Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos integracijos darbotvarkė. Gerai integravęsi migrantai praturtina ES ekonomiką ir kultūrą

Briuselis, 2011 m. liepos 20 d. Šiandien Komisija priėmė Europos trečiųjų šalių piliečių integracijos darbotvarkę, kuria siekiama padidinti ekonominę, socialinę ir kultūrinę migracijos Europoje naudą. Daugiausia dėmesio darbotvarkėje skiriama visaverčiam migrantų dalyvavimui įvairiose bendruomenės gyvenimo srityse ir pabrėžiama, kad svarbiausias vaidmuo tenka vietos valdžios institucijoms.

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström sakė: „Integracija gali būti sėkminga tik jei migrantams suteikiama galimybė tapti visaverčiais naujosios bendruomenės nariais. Svarbiausios sėkmingo integravimosi sąlygos – priimančiosios šalies kalbos mokymasis, galimybė dirbti ir įgyti išsilavinimą, socialinis ir ekonominis pajėgumas užsidirbti gyvenimui. Kol kas migrantų integracija Europoje nėra labai sėkminga. Turime pasistengti visi – taip padėsime ne tik pas mus atvykstantiems žmonėms, bet ir visai ES, nes gerai integravęsi migrantai praturtina bendruomenę kultūriškai ir ekonomiškai.“

Šiandien paskelbti ir šį pavasarį atlikto kokybinio „Eurobarometro“ integracijos tyrimo rezultatai. Šis tyrimas suteikė ES piliečiams ir migrantams galimybę atvirai išreikšti savo nuomonę. Pasirodo, jie sutaria daugeliu integracijos klausimų. Dauguma apklaustųjų sutinka, kad ypač svarbus bendravimas darbe bei mokyklose ir kad migrantai praturtina vietos kultūrą. Abi apklaustųjų grupės nurodė tuos pačius pagrindinius sėkmingos integracijos veiksnius: mokėti vietos kalbą, turėti darbą ir suprasti vietos kultūrą. Apklausti ES piliečiai ir migrantai taip pat sutinka, jog dėl to, kad imigracija būtų naudingesnė, labiau pasistengti reikia visoms šalims. Pagrindinėmis integracijos kliūtimis laikomos prastas kalbos mokėjimas ir skurdžiuose kvartaluose gyvenančių migrantų segregacija. Šias problemas galima išspręsti tik visiems kartu ryžtingai ir nuosekliai veikiant.

Toliau kitame puslapyje

Pagrindiniai faktai

Įvairovė, kurią suteikia gerai valdoma migracija, gali padaryti Europos šalių ekonomiką konkurencingesnę ir dinamiškesnę. Kad iki 2020 m. ES pasiektų tikslą padidinti užimtumo lygį iki 75 proc., būtina pašalinti migrantų įsidarbinimo kliūtis. Tai ypač svarbu dabar, dėl ES išgyvenamos demografinės krizės mažėjant Europos darbuotojų skaičiui. Palyginti su 2008 m., iki 2060 m. Europos Sąjungos darbuotojų sumažės maždaug 50 milijonų. 2010 m. vienam 65 m. ar vyresniam asmeniui teko 3,5 darbingo amžiaus (20–64 m.) asmenų. Numatoma, kad 2060 m. šis rodiklis bus 1,7. Pavyzdžiui, dėl didėjančio pagyvenusių žmonių slaugytojų poreikio Komisijos 2010 m. Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje numatoma, kad iki 2020 m. sveikatos priežiūros sektoriuje trūks maždaug milijono specialistų, o skaičiuojant ir pagalbinį sveikatos priežiūros personalą – iki dviejų milijonų.

Todėl svarbiausias integracijos uždavinys yra užtikrinti, kad migrantų teisės ir pareigos būtų tokios pačios kaip ES piliečių. Viena iš kliūčių, dėl kurių kyla migrantų nedarbo, kvalifikacijos neatitinkančio darbo ir išnaudojimo pavojus, yra už ES ribų įgyto išsilavinimo ir patirties nepripažinimas ir diskriminacija.

Integracijos procesas turėtų prasidėti ten, kur žmonės susitinka kasdien (darbe, mokyklose, viešose vietose ir pan.). Galima būtų taikyti tokias dalyvaujamosios demokratijos stiprinimo priemones kaip mokymai ir mentorių skyrimas, migrantų balsavimo vietos valdžios rinkimuose tvarkos supaprastinimas, vietos, regionų ir valstybinių patariamųjų įstaigų steigimas, taip pat verslumo, kūrybiškumo ir inovacijų skatinimas.

Gerai mokant kalbą, atsiveria daugiau galimybių įsidarbinti, lengviau užmezgami socialiniai ryšiai, migrantai tampa nepriklausomi. Ypač tai svarbu migrantėms moterims – antraip joms grėstų izoliacija. Europos integracijos darbotvarkėje pabrėžiama, kad kalbos mokymo ir įvadinės programos turi būti prieinamos finansiškai ir geografiškai.

Kad integracija būtų sėkminga, turi glaudžiai bendradarbiauti nacionalinės vyriausybės, nes būtent jos nustato šalies integracijos politiką, taip pat vietos ar regionų institucijos ir nevalstybinės organizacijos, kurios tiesiogiai įgyvendina integracijos priemones. ES remia tokias priemones taikydama savo mechanizmus, o planuojant ES finansavimą reikėtų skirti daugiau dėmesio integracijos skatinimui vietos lygmeniu.

Siekdama užtikrinti geresnį veiklos koordinavimą ir dalijimąsi informacija, Komisija rengia lankstų Europos priemonių rinkinį, kurį sudarys integracijos priemonės valstybių narių politikai ir veiksmams remti. Jas kuriant atsižvelgiama į teigiamą ir neigiamą integracijos rėmimo patirtį, pvz., rengiant įvadinius ir kalbos kursus, užtikrinant tvirtus priimančiosios visuomenės įsipareigojimus ir skatinant migrantus dalyvauti šalies gyvenime. Šios priemonės gali būti pritaikomos prie konkrečių valstybių narių, regionų ir miestų poreikių. Taip pat nustatyti bendri Europos integracijos politikos rezultatų stebėjimo rodikliai.

Šis komunikatas parengtas atsižvelgiant į Stokholmo programą, kurioje Komisija prašoma skatinti veiklos koordinavimą ir gerinti priemones ir mechanizmus, skirtus dalytis integracijos srities patirtimi.

Jame remiamasi naujaisiais Lisabonos sutartimi įtvirtintais teisiniais įgaliojimais teikti iniciatyvas ir remti valstybių narių taikomas teisėtai šalyje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimo priemones, išskyrus teisės derinimo priemones.

Daugiau informacijos

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Integracijai skirta Europos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/ewsi

Kokybinis „Eurobarometro“ tyrimas

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Europos migracijos tinklo ataskaita „Darbo jėgos migracija“

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst, tel. (+32 2) 298 67 64


Side Bar