Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese agenda voor integratie – geïntegreerde migranten zijn economische en culturele aanwinst

Brussel, 20 juli 2011. De Commissie heeft vandaag een Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen vastgesteld. Zij wil dat migratie in economisch, sociaal en cultureel opzicht meer vruchten afwerpt. De agenda benadrukt dat migranten volop moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en dat daarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale overheid.

Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, verklaarde: "Integratie heeft alleen kans van slagen als migranten volop kunnen meedraaien in hun nieuwe omgeving. Daartoe moeten zij de taal van het gastland leren, toegang tot de arbeidsmarkt en onderwijs krijgen en sociaaleconomisch op eigen benen kunnen staan. Tot dusver verloopt de integratie van migranten in Europa niet erg succesvol. We moeten er dus meer werk van maken – ten behoeve van de nieuwkomers, maar ook omdat goed geïntegreerde migranten zowel cultureel als economisch gezien een aanwinst zijn voor de EU."

Vandaag zijn ook de resultaten van een kwalitatief Eurobarometeronderzoek naar integratie bekendgemaakt, dat dit voorjaar is uitgevoerd. Het onderzoek wijst uit dat EU-burgers en migranten in een aantal opzichten gelijk denken over integratie. Zo vinden bijna alle respondenten dat interactie op het werk en op school van belang is en dat de migranten een verrijking zijn voor de lokale cultuur. EU-burgers en migranten zijn het ook eens over de factoren die immigratie tot een succes maken: de taal spreken, een baan vinden en de lokale cultuur begrijpen. Volgens de EU-burgers en migranten die aan het onderzoek deelnamen moet er van alle kanten meer worden gedaan om immigratie tot een succes te maken. Gebrekkige talenkennis en concentratie in achterstandsbuurten worden gezien als de belangrijkste obstakels voor de integratie van migranten. Deze problemen vergen een doortastende en samenhangende aanpak van alle partijen.

Achtergrond

Goed beheerde migratie zorgt voor diversiteit en die kan een concurrentievoordeel en een bron van dynamiek zijn voor de Europese economie. Als de EU haar doelstelling wil verwezenlijken om tegen 2020 tot een arbeidsparticipatie van 75% te komen, is het van cruciaal belang om de factoren die migranten de toegang tot de arbeidsmarkt belemmeren, weg te nemen – te meer daar de Europese beroepsbevolking als gevolg van demografische ontwikkelingen krimpt. De beroepsbevolking van de Europese Unie zal tegen 2060 50 miljoen personen minder tellen dan in 2008. In 2010 waren er 3,5 mensen in de werkende leeftijd (20-64 jaar) voor elke 65-plusser; in 2060 is die verhouding naar verwachting 1,7:1. Daarom ging de Commissie er bij de vaststelling van de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen in 2010 vanuit dat er bijvoorbeeld in de bejaardenzorg tegen 2020 ongeveer een miljoen arbeidskrachten te weinig zullen zijn. Het zou zelfs om twee miljoen kunnen gaan, als ook de ondersteunende beroepen worden meegeteld.

Voor geslaagde integratie is het van het hoogste belang dat voor migranten dezelfde rechten en plichten gelden als voor EU-burgers. Discriminatie en niet-erkenning van onderwijs dat is genoten en werkervaring die is opgedaan buiten de EU zijn drempels waardoor migranten het risico lopen werkloos te blijven, werk te doen dat onder hun niveau ligt en het slachtoffer te worden van uitbuiting.

Integratie is een proces dat begint op plaatsen waar mensen elkaar dagelijks ontmoeten (werk, school, openbare ruimte, enz.). De democratische participatie zou verder kunnen worden gestimuleerd door opleiding en mentoren, stemrecht voor migranten in plaatselijke verkiezingen, de oprichting van lokale, regionale en nationale adviesorganen, en de bevordering van ondernemerschap, creativiteit en innovatie.

Migranten die de taal spreken, kunnen beter werk vinden, leggen gemakkelijker contacten en zijn onafhankelijker. Dit is vooral belangrijk voor migrantenvrouwen, die soms nogal geïsoleerd zijn. De Europese agenda voor integratie benadrukt dat taalcursussen en inburgeringsprogramma's betaalbaar moeten zijn en op verschillende plaatsen moeten worden aangeboden.

Het integratieproces vereist nauwe samenwerking tussen de nationale regering, die verantwoordelijk blijft voor het uitstippelen van het integratiebeleid, en de lokale of regionale autoriteiten en niet-gouvernementele actoren, die praktische uitvoering geven aan de integratiemaatregelen. De EU ondersteunt dergelijke maatregelen met haar instrumenten. In de toekomst moet zij haar middelen nog nadrukkelijker gebruiken om integratie op lokaal niveau te stimuleren.

De Commissie werkt aan een flexibel Europees pakket met modules die de ontwikkeling en uitvoering van het migratiebeleid in de lidstaten kunnen ondersteunen en voor meer coördinatie en kennisuitwisseling kunnen zorgen. Hierbij wordt voortgebouwd op beproefde methoden op integratiegebied, zoals het aanbieden van inburgerings- en taalcursussen, het creëren van een breed draagvlak in de gastsamenleving en het vergroten van de maatschappelijke participatie van de migranten. Deze modules kunnen worden aangepast aan de behoeften van de lidstaten, regio's en steden. Ook zijn er gezamenlijke Europese indicatoren vastgesteld voor de resultaten van het integratiebeleid.

Met deze Europese agenda voor integratie geeft de Commissie gehoor aan het verzoek in het programma van Stockholm om te zorgen voor meer coördinatie en om de instrumenten en structuren voor kennisuitwisseling op het gebied van integratie te verbeteren.

De agenda is gebaseerd op de nieuwe rechtsgrondslag die het Verdrag van Lissabon biedt voor het bevorderen en ondersteunen van nationale maatregelen voor de integratie van onderdanen van derde landen die legaal in de Unie verblijven.

Nadere informatie

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

De Europese Website voor integratie:

http://ec.europa.eu/ewsi

Kwalitatief Eurobarometerverslag:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Verslag van het Europees migratienetwerk "Satisfying Labour Demand through Migration":

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Contacten:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar