Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska agenda v oblasti integrácie – dobre integrovaní migranti obohacujú EÚ z ekonomického aj kultúrneho hľadiska

Brusel 20. júla 2011 – Komisia dnes prijala „Európsku agendu v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín“, ktorý má podporiť hospodársky, sociálny a kultúrny prínos migrácie v Európe. Táto agenda zdôrazňuje najmä plnohodnotnú účasť migrantov vo všetkých oblastiach spoločenského života a kľúčovú úlohu, ktorú pri tom zohrávajú miestne orgány.

Cecilia Malmströmová, európska komisárka pre vnútorné záležitosti, uviedla: „Úspešná integrácia znamená, že migranti dostanú možnosť plnohodnotne sa zúčastňovať na živote v ich nových komunitách. Zásadnými zložkami úspešnej integrácie sú znalosť jazyka prijímajúceho štátu, prístup k vzdelaniu a sociálno-ekonomická sebestačnosť migrantov. Integrácia migrantov v Európe nebola doteraz veľmi úspešná. Všetci sa musíme viac snažiť – kvôli ľuďom, ktorí sem prichádzajú, ale aj kvôli tomu, že dobre integrovaní migranti sú pre EÚ prínosom z kultúrneho aj ekonomického hľadiska.“

Dnes sa predstavili aj výsledky kvalitatívneho prieskumu agentúry Eurobarometer o integrácii, ktorý sa konal na jar tohto roku. Prieskum umožňuje občanom EÚ a migrantom otvorene diskutovať o integrácii a ukazuje, že spoločne zdieľajú viaceré názory. Všeobecne sa zhodli na potrebe spolupráce v práci a na školách, ako aj na kladnom prínose migrantov v oblasti miestnej kultúry. Obidve skupiny sa zhodujú na faktoroch, ktoré podporujú správne fungovanie integrácie: znalosť jazyka, pracovné príležitosti a znalosť miestnej kultúry. Občania EÚ a migranti, ktorí sa na prieskume zúčastnili, sa zhodujú aj na tom, že na zvýšenie prínosu prisťahovalectva je potrebná snaha všetkých strán. Nedostatočné jazykové znalosti a odsunutie migrantov do znevýhodnených mestských častí sa považujú za hlavné prekážky integrácie. Tieto problémy si vyžadujú sústredenú a súdržnú činnosť každej strany.

Pokračovanie ďalej

Kontext

Správne usmernená rôznorodosť, ktorú so sebou prináša migrácia, môže byť pre hospodárstvo EÚ konkurenčnou výhodou a zdrojom dynamiky. Ak má EÚ splniť svoj cieľ a dosiahnuť do roku 2020 75% úroveň zamestnanosti, je nevyhnutné, aby odstránila prekážky prístupu migrantov k zamestnaniu, aj preto, že pracovná sila v Európe klesá v dôsledku demografických zmien, ktorým EÚ čelí. Pracovná sila v Európskej únii pravdepodobne poklesne do roku 2060 o 50 miliónov v porovnaní s rokom 2008 – v roku 2010 pripadalo na každého obyvateľa Únie vo veku 65 rokov a viac 3,5 obyvateľa v produktívnom veku (20 – 64 rokov). Očakáva sa, že v roku 2060 bude tento pomer 1,7 k 1. Napríklad pokiaľ ide o dopyt po opatrovateľoch starších osôb, Program Komisie pre nové zručnosti a nové pracovné miesta z roku 2010 odhaduje, že do roku 2020 bude v zdravotníctve chýbať asi 1 milión odborníkov a vrátane pomocných zdravotníckych pracovníkov to môžu byť až 2 milióny.

Jadrom integračného procesu je zabezpečiť migrantom rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako tie, ktoré využívajú občania EÚ. Diskriminácia a neuznanie vzdelania a pracovných skúseností nadobudnutých mimo EÚ sú len niektoré z prekážok, ktoré zvyšujú riziko nezamestnanosti, podzamestnanosti a zneužívania migrantov v zamestnaní.

Integrácia musí začať na miestach, kde sa ľudia každodenne stretávajú (práca, školy, verejné miesta atď.). Opatrenia na posilnenie demokratickej účasti by mali zahŕňať školenia a inštruktorov, umožnenie migrantom voliť v miestnych voľbách, vytvorenie miestnych, regionálnych a štátnych poradných orgánov alebo podpora podnikania, tvorivosti a inovácie.

Jazykové znalosti vedú k lepším pracovným príležitostiam, podporujú nadväzovanie spoločenských vzťahov a prispievajú k nezávislosti migrantov. Toto je dôležité najmä pre migrujúce ženy, ktoré môžu byť v opačnom prípade veľmi izolované. Európska agenda v oblasti integrácie zdôrazňuje potrebu jazykového vzdelávania a finančnej a geografickej dostupnosti prípravných programov.

Integračný proces vyžaduje úzku spoluprácu medzi vnútroštátnymi vládami, ktoré rozhodujú o integračnej politike, a miestnymi a regionálnymi orgánmi a neštátnymi účastníkmi, ktorí uplatňujú integračné opatrenia v praxi. EÚ tieto opatrenia podporuje prostredníctvom svojich nástrojov a finančné prostriedky EÚ by sa v budúcnosti mali viac sústrediť na podporu integrácie na miestnej úrovni.

Komisia s cieľom posilniť spoluprácu a výmenu skúseností vyvíja pružný súbor nástrojov EÚ, ktorý obsahuje integračné modely na podporu politiky a činností členských štátov. Modely sú založené na skúsenostiach s úspešnými a neúspešnými pokusmi na podporu integrácie a týkajú sa napr. organizovania prípravných a jazykových kurzov, podpory pevného úsilia o integráciu prisťahovalcov zo strany hostiteľskej spoločnosti a úsilia zo strany migrantov. Modely je možné prispôsobiť konkrétnym potrebám jednotlivých členských štátov, regiónov a miest. Určili sa tiež spoločné európske ukazovatele na monitorovanie výsledkov integračných politík.

Oznámenie je odpoveďou na požiadavku Štokholmského programu, aby Komisia zvýšila podporu spolupráce a zlepšila nástroje a štruktúry na výmenu vedomostí v oblasti integrácie.

Je založené na novom právnom základe stanovenom v Lisabonskej zmluve, ktorý sa týka podnetov na podporu opatrení členských štátov na zlepšenie integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území členského štátu EÚ, s výnimkou harmonizácie právnych predpisov.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Európske webové stránky o integrácii:

http://ec.europa.eu/ewsi

Správa z kvalitatívneho prieskumu agentúry Eurobarometer

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Správa Európskej migračnej siete: Uspokojenie dopytu po pracovných silách prostredníctvom migrácie

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar