Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ένταξη - οι επιτυχώς ενταγμένοι μετανάστες εμπλουτίζουν την ΕΕ από οικονομική και πολιτιστική άποψη

Βρυξέλλες 20 Ιουλίου 2011 – Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε την "Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών" για να ενισχύσει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη της μετανάστευσης στην Ευρώπη. Η ατζέντα δίνει έμφαση στην πλήρη συμμετοχή των μεταναστών σε όλες τις πτυχές της συλλογικής ζωής και υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο των τοπικών αρχών.

Η Cecilia Malmström, η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε: «Η επιτυχής ένταξη προϋποθέτει ότι παρέχεται στους μετανάστες η ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως στις νέες τους κοινότητες. Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, η πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση και η κοινωνικο-οικονομική αυτάρκεια αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την επιτυχή ένταξη. Μέχρι σήμερα, η ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη δεν υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής. Πρέπει να καταβάλουμε όλοι περισσότερες προσπάθειες –προς όφελος των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρώπη, αλλά και επειδή οι μετανάστες που έχουν ενταχθεί επιτυχώς αποτελούν ένα κεφάλαιο για την ΕΕ, καθώς εμπλουτίζουν τις κοινωνίες μας τόσο πολιτιστικά όσο και οικονομικά.»

Επίσης, παρουσιάστηκε σήμερα μία ποιοτική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για την ένταξη, η οποία διεξήχθη την άνοιξη. Επιτρέπει την ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων τόσο των πολιτών της ΕΕ όσο και των μεταναστών και δείχνει ότι οι δυο ομάδες έχουν ορισμένες κοινές απόψεις για την ένταξη. Υπάρχει ευρεία συμφωνία για τη σημασία της αλληλεπίδρασης στη δουλειά και στα σχολεία και για τη θετική συμβολή των μεταναστών στην τοπική πολιτιστική ζωή. Και οι δύο ομάδες συμφωνούν όσον αφορά τους παράγοντες που επιτρέπουν στην ένταξη να λειτουργεί: να μιλάς τη γλώσσα, να έχεις μία θέση εργασίας και να κατανοείς την τοπική πολιτιστική ζωή. Σε πολλά κράτη μέλη διαπιστώθηκε ότι επικρατεί αρνητική εικόνα για την ένταξη, η οποία οφείλεται και στην σύγχυση μεταξύ παράνομης και νόμιμης μετανάστευσης. Ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ και οι μετανάστες που συμμετέσχαν στην έρευνα συμφώνησαν επίσης ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες απ΄ όλες τις πλευρές για να αποκομισθούν οφέλη από τη μετανάστευση. Η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων και η απομόνωση των μεταναστών σε μειονεκτούσες γειτονιές θεωρούνται τα κύρια εμπόδια για την ένταξη. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν να αναλάβει ο καθένας αποφασιστική και κατάλληλη δράση.

Ιστορικό

Η ποικιλομορφία που συνεπάγεται η μετανάστευση μπορεί να αποδειχθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πηγή δυναμισμού για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει το στόχο της να αυξήσει το επίπεδο της απασχόλησης στο 75% έως το 2020, έχει ζωτική σημασία να άρει τα εμπόδια για την πρόσβαση των μεταναστών στην απασχόληση, στο βαθμό μάλιστα που το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη μειώνεται λόγω της δημογραφικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης θα μειωθεί κατά 50 εκατ. περίπου έως το 2060 σε σύγκριση με το 2008 – το 2010 υπήρχαν 3,5 άτομα ενεργού πληθυσμού (20-64) για κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω· το 2060 αναμένεται ότι η αναλογία θα είναι 1,7 προς 1. Για παράδειγμα, από την άποψη της μελλοντικής ζήτησης για άτομα που παρέχουν φροντίδες σε ηλικιωμένους, η ατζέντα 2010 της Επιτροπής για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας εκτιμά ότι, έως το 2020, ο τομέας της υγείας θα παρουσιάζει έλλειμμα περίπου 1 εκατομμυρίου επαγγελματιών, αριθμός που φτάνει τα 2 εκατομμύρια αν ληφθούν υπόψη και τα βοηθητικά επαγγέλματα του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η διασφάλιση ότι οι μετανάστες απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων και έχουν τις ίδιες ευθύνες με τους πολίτες της ΕΕ αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ένταξης. Οι διακρίσεις και η μη αναγνώριση της εκπαίδευσης και της πείρας που αποκτήθηκαν εκτός της ΕΕ είναι ορισμένα από τα εμπόδια που προκαλούν για τους μετανάστες τους κινδύνους ανεργίας, υποαπασχόλησης και εκμετάλλευσης.

