitvah, ustanavljanje lokalnih, regionalnih in nacionalnih posvetovalnih organov ali spodbujanje podjetništva, ustvarjalnosti in inovacij.

Znanje jezikov omogoča boljše možnosti zaposlitve, krepi vzpostavljanje družabnih stikov in migrantom daje neodvisnost. Zlasti je to pomembno za migrantke, ki so sicer lahko zelo izključene. Evropski program za vključevanje poudarja, da morajo biti jezikovna izobraževanja in uvajalni programi finančno in geografsko dostopni.

Med postopkom vključevanja je potrebno sodelovanje med nacionalnimi vladami, ki ostajajo odgovorne za opredelitev svojih politik vključevanja, ter lokalnimi ali regionalnimi organi in nedržavnimi akterji, ki ukrepe vključevanja dejansko izvajajo. EU tovrstne ukrepe podpira s svojimi instrumenti, prihodnje financiranje EU pa bi se moralo osredotočiti bolj na spodbujanje vključevanja na lokalni ravni. Komisija razvija prožno evropsko zbirko orodij z moduli za vključevanje v podporo politik in praks držav članic, s katerimi bo okrepila usklajevanje in izmenjavo znanja in izkušenj. Moduli so narejeni na podlagi izkušenj s tem, kaj dejansko podpira vključevanje in kaj ne. Organizacija uvajalnih in jezikovnih tečajev na primer zagotavlja odločna prizadevanja družbe, ki sprejme migrante, ter okrepi udeležbo migrantov. Ti moduli se lahko prilagodijo potrebam držav članic, regij in mest. Določeni so bili skupni evropski kazalniki za spremljanje rezultatov politik vključevanja.

To sporočilo je odziv na zahtevo iz stockholmskega programa, v katerem je bila Komisija pozvana k okrepitvi usklajevanja ter izboljšanju instrumentov in struktur za izmenjavo znanj na področju vključevanja.

Temelji na novi pravni podlagi, uvedeni z Lizbonsko pogodbo, ter spodbuja in podpira ukrepe držav članic pri spodbujanju vključevanja državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU, ne zajema pa usklajevanja zakonodaj držav članic.

Dodatne informacije:

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Evropska spletna stran o vključevanju:

http://ec.europa.eu/ewsi

Poročilo kvalitativne raziskave Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Poročilo Evropske migracijske mreže: Migracije kot odgovor na pomanjkanje delovne sile

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Kontakti :

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar