Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa integratsiooni töökava kinnitab, et hästi integreerunud sisserändajad rikastavad ELi nii majanduslikult kui ka kultuuriliselt

Brüssel, 20. juuli 2011. Täna võttis Euroopa Komisjon vastu kolmandate riikide kodanike integratsiooni Euroopa töökava, et kasutada paremini ära sisserände majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist potentsiaali. Töökavas keskendutakse sisserändajate täielikule kaasamisele ühiskondliku elu eri valdkondadesse ja tõstetakse seejuures esile kohalike omavalitsuste võtmerolli.

Euroopa Komisjoni siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi sõnul eeldab edukas integratsioon, et sisserändajatele antakse võimalus osaleda igakülgselt oma uue kogukonna elus. „Integratsiooni õnnestumiseks on esmatähtis õppida vastuvõtva riigi keelt, saada juurdepääs tööhõive- ja haridussüsteemile ning suuta end sotsiaalmajanduslikult üleval pidada. Seni ei ole sisserändajate integratsioon Euroopas kuigi hästi toiminud. Integratsiooni parandamine on meie ühine mure, sest see ei ole mitte ainult sisserändajate, vaid ka meie enda huvides – hästi integreerunud sisserändajad rikastavad meie ühiskonda nii kultuuriliselt kui ka majanduslikult.”

Täna esitati ka kevadel korraldatud Eurobaromeetri kvalitatiivse integratsiooniuuringu tulemused. Uuringu käigus said nii ELi kodanikud kui ka sisserändajad vabalt väljendada oma arvamust integratsiooni teemal ja jõudsid mitmes küsimuses samadele järeldustele. Suur osa küsitletuist pidas oluliseks lävimist töö- ja koolikaaslastega ning leidis, et sisserändajad annavad positiivse panuse kohalikku kultuuriellu. Mõlemad küsitletute rühmad nõustusid, et edukaks integreerumiseks on vaja osata keelt, otsida töökoht ja mõista kohalikku kultuuri. Küsitluses osalenud ELi kodanikud ja sisserändajad olid samuti ühel meelel, et rände kogu potentsiaali ärakasutamiseks tuleb kõikidel asjaosalistel rohkem pingutada. Peamisteks integratsiooni takistavateks teguriteks peetakse puudulikku keeleoskust ja sisserändajate tõrjumist vaesematesse linnaosadesse. Nende küsimuste lahendamiseks on vaja kõigi jõudude otsustavat ja järjekindlat tegutsemist.

Jätkub

Taust

Hästi hallatud sisseränne mõjub mitmekesistavalt ning võib elavdada Euroopa majandust ja anda sellele konkurentsieelise. Juhul kui EL soovib saavutada endale seatud eesmärgi kohaselt 2020. aastaks tööhõive määra 75%, on ülioluline kõrvaldada piirangud, mis takistavad sisserändajate juurdepääsu tööturule – seda enam, et Euroopa töövõimeline elanikkond üha kahaneb demograafiliste muutuste tõttu. 2060. aastaks väheneb ELi töövõimeline elanikkond 2008. aastaga võrreldes umbes 50 miljoni inimese võrra. Kui 2010. aastal oli iga 65aastase või vanema elaniku kohta 3,5 tööealist inimest (vanuses 20–64 aastat), siis 2060. aastaks on see suhtarv hinnanguliselt 1,7. Komisjoni 2010. aasta uute oskuste ja töökohtade tegevuskavas esitatakse hinnang, et 2020. aastaks on seoses kasvava vajadusega vanurite hooldajate järele tervishoiusektoris puudu ligikaudu miljon töötajat, ning kui võtta arvesse ka tervishoiu abitöötajaid, siis kuni 2 miljonit töötajat.

Integratsiooni põhieesmärk on tagada, et sisserändajatel oleksid ELi kodanikega samad õigused ja kohustused. Diskrimineerimine ja väljaspool ELi omandatud kvalifikatsiooni ja töökogemuse mittetunnustamine on kaks näidet sisserändajatele kehtivatest piirangutest, mis toovad kaasa töötuse, vaeghõivatuse ja ärakasutamise ohu.

Integratsioon peab saama alguse igapäevastest suhetest (tööl, õppeasutuses, avalikes kohtades ja mujal). Demokraatlikku osalemist edendavad meetmed peaksid hõlmama koolitust ja juhendamist, sisserändajatele hääleõiguse andmise lihtsustamist kohalikel valimistel, kohalike, piirkondlike ja riiklike nõuandeorganite loomist, ettevõtluse, loovuse ja innovatsiooni edendamist.

Keeleoskus tagab sisserändajatele paremad töövõimalused, aitab luua ühiskondlikke suhteid ja suurendab iseseisvust. See on eriti tähtis naissoost sisserändajate puhul, keda vastasel korral ähvardab ühiskondlikust elust eemalejäämine. Euroopa integratsiooni töökavas rõhutatakse, et keeleõpe ja tutvustusprogrammid peavad olema taskukohased ja toimuma elukoha läheduses.

Integratsioon nõuab samuti tihedat koostööd liikmesriikide valitsustelt, kelle ülesandeks on endiselt sõnastada oma integratsioonipoliitika, ning kohalikelt ja piirkondlikelt omavalitsustelt ja valitsusvälistelt organisatsioonidelt, kes rakendavad integratsioonimeetmeid kohapeal. EL toetab selliseid meetmeid oma vahenditest ja peaks edaspidi rahastamisel keskenduma integratsiooni edendamisele kohalikul tasandil.

Koordineerimise ja teadmiste vahetamise parandamiseks töötab komisjon praegu välja paindlikke Euroopa integratsioonimooduleid, mida liikmesriigid saavad kasutada oma poliitika ja tavade kujundamisel. Moodulid tuginevad meetmetele, mis on kogemuste põhjal integratsiooni toetamisel edukaks osutunud, nt tutvustavate ja keelekursuste korraldamine, vastuvõtva ühiskonna võetud kohustuste järjekindel täitmine ja sisserändajate aktiivsem kaasamine. Kõnealuseid mooduleid on võimalik kohandada iga liikmesriigi, piirkonna ja linna vajadustega. Integratsioonipoliitika tulemuste jälgimiseks on määratud kindlaks Euroopa ühised näitajad.

Teatise eesmärk on vastata Stockholmi programmis komisjonile esitatud üleskutsele täiustada struktuure ja vahendeid teadmiste vahetamiseks ja tegevuse koordineerimiseks integratsiooni valdkonnas.

Teatise õiguslikuks aluseks on Lissaboni lepingu uued sätted, mille kohaselt stimuleeritakse ja toetatakse liikmesriike oma territooriumil seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike integratsiooni soodustamisel, ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme ühtlustama.

Lisateave

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Euroopa integratsiooni veebisait:

http://ec.europa.eu/ewsi

Eurobaromeetri kvalitatiivse uuringu aruanne:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Euroopa rändevõrgustiku aruanne „Tööjõunõudluse katmine rände kaudu”:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar