Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU vauhdittaa maahanmuuttajien kotouttamista

Bryssel 20. heinäkuuta 2011 – Komissio on tänään hyväksynyt EU:n toimintasuunnitelman kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten. Sen tavoitteena on lisätä EU:lle maahanmuutosta koituvaa taloudellista, yhteiskunnallista ja kulttuurista hyötyä. Toimintasuunnitelmassa korostetaan maahanmuuttajien täysipainoista osallistumista kaikkiin yhteiskuntaelämän osa-alueisiin. Erityisen tärkeä rooli maahanmuuttajien osallistamisessa on paikallisviranomaisilla.

"Kotouttamisen onnistuminen edellyttää sitä, että maahanmuuttajille annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti uuden asuinpaikkakuntansa elämään. Kielen oppiminen, työpaikan ja koulutuksen hankkiminen sekä kyky elättää itsensä ovat menestyksekkään kotoutumisen perusta,” toteaa EU:n sisäasiainkomissaari Cecilia Malmström. ”Tähän asti Eurooppa ei ole onnistunut kotouttamaan maahanmuuttajiaan kovinkaan hyvin. On tehtävä enemmän kotouttamisen hyväksi, sekä tänne tulevien ihmisten vuoksi että koska hyvin kotoutuneet maahanmuuttajat rikastuttavat uuden kotimaansa kulttuuria ja kansantaloutta," Malmström sanoo.

Tänään on julkistettu myös kotouttamista käsittelevä Eurobarometri-tutkimus. Tämä kvalitatiivinen tutkimus perustuu viime keväänä toteutettuun kyselyyn. Siihen osallistuneilla EU:n kansalaisilla ja maahanmuuttajilla on monessa suhteessa hyvin samansuuntaisia ajatuksia kotouttamisesta. Molemmissa ryhmissä katsotaan yleisesti, että vuorovaikutus työpaikalla ja kouluissa on tärkeää ja että maahanmuuttajat tuovat paikalliskulttuuriin arvokkaan lisän. Samaa mieltä ollaan myös kotoutumisen onnistumisen edellytyksistä, joita ovat kielen oppiminen, työpaikan saaminen ja paikallisen kulttuurin ymmärtäminen. Kotoutumisen suurimmiksi esteiksi nähdään puolestaan kielitaidon puute ja maahanmuuttajien eristäminen omiin lähiöihinsä. Eurooppalaiset ja maahanmuuttajat ovat yhtä mieltä siitä, että maahanmuuton mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii kaikilta lisäponnistuksia.

Jatkuu

Taustaa

Maahanmuutosta syntyy moninaisuutta, josta voi parhaassa tapauksessa tulla kilpailuvaltti ja EU:n talouden moottori. Unionin tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tähän pääseminen edellyttää kuitenkin maahanmuuttajien työnsaannin esteiden poistamista muun muassa väestönmuutosten vuoksi. EU:ssa on vuonna 2060 60 miljoonaa työikäistä (20–64-vuotiasta) vähemmän kuin vuonna 2008. Vuonna 2010 EU:ssa oli 3,5 työikäistä jokaista 65-vuotiasta tai sitä vanhempaa ihmistä kohti; vuoteen 2060 mennessä tuo huoltosuhde on enää 1,7:1. Komissio julkisti vuonna 2010 ns. uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman, jonka yhteydessä se arvioi, että vuoteen 2020 mennessä terveydenhuollon alalla on noin miljoonan työntekijän vajaus. Jos avustava henkilöstö lasketaan mukaan, vajaus nousee kahteen miljoonaan.

Kotouttamisprosessin keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että maahanmuuttajilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin EU:n kansalaisilla. Syrjintä ja kieltäytyminen tunnustamasta EU:n ulkopuolella hankittua koulutusta ja kokemusta ovat esteitä, jotka vaikeuttavat kotouttamista ja saattavat johtaa maahanmuuttajien vajaatyöllisyyteen, työttömyyteen tai työvoiman riistoon.

Kotouttaminen alkaa sieltä, missä ihmiset kohtaavat päivittäin (työpaikat, koulut, julkiset tilat jne.) Demokraattista osallistumista voidaan edistää koulutuksen ja mentoroinnin avulla, helpottamalla maahanmuuttajien osallistumista kunnallisvaaleihin, perustamalla paikallis-, alue- ja kansallisen tason neuvoa-antavia elimiä ja tukemalla maahanmuuttajien yrittäjyyttä, luovuutta ja innovointia.

Kielitaito helpottaa maahanmuuttajien työnsaantia, auttaa heitä luomaan sosiaalisia kontakteja ja lisää heidän itsenäisyyttään. Tämä on erityisen tärkeää maahanmuuttajanaisille, jotka saattaisivat muuten jäädä paitsioon. Kotouttamista koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa korostetaan, että kieli- ja perehdyttämiskoulutusohjelmien on oltava taloudellisesti ja maantieteellisesti kaikkien ulottuvilla.

Kotouttamisprosessi edellyttää tiivistä yhteistyötä poliittisista linjauksista vastaavien jäsenmaiden hallitusten ja käytännön kotouttamistoimien toteuttamisesta vastaavien paikallis- ja alueviranomaisten sekä valtiosta riippumattomien toimijoiden välillä. EU tukee näitä toimia rahoitusvälineidensä välityksellä. Kotouttamisen edistämistä paikallistasolla olisikin painotettava entistä voimakkaammin tulevassa EU-rahoituksessa.

Komissio kehittää ns. eurooppalaisia koulutusmoduuleja, joiden avulla tehostetaan tietojenvaihtoa, tuetaan jäsenmaiden toimintalinjoja ja käytänteitä ja parannetaan koordinointia. Moduulit perustuvat käytännön kokemuksiin toimivista ja toimimattomista ratkaisuista koulutuksen järjestämisessä, vastaanottavan yhteiskunnan sitoutumisen vahvistamisessa ja maahanmuuttajien osallistamisessa. Moduuleja voidaan mukauttaa yksittäisten jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien tarpeisiin. Lisäksi on laadittu yhteiset eurooppalaiset indikaattorit kotouttamispolitiikan tulosten seuraamiseksi.

Kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma on vastaus Tukholman ohjelmaan sisältyvään, komissiolle osoitettuun kehotukseen parantaa kotouttamista koskevan tiedonvaihdon koordinointia ja tehostaa sen rakenteita ja välineitä. Toimintasuunnitelman oikeusperustana ovat Lissabonin sopimuksen uudet määräykset toimenpiteistä, joilla kannustetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden toimintaa niiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan pyritä yhdenmukaistamaan jäsenmaiden lakeja ja asetuksia.

Lisätietoja

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Komissaari Malmströmin sivut

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston sivut

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

EU:n kotouttamissivut

http://ec.europa.eu/ewsi

Eurobarometritutkimus kotouttamisesta

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Euroopan muuttoliikeverkoston raportti maahanmuutosta vastauksena työvoiman kysyntään

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst (+32 2) 298 67 64


Side Bar