Η ένταξη πρέπει να ξεκινά από εκεί όπου οι άνθρωποι συναντώνται καθημερινά (χώροι εργασίας, σχολεία, δημόσιοι χώροι κ.λπ.). Τα μέτρα για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάρτιση και εκπαιδευτές, τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι μετανάστες στις δημοτικές εκλογές, τη δημιουργία τοπικών, περιφερειακών και εθνικών συμβουλευτικών φορέων, καθώς και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Οι γλωσσικές δεξιότητες συνεπάγονται καλύτερες ευκαιρίες για θέσεις εργασίας, στηρίζουν τις κοινωνικές επαφές και καθιστούν τους μετανάστες ανεξάρτητους. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μετανάστριες, οι οποίες, διαφορετικά, μπορεί να είναι πολύ απομονωμένες. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την ένταξη τονίζει ότι τα μαθήματα γλώσσας και τα εισαγωγικά προγράμματα πρέπει να είναι προσιτά τόσο από οικονομική όσο και από γεωγραφική άποψη.

Η διαδικασία ένταξης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες παραμένουν αρμόδιες για τον καθορισμό των οικείων πολιτικών ένταξης, καθώς και των τοπικών ή περιφερειακών αρχών και μη κυβερνητικών φορέων, οι οποίοι εφαρμόζουν επιτόπου τα μέτρα ένταξης. Η ΕΕ στηρίζει παρόμοια μέτρα με τους δικούς της μηχανισμούς και η μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να εστιαστεί περισσότερο στην προώθηση της ένταξης σε τοπικό επίπεδο.

Η Επιτροπή, για να ενισχύσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή γνώσεων, αναπτύσσει μία ευέλικτη ευρωπαϊκή "εργαλειοθήκη", που συνίσταται σε ενότητες ένταξης για την υποστήριξη πολιτικών και πρακτικών στα κράτη μέλη. Βασίζονται στην πείρα που αποκομίστηκε σχετικά με το τί λειτουργεί και τί δεν λειτουργεί για την υποστήριξη της ένταξης, για παράδειγμα, για την οργάνωση εισαγωγικών και γλωσσικών μαθημάτων, τη διασφάλιση μιας ισχυρής δέσμευσης της κοινωνίας υποδοχής και την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών. Οι ενότητες αυτές μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων. Καθορίστηκαν επίσης κοινοί ευρωπαϊκοί δείκτες για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των πολιτικών ένταξης.

Η παρούσα ανακοίνωση ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα που διατυπώνεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης με το οποίο καλείται η Επιτροπή να ενισχύσει το συντονισμό και να βελτιώσει τα εργαλεία και τις δομές για την ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα της ένταξης.

Βασίζεται στη νέα νομική βάση που εισήχθη στη συνθήκη της Λισαβόνας για παροχή κινήτρων και στήριξης σε ενέργειες των κρατών μελών για την προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, με εξαίρεση την εναρμόνιση της νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Αρχική ιστοσελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου για τις εσωτερικές υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Ευρωπαϊκός δικτυακός τόπος για την ένταξη:

http://ec.europa.eu/ewsi

Ποιοτική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης: Κάλυψη της ζήτησης εργατικού δυναμικού μέσω της μετανάστευσης (Satisfying Labour Demand through Migration)

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